Folder van de week

Schatten

Wat zijn jou schatten: geld, kleding, auto, huis, vriend(din), iphone(pad)pod),sport, eer/aanzien, carrière, familie, vakantie
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de moet en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;
Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
(Matth. 6:19t/m21)
Schatten.
In deze tekstwoorden gaat het niet alleen over geld, maar het steekt dieper. Dit zijn tekstwoorden uit de bergrede in Matth. 5-7.
Dit is een lange preek van de Heere Jezus op een berg dicht bij het meer van Galilea. Voor Zijn voeten zitten Zijn discipelen en daar omheen een groep mensen. De Heere Jezus is pas begonnen op te treden in het openbaar. Vele wonderen heeft Hij verricht. Als teken dat Hij de ware Messias is.
Hier op deze berg houdt Hij Zijn eerste preek en zet Hij het volgende uiteen: Voor wie is het Koninkrijk der Hemelen, Daar begint Hij Zijn preek mee. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Konikrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren enz...
Dit heeft allereerst betrekking op Zijn discipelen, maar ook op alle mensen die in Hem geloven. (de ware christenen).
Maar hoe staat een christen in deze wereld? Hoe moet hij omgaan met zijn bezittingen?
Aansporing.
Daarom begint Hij in deze tekstwoorden met een aansporing, een gebod.
'Vergadert u geen schatten op de aarde... maar vergadert u schatten in de hemel'. Dat is het gebod, dat is de aansporing. Ziet u, de rest van de tekst geeft de uitleg over het hoe en waarom. 'Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven noch doorgraven noch stelen'.  Maar laten we eerst naar de aansporing kijken. Ze is tweeledig – Hij geeft een negatieve en een positieve omschrijving van Zijn gebod. Onze Heere geeft ons de waarheid op een zodanige manier dat we geen uitvluchten meer kunnen verzinnen. Als een christen tijdens het grote oordeel slechts een karig loon krijgt, kan hij de schuld alleen bij zichzelf zoeken.
Negatieve zin.
In Zijn negatieve omschrijving van het gebod zegt Jezus dus, 'Vergadert u geen schatten op de aarde'. Wat bedoelt Hij daarmee? In de eerste plaats moeten we dit niet alleen in zaken die betrekking hebben op geld interpreteren. Velen hebben dat wel gedaan; ze zagen deze tekst als een uitspraak die uitsluitend tot rijke mensen gericht was. Ik zeg u dat dit dwaasheid is. Deze uitspraak is gericht tot alle mensen. Hij zegt niet, Vergadert u geen geld', maar 'Vergadert u geen schatten'. Het woord 'schatten' is een veelomvattende term en sluit niets uit. Geld hoort daarbij, maar het gaat hier zeker niet alleen om geld. Het gaat hier om iets dat veel belangrijker is. Het gaat onze Heere hier niet zozeer om onze bezittingen, maar meer om onze houding ten opzichte van onze bezittingen. Het gaat hier om iets dat veel belangrijker is.Het gaat niet om wat de mens bezit, maar om wat hij van dat bezit denkt, om zijn houding ten opzichte van dat bezit. Rijkdom is op zichzelf niet verkeerd; wat wel verkeerd kan zijn is de verhouding van de mens tot zijn rijkdom. Hetzelfde geldt voor alles wat met geld gekocht kan worden.
Ja, we moeten nog dieper graven. Het gaat hier om heel de levenshouding van de mens in deze wereld. Onze Heere heeft het hier over mensen die hun grootste genoegen, ja al hun genoegen in dit leven scheppen uit dingen die van deze wereld zijn. Met andere woorden, onze Heere waarschuwt hier de mens die als zijn ambities, verlangen en hoop alleen op de dingen van deze wereld vestigt. Dat is waar het de Heere hier om gaat en als we dit op deze manier bezien, wordt het onderwerp van Zijn woorden veel omvangrijker dan alleen de kwestie van geld. Arme mensen hebben evenveel behoefte aan het gebod geen schatten op de aarde te vergaren als rijke mensen. We hebben allemaal in de één of andere vorm wel schatten. Dat hoeft geen geld te zijn. Het kan ook een echtgenoot zijn, of een vrouw en kinderen; het kan wel een geschenk zijn dat in geld uitgedrukt maar weinig waarde heeft. Voor sommige mensen is een huis hun grootste schat. Ook het gevoel van trots een eigen huis te bezitten wordt hier dus aan de kaak gesteld. Wat het ook is, hoe klein ook, als het voor u van onschatbare waarde is, als het voor u alles betekent, dan is dat uw schat, dan is dat hetgene waarvoor u leeft. Dat is het gevaar waar onze Heere ons in deze tekst voor waarschuwt.
Dit geeft ons dus een indruk van wat de Heere bedoelt als Hij voer 'schatten op de aarde' spreekt. U ziet, er zijn talloze mogelijkheden. Er is hier niet alleen sprake van gehechtheid aan geld, maar ook aan eigen eer, positie, status, een verkeerde gehechtheid aan het werk dat u doet, of wat dan ook; alles dus wat niet verder reikt dan de grenzen van dit leven in deze wereld. Dat zijn de dingen waar we voor moeten oppassen, want als we dat niet doen worden ze ons tot schatten.
Positieve zin.
Wat is het dan wel? Hoe sta ik in het leven en hoe kan ik mijn bezittingen tot eer van God gebruiken? Ze zijn niet van mij, ik heb ze ook slechts gekregen. Als het daar alleen bij blijft zijn het geen schatten in de hemel. Ook mijn auto kan gestolen worden, mijn iphone kan ik verliezen.(waar dieven doorgraven)  Alle aardse bezittingen houdt zijn waarde niet. Nu is de 4s iphone het nieuwste, maar voor hoelang? Playstation 2 is al ouderwets, je moet 3 hebben en straks komt 4 en 5 enz.(roest en mot). We kunnen niets meenemen als we sterven. Wat heb ik dan met al mijn bezittingen gedaan? Was het alleen op mezelf gericht? Als dat zo is dan zal ik ook vergaan. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.(want aardse schatten vergaan)
'Daarom', zo zegt de christen in zichzelf, 'Moet ik oppassen hoe ik deze dingen gebruik, ik moet zorgvuldig mijn houding bepalen. Ik moet alle dingen die Hij me wil laten doen, ook inderdaad doen, opdat ik Hem mag behagen'.
Ziedaar de manier waarop we schatten in de hemel kunnen vergaderen. Het hangt allemaal af van mijn visie op mezelf en op mijn leven in deze wereld. Vertel ik mezelf dat iedere dag die voorbijgaat slechts een mijlpaal is die ik passeer, een mijlpaal die nooit terug zal komen? Ik zet elke avond mijn tent dichter bij Huis op. Dit is het grote beginsel waar ik mezelf voortdurend op moet wijzen: ik ben een kind van mijn Vader en ik ben tot Zijn eer hier op de aarde gezet, niet voor mijn eigen eer. Ik heb niet zelf die keus gemaakt, ik heb mezelf niet op deze aarde geplaatst; alles heeft een doel. God heeft mij het voorrecht gegund in deze wereld te leven en als Hij me met bepaalde gaven gezegend heeft, moet ik beseffen dat, hoewel deze gaven mij in zekere zin toebehoren, ze uiteindelijk, zoals Paulus in 1 Korinthe 3 aantoont, God toebehoren. Omdat ik mezelf dus zie als iemand die het grote voorrecht heeft een zaak waarnemer, een beheerder en een rentmeester voor God te zijn, hecht ik me niet aan deze dingen. Ze worden niet de kern waar de rest van mijn leven en bestaan omheen draait. Deze gaven en bezittingen zijn niet de dingen waar ik voor leef, ze zijn niet voortdurend in mijn gedachten, mijn leven wordt er niet door in beslag genomen. Integendeel, ik heb er slechts een vluchtige band mee; ik ben in de gezegende omstandigheid dat ik er afstandelijk tegenover sta. Ik word er niet door beheerst; integendeel, ik heb deze dingen onder controle. En omdat ik daartoe in staat ben, kan ik voor mezelf nu al voortdurend een veilige schat in de hemel vergaderen.
'Maar dat is toch een egoïstische opvatting', zegt dan iemand. Mijn antwoord luidt dan dat ik slechts het gebed van de Heere Jezus Christus opvolg. Hij zegt dat we schatten in de hemel moeten vergaderen en alle godvruchtige mannen door de eeuwen heen hebben dat gedaan. Zij geloofden in de realiteit van de heerlijkheid die hen te wachten stond. Ze hoopten dat doel te bereiken en ze verlangden alleen die vreugde in al haar volheid en volmaaktheid te kunnen smaken. Als wij graag hun spoor willen volgen en ook die vreugde willen smaken, kunnen we maar beter aan de oproep van onze Heere gehoorzamen. 'Vergadert u geen schatten op de aarde... maar vergadert u schatten in de hemel'. Waar is jou schat?