Folder van de week

Sterven2

                                               HEMEL EN HEL 

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.(Matth. 25:31t/m34)


 Er was een vreselijke droom, die een christelijke moeder ooit had en ze vertelde het aan haar kinderen. Ze droomde van de dag des oordeels die was aangebroken.  De grote boeken werden geopend. De mensen stonden allemaal voor God. En Jezus Christus zei: "Haal het kaf van het koren, leg de bokken aan de linkerkant, en de schapen aan de rechterkant." De moeder droomde dat zij en haar kinderen stonden in het midden van de Grote Vergadering van de mensen. En er kwam een engel en zei: "Ik moet de moeder nemen, ze is een schaap: ze moet naar de rechterkant. De kinderen zijn geiten: Ze moeten aan de linkerkant." Terwijl ze ging, hielden haar kinderen haar vast en zeiden: "Moeder, hebben we een deel? Moeten we worden gescheiden?" Ze had haar armen om hen heen, en leek te zeggen: "Mijn kinderen, ik zou, indien mogelijk, jullie met mij nemen."

Maar in een moment dat de engel haar aanraakte, de tranen op haar wangen droogde, overwonnen van de natuurlijke genegenheid, gesmolten door het bovennatuurlijke en verheven, onderdanig aan de wil van God, zei ze, "Mijn kinderen, ik leerde jullie goed, ik heb jullie getraind, maar jullie verlieten de wegen van God. En nu is alles wat ik te zeggen heb:  Amen op uw veroordeling. Ze werden vervolgens weggerukt en zij zag hen in eeuwigdurende kwelling, terwijl ze in de hemel was. Jonge man, wat zijn uw gedachten, wanneer de laatste dag komt, om te horen dat Christus zegt: "Vertrek, jullie die zijn vervloekt?"  En er zal een stem vlak achter Christus zijn, zeggende: Amen. En, zoals u vraagt wiens stem was dat, zul je merken dat het je moeder was.

Waneer dacht jij voor het laast na over de Hemel of de Hel?