Folder van de week

Kerstboodschap

Een Kerstboodschap voor jou!

 

CHRISTUS ARM GEWORDEN VOOR ZONDAREN

 

 

 

 

„Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden.” (2 Cor. 8 : 9).

Met welk doel? „Om uwentwil opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden. ”Merk op de personen voor wie: „Om uwentwil.” Korinthe was een van de goddelooste steden, die ooit op de aardbodem geweest zijn. Zij lag tussen twee zeeën, zodat de prachten de weelde van het oosten en het westen met volle stromen binnen haar muren stroomden.

 

Deze Korintiërs waren uit de diepste poel van de zonde verlost geworden, zoals wij lezen in 1 Cor. 6 : 11: „En dit was u sommigen;” en nu was het om van de zodanigen wil, dat de Heere van de heerlijkheid arm geworden was „om uwentwil.” zo ook zegt Paulus tot de Romeinen: „Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is op Zijn tijd voor de goddelozen gestorven.” (Rom. 5 : 6). Zie toch eens welke namen gegeven worden aan hen voor wie Christus is gestorven: „krachteloos, niet in staat om te geloven of zelfs één goede gedachte te denken; ,„goddeloos,” levende alsof er geen God was; „zondaars,” die Gods heilige wet verbraken; „vijanden,” haters van en opstandelingen tegen de heilige en liefderijke God.

Mijn barbezoekers, welk een blijde boodschap voor de meest goddeloze zondaar. Zijn er sommigen onder u die het voelen dat zij als een beest zijn voor God en dat zij niets dan zonde zijn, de duivel gelijkvormig? Sommigen van u hebben gewandeld in de afschuwelijke zonde van Korinthe. Sommigen van u zijn gelijk aan de Romeinen krachteloos, goddeloos, zondaars en vijanden; om uwentwil is Christus arm geworden. Hij verliet Zijn heerlijkheid voor zielen zo onrein als u bent. Hij verliet de lofzangen van de engelen, de liefde van zijn Vaders, de heerlijkheid des hemels voor zulke verdoemelijke zondaren als u en ik. Hij stierf voor de goddelozen. Wees niet bevreesd, zondaars, tot Hem te komen en aan Hem vast te houden. Om uwentwil is Hij gekomen. Hij wil u, Hij kan u niet uitwerpen.

Zondaars! U bent arm inderdaad, maar Hij zal u rijk maken. Al de rijkdommen, welke Hij heeft verlaten, wil Hij u schenken. Hij wil u rijk maken in de liefde Gods rijk in die vrede, die alle verstand te boven gaat, indien u werkelijk tot Hem komt. De toorn van God zal van u worden weggenomen en Hij zal u uit vrije genade liefhebben. De liefde waarmee God Christus liefheeft, zal uw deel zijn. Hij zal u rijk maken in heiligheid. Hij zal u vervullen met al de volheid Gods. Hij zal u rijk maken in eeuwigheid. U zult Zijn heerlijkheid aanschouwen u zult ingaan in Zijn vreugde u zult met Hem zitten in Zijn troon.