Folder van de week

Oranjeweek 2010

Open brief aan Urk

Jeremia 22: 29 “o land, land, land, hoor des HEEREN woord!” 

Ezechiël 2: 3-5 “En Hij sprak tot mij: Mensenkind, Ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE.
En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.”

Daniël 9: 5 “wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden en van Uw rechten”. 

Al vele jaren wordt in ons land en op ons dorp de verjaardag van de koningin gevierd met vele festiviteiten. Nu is het goed om een feest te houden voor onze koningin, want zij is over ons gesteld en zou hierdoor geeerd moeten worden. Echter nog hoger dan onze koningin is de Koning der koningen. Hij is de Schepper van hemel en van aarde en is al onze eer en aanbidding waardig.
Het zou daarom dan ook gepast zijn dat wij, als wij een feest willen houden, dit doen binnen de richtlijnen die Deze Koning ons gegeven heeft. Deze richtlijnen zijn zeer eenvoudig te vinden in Zijn heilig en onfeilbaar Woord: de Bijbel.

In het programma, zoals dat openbaar gemaakt is door de “christelijke” Oranje Stichting Irene, komt echter een geheel ander beeld naar voren. Hierin wordt aangegeven dat er zaken op het programma staan die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan. Wij duiden alleen maar op de verscheidene muziekbands die liederen ter ore zullen brengen. Dit zijn echter geen liederen tot eer van God, maar rook uit de put van de afgrond.

We lezen van een Roadcrew. Deze mensen hebben zelf een band opgericht met de volgende beschrijving: “Roadcrew is een hard swingende, bier drinkende, rock n roll makende band bestaande uit 4 leden: ”Hun muziekbeschrijving bestaat uit: “ onze muziek beschrijven is een beetje pittig… Het gaat om de lekkere gitaar riffs, de pakkende zang, en de geweldige solo’s. De muziek varieert van rustige ballads, tot swingende hardrock. Dit alles in onze geheel eigen stijl.” (op hun hyves pagina, op 10-03-2010 http://roadcrew.hyves.nl/
Trouwens, hebt u hun logo al bekeken? Een half naakte vrouw? Een doodskop? De slogan: “have another shot”? Hoe duidelijk moet het worden voordat we inzien dat we hier te maken hebben met (onwetende??) handlangers van satan.

Ze willen dus voornamelijk muziek maken, want dat vinden ze leuk. Wel, muziek maken is het probleem niet, zolang het tot Gods eer is. Het behoeft toch geen uitleg waarom hardrock van God vervloekt is? Het gaat hier puur om werelds vermaak waarmee zielen verleid worden tot zondigen en hun levenstijd verspillen op kermis IJdelheid. “Mag je dan geen plezier maken?” zal er gevraagd worden; mens het gaat om Gods eer! Mens bekommer je om je ziel!

Het gaat hier om de eeuwigheid. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar moeten we eenmaal rekenschap afleggen wat we met Zijn beeld gedaan hebben. Hoe zullen wij dan voor Hem, de Rechter van hemel en aarde, verschijnen als we ons leven hebben verspild en verzondigt door deze uitwassen toe te laten?

En dan lezen we van een Country trail band. Jazeker want het naamchristendom wil ook nog wel een beetje christelijk lijken om de kerken en de “zwaren” een beetje te paaien.Als ik zo vrij mag zijn om iets te citeren van de Country trail band: “een gedeelde passie voor evangelisatie en countrymuziek leidde in 1985 tot de oprichting van de Country Trail Band.” Dit schrijven ze als promotie van een album genaamd: “back to the Country”. http://www.countrytrailband.org

Ik ga u drie gedeelten citeren die onze God ons gegeven heeft in Zijn Woord:
“Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal de enen aanhangen en de anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon” – Matth 6:24. (onder de Mammon vallen ten slotte alle afgoden)
en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is” Judas: 23b
en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstelling heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige…..” 2 kor. 6: 14b-15

Als ze zeggen Christenen te zijn, zijn ze zacht gezegd, verschrikkelijk van hun plaats. God wil niet gediend worden door christenen die Zijn heilig Evangelie vermengen met de wereld. Er is namelijk een overste dezer wereld en hij is geoordeeld. Ik spreek hier over de duivel, lees uw Bijbel er maar op na.

Daarnaast zien we een optreden van Keep Fit: dansende jonge meisjes op harde muziek. Ik weet u een gedeelte uit Gods Woord te tonen waar een dansend meisje de dood veroorzaakte van een dienstknecht Gods! Wee dengene door wie de ergernissen komen. Zie bijvoorbeeld Markus 6.

Ook lezen we van nog een tweetal bands, een uit kampen genaamd “De Band.nl” en een band genaamd “nkeer wat anders”. Ach indien ik hier uit moest gaan weiden, de tijd zou me ontbreken. Zie hiervoor hun sites en doelstellingen en overtuig u zelf of dit naar Gods Woord is, of dat we hier te maken hebben met (onwetende?) handlangers van satan. Laat uw ziel toch niet vervoerd worden met zulk vermaak wat drankmisbruik promoot. Op de site van laatst genoemde band zien we een tekst: “half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen” 10-03-2010 http://www.nkeerwatanders.nl/fotos/2009-08-16/zomerfeestenwesepe6.html 

Dus het getuigt van gebrek aan doorzettingsvermogen als je jezelf niet in de klauwen van satan weet te zuipen? Arme mensen, arme mensen als je zo op weg bent naar die nimmer eindigde eeuwigheid. Denkt u werkelijk zo voor de Heere te kunnen verschijnen? Laat u toch met God verzoenen! Nog is het genadetijd! Straks is het te laat en zult u voor eeuwig verloren gaan! “Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient” Aldus de Heere Jezus Christus (Luk 19:42)

In de songs die gecoverd worden door “de Band.nl” vinden we vele goddeloze en Godtergende muziek. Muziek die lijnrecht tegen Gods Woord ingaat en inspeelt op de boze verlangens van de mens. U kunt uzelf hiervan overtuigen door op hun website te kijken naar de titels die ze zingen. http://www.deband.nl/repertoire/ 

Ten slotte willen we nog even kort ingaan op de hoofdact van de festiviteiten. Het is de Oranje Stichting gelukt om Nick en Simon, het befaamde zangersduo, te strikken. En dan heeft deze oranje stichting ook nog de naam “christelijk” in hun naam staan. Weet u dan niet, dan het verboden is om Gods naam ijdel te gebruiken? Hier misbruikt u de ambtsnaam van Christus om een duo wat zingt over overspel en allerhande ongerechtigheid op te laten treden. Denkt u dat God dit door de vingers zal zien? Zijn toorn zal verschrikkelijk zijn, indien wij ons niet allen heden tot Hem bekeren!

Nick en Simon, die zingen over een Rosanne, die continu vreemdgaat. En daar staan we dan op te dansen! Rosanne die geen rust vindt, nee natuurlijk niet als God Zelf zegt:
maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.”

Hiermee wordt vrede naar ziel en lichaam bedoelt. Ze zingen ook over “Pak maar mijn hand”. Ja want als je dat doet dan leidden ze je wel aldus de song. Waarheen dan? is mijn vraag. Naar het hemels Jeruzalem? Of naar de hel waar de goddelozen voor eeuwig gestraft zullen worden voor hun opstand tegen God!

Geliefde lezer, laat je toch alsjeblieft niet bedriegen voor de eeuwigheid. Met deze feesthoudende menigte kun je niet voor God verschijnen! Bekeer je toch, bekeer je toch want waarom zou je sterven? De Heere heeft geen lust aan de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft! 

We hebben u laten zien wat er gaat gebeuren op deze dag. Helaas mochten we onze advertentie niet plaatsen zoals we graag gezien hadden. Daarom is de advertentie in zijn oorspronkelijke vorm opgenomen op deze site onder het kopje 'Oranjeweek 2010'.

We hopen en bidden dat we een eenvoudig middel mogen zijn om de ogen van onze ouderen en jongeren te openen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En u kunt duidelijk lezen van welk pluimage de optredende artiesten zijn. Dit zijn geen arbeiders in dienst van de Heere der heirscharen, maar verleiders die het volk verleiden met hun muziek.

Ook middels dit schrijven is u de zegen en de vloek weer voorgesteld. De Heere wil nog zondaren zaligen, maar indien de zondaar zich verhard dan zal het hem vergaan zoals de farao. De Heere is een rechtvaardige God, Die niet met Zich laat spotten.

Nog is er plaats en vergeving bij Hem te vinden, want Zijn bloed reinigt ons van alle zonden.

Gode bevolen,

Barjona