Folder van de week

Gebed 2

Gebed voor een arme zondaar tot Christus, de Gekruiste, om vergeving van zijn zonden en genezing van zijn gebreken - Willem Teelinck

'Heere Jezus, de enige Hoop van alle bedroefde zielen, die over hun zonden bezwaard te neder liggen. Ik vind mijzelf geheel door de zonde ontsteld, en ik ben overtuigd in mijn hart en geweten dat ik menigmaal de hel en de eeuwige verdoemenis verdiend heb. Ik heb ook niemand in de hemel noch op de aarde die mij van mijn zonden en de straf kan verlossen dan U alleen, Heere Jezus, Die de bittere en de vervloekte dood des kruises gestorven bent om voor de zondaars het leven te verwerven.

Daarom, Heere Jezus, zo verheft zich ook mijn hart en gaat uit tot U, van Wie de hulp tot mij komen moet. Help mij dan ook, genadige Heere. Gij ziet mij hier liggen, jammerlijk verward in mijn zonden. Gij zijt immers gekomen, Heere Jezus, om zalig te maken wat verloren is, daartoe hebt Gij immers de bittere dood des kruises ondergaan? Het hoeft U ook nu, Heere Jezus, geen moeite meer te kosten, Gij hoeft niet meer Uw dierbaar bloed uit te storten, noch de dood te sterven, om mij, arm mens, van de dood te verlossen en voor mij het leven te verwerven. Spreek slechts een woord, o Heere, bij Uw hemelse Vader en ik zal geholpen zijn.

Heere Jezus, Gij hebt nooit in de dagen dat Gij in het vlees was, iemand die in zijn nood tot U om hulp kwam, verstoten of troosteloos van U laten gaan. Ook is Uw genade niet verminderd, noch Uw macht verkort, nadat Gij gescheiden zijt van de wereld naar het vlees, en opgevaren zijt ter rechterhand Uws Vaders almachtig. Wil dan toch genadigste Heere, U ook over mij ontfermen, die nu belast en beladen met zonden tot U kom om hulp. Ik erken wel, Heere Jezus, ik kom voor U niet zo het moet. Mijn geloof is klein of geen, mijn hart is zeer ontsteld en verward. Maar, Heere, Gij hebt Uzelf dikwijls laten vinden, ook zelfs van degenen die U in het geheel niet zochten. Ja, Gij hebt dikwijls zelfs de arme, behoeftige mensen gezocht, als zij van U afweken. Ben ik dan voor U, Heere Jezus, niet zo verslagen over mijn zonden, gelijk ik wel behoorde te wezen, honger en dorst ik niet naar mijn verlossing, zoals mijn nood het wel vereist, Gij zijt immers, Heere Jezus, tot dat einde gekomen, om ook dit alles te beteren. Beter dan toch dit ook, lieve Heere Jezus, beter al wat in mij ontsteld is. Gij ziet, Heere Jezus, het is al werk voor U. 0, Zaligmaker van de wereld, hier lig ik, een arme patiënt die door niemand anders geholpen kan worden, dan door U. Wanneer ik dan ook geholpen word, o Heere, zult Gij daarvan alleen de eer moeten hebben. Doe het dan genadige Heere.

En zoals Gij Uw dierbaar bloed hebt uitgestort om verloren zielen te behouden, zo wil nu toch ook een druppel van Uw genade storten in mijn hart en ik zal genezen zijn. Dan zal ook mijn hart en mond Uw lof verkondigen, altoos en eeuwig. Dan zal ik, Heere Jezus, niet langer voor mijzelf, maar voor U leven, Die voor mij gestorven en opgestaan zijt. Dan zal ik ook, Heere Jezus, niet langer leven tot lastering, maar enkel tot het grootmaken van Uw heilige Naam. Wees mij dan, genadige Heere Jezus, wees mij genadig naar Uw grote barmhartigheid. Laat mij door Uw wonden genezen worden en sterk mij dan ook genadiglijk Heere Jezus, opdat ik mij altijd geheel Christelijk mag gedragen. Laat niets mij behagen dat U mishaagt, laat mij alles wel bevallen wat U behaagt, Laat mij alle dingen achten en waarderen naar de winst die de dingen hebben in U, o Heere Jezus, Die alles in allen zijt, omdat ik zo nog machtig mag worden om Uw leven in mijn sterfelijk lichaam te openbaren tot de eer van Uw Naam, tot stichting van Uw kerk en tot troost van mijn ziel. Amen.'

Uit: 'Houweel des geestes om allerley boos oncruyt dat de vijandige mensche in het hofken onses herten ghesayt heeft uyt te roeyen; ende alsoo plaetse te maken voor de plantingen des Heeren, Rotterdam, 1624' Door Willem Teellinck (1579-1629), Middelburg.

(Samengesteld door L.J. van Valen)

(overgenomen van www.jongerenavonden.nl)