Folder van de week

Niet meer naar de kerk

Hebreeën 10:25
En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

Hier staat in Gods Woord dat wij elke zondag naar de kerk moeten gaan.Dit is een instelling van God zelf en dat we op elkaar moeten toezien als we de gewoonte hebben niet meer of af en toe heen te gaan.Waarom? Vraagt iemand af: omdat de dag nadert: welke dag? De dag van je sterven of de dag van Jezus wederkomst? God heeft bij uitstek dit middel gegeven om ons te bekeren om Christus te leren kennen als een borg voor je ziel en dat je paspoort is getekend door zijn bloed en dat je gereerd bent om te sterven of Hem te ontmoeten als Hij wederkomt op de wolken.

Lees meer...

Wie zaait... zal ook maaien...

29 Bij wien is wee? bij wien och arme? bij wien gekijf? bij wien het beklag? bij wien wonden zonder oorzaak? bij wien de roodheid der ogen?30 Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen, die komen om gemengden drank na te zoeken.

31 Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat;

32 In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder.

33 Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken.

34 En gij zult zijn, gelijk een, die in het hart van de zee slaapt; en gelijk een, die in het opperste van den mast slaapt.

35 Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen, ik ben niet ziek geweest; men heeft mij gebeukt, ik heb het niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken! (Spreuken23).

 

Uw Zonden zullen u vinden

Sommige jongelui wekken de indruk alsof een geweten dood is. Er zijn jongeren die om de gebeden van hun moeder lachen,die vloeken in het gezicht van evangelisten. Zij spotten met het evangelie, met Christus en de hemel. Bij wie is er wee bij wie is er ruzie als ze nachts thuis komen? Lees het in vers 30: Bij degenen,die bij de wijn vertoeven;bij degenen,die komen om gemengden drank na te zoeken. (die veel alcohol drinken). Dan weet je niet wat je doet vers 33 Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien,en uw hart zal verkeerdheden spreken.

Je natuurlijke seksuele remmingen worden weg genomen en je tong word al losser in smerige taal en vloeken. Maar je speelt ook met de dood denk eens als je dronken op je scooter of fiets stapt je ziet nergens geen gevaar in je denk dat je alles kunt maar de dood sluipt op je af. Het wordt vergeleken met iemand die op de bodem van de zee lekker ligt te slapen,of iemand die in het puntje van een mast ligt te slapen zie vers 34. Maar als je 's morgens wakker word na een flinke kater zul je zeggen vers 35: Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen,ik ben niet ziek geweest;men heeft mij gebeukt,ik heb het niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken!

In je geweten zul je zeggen heb afgelopen nacht gevochten ben geslagen maar ik heb niets gevoeld ben niet ziek geweest wel een beetje een kater maar nu ben ik beter ik ga er volgend weekend weer stevig tegen aan feesten en drinken(ik zal hem nog meer zoeken).

Het moge je onwaarschijnlijk voorkomen, maar ik zeg je dat het toch een grote waarheid is: Je zonde zal je ook vinden in jouw geweten. Deze kleine vonk van hemels vuur, die God in jouw binnenste ontstak om je tot het goede aan te sporen en je af te keren van het verkeerde, zal op zekere dag tot een vuur in je worden. Als een meedogenloze aanklager zal het onophoudelijk, zonder medelijden, aan je ziel knagen. Zelfmoord is in vele gevallen het droevige gevolg van zulk een gemarteld geweten. Denk er aan dat op zekere dag je geweten zal ontwaken!

Wanneer je blijft volharden in de zonde, zal het eens als een vuur in je binnenste gaan branden. De toorn Gods zal iets ontzettends zijn. Onze God is een verterend Vuur (Hebreeën 12:29). Te moeten staan voor zijn rechterstoel, terwijl de boeken geopend worden waarin al onze zonden staan opgetekend, waarvoor we door ons ongeloof geen vergeving hebben ontvangen – dat moest een zondaar geen rust gunnen! Er is een weg ter ontkoming.

Jezus nodigt zondaren!

Hoe zwart je hart ook moge zijn, hoe zwaar je zonden, Hij wil de last van je afnemen en je ziel rust geven. Er is verlossing, er is vergeving. God zij geloofd!

Kwalijk bidden

3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

4 Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

8 Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen! (Jacobus 4:3,4,8).

Sterven
Afgelopen zaterdag 12 juni zijn er 3 jongens omgekomen. Ze kwamen vanuit een discotheek......

Tegenwoordig hebben mensen moeite hun leven als een enkele reis te zien. Het leven wordt eerder beschouwd als een stad waarin je eindeloos kunt ronddwalen en je hart kunt ophalen. Men waant deze stad zelfs en blijvende stad, alsof we hier permanent kunnen wonen. De dood wordt dientengevolge als een vreemd element gezien. Men weet wel dat er een dood is, maar heeft het gevoel dat de dood alleen maar af en toe iemand wegneemt en tegen beter weten in, maakt men zichzelf wijs dat de dood ons wel zal overslaan, in ieder geval voorlopig. Gods Woord leert echter dat we reizigers zijn, pelgrims naar het hemelse Jeruzalem, naar de stad gebouwd op fundamenten, of zo niet, reizigers die zonder bekering en geloof en op de brede weg hun verderf tegemoet gaan. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis, naar een plaats die we nooit meer kunnen verlaten, of naar een bestemming waar we altijd mogen blijven. We hebben het over  “overlijden”, maar het is zeer de vraag of je bij je sterven over je lijden heen bent. Het woord “overlijden” komt een paar keer in de Bijbel voor, maar nooit betekent het oorspronkelijke woord dat de overledene niets meer voelt. We zijn tenslotte mensen met een eeuwigheidsbestemming, reizigers naar een nooit eindigende eeuwigheid. Laten we toch beseffen dat we geen honden, koeien of apen zijn. Dood is dood? Absoluut niet. We zijn geen dieren.

 

Ja maar.....Ik bidt wel, maar God hoort mij toch niet, het helpt niet! Zo hoor ik iemand zeggen....

Kwalijk bidden
Als God goed genoeg is om ons te helpen en uit allerlei soorten ellende te verlossen, zonder dat we Hem liefhebben. Dat is wat Jakobus bedoelt in bovenstaande verzen. Hij heeft het niet tegen letterlijke overspelers, maar noemt mensen overspelers als ze bidden om Gods gaven in hun wellusten door te brengen. Is dat niet grof? Is het niet vreselijk als zondaren zonder liefde in hun hart tot de grote God, alleen maar geholpen willen worden om hun zieke leven voort te kunnen zetten? Als we bidden om zo lang mogelijk een luilekkerland op aarde te hebben, zijn we zo heel verkeerd bezig. Geen wonder dat we lezen: Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Is dat niet goed te begrijpen? Hoe voelt een vrouw, hoe voelt een man zich als hij of zij goed genoeg is voor andermans eigenliefde? Daarom zegt Jakobus in hetzelfde verband dat wie een vriend van de wereld wil zijn, een vijand van God is. Als het ons om de wereld gaat in onze gebeden, zijn we hoererij aan het bedrijven.

De mensen aan wie Jakobus schreef, baden wel, maar het was een kwalijk bidden. Misschien baden ze wel lang en vroom. Mogelijk dachten ze dat ze het er niet zo slecht vanaf brachten, maar hun bidden was niet van het soort dat God graag hoort. En toch, tevreden waren ze ook niet. Ze wilden veel gelukkiger zijn dan ze waren, maar meer zat er voor hen niet in. Ze baden wel, maar ontvingen niet, omdat ze verkeerd baden. Het is een onderzoek waard hoe we bidden. Kennen we de Geest der genade en der gebeden? Weten we van een arm zondaarsgebed?

Koning Voetbal of Koning Jezus?

WK ???

24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.

26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.
1 Korinthe 9:24 T/m 27.

A.s. week zal de voetbal gekte weer losbarsten als Nerderland gaat voetballen tegen Denemarken. Miljoenen mensen zitten aan de buis gekluisterd en willen geen seconde missen. Het WK voetbal word dit keer georganiseerd in Zuid Afrika. Het WK moet 2,7 miljoen Zuid-Afrikanen en 500.000 buitenlandse voetballiefhebbers lokken. Er worden ook 40.000 prostituees verwacht. De campagne "Play the ball, Not the women" moet iedereen sensibiliseren voor deze problematiek. Nu de oranjekoorts gestegen is tot boven de 600 op de schaal van TWBA, overal in het land getoeter opklinkt, de (inter)nationale vlaggen tevoorschijn worden gehaald, en de oranjeartikelen niet aan te slepen zijn, lijkt het erop dat Koning Voetbal de macht in Nederland tijdelijk heeft overgenomen.

Koning Voetbal domineert de gesprekken, is in het straatbeeld nog sterker aanwezig dan een Noord-Koreaanse dicator of een Ayatollah, en achtervolgt je tot in je slaapkamer. Zelfs kerken grijpen de charismatische heerser aan als middel om in contact te komen met de gewone man en plaatsen het voetbalbeest op een voetstuk in hun heiligdom. In Zwitserland timmeren de gezamenlijk kerken aan de weg met een geloofsfestival, speciale EK-gebeden en erediensten bij de belangrijkste wedstrijden. In Delft stelt de Levend-Water gemeente haar gebouw open voor de Oranjesupporter (misschien ook met het idee wat extra geld binnen te halen voor het gelikte nieuwe gebouw van de kerk). Enzovoorts, enzovoorts.

Kun je twee heren dienen? Kun je achter Koning Jezus aan gaan en tegelijkertijd Koning Voetbal bejubelen? Volgens Jelmer (ex-profvoetballer) wel, zolang Jezus maar de Koning van je hart blijft. Fijn voor Jelmer, dat hij zijn balans gevonden heeft (als uitgerangeerd speler, dat wel), maar de Bijbel roept ons niet op om ons hart aan Jezus te geven. De Bijbel roept ons op ons hele leven aan Hem te geven.

Het is natuurlijk ook wel weer erg makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen (vooral als je niet van voetbal houdt), en je terug te trekken uit het goddeloze voetbalgeweld voor een gedwongen retraite van een paar weken (maar waar moet je dan nog terugtrekken?).

Een betere vraag is: wat heeft het Koninkrijk van God te maken met de voetbalgekte? NIETS! Je moet wederom geboren worden. Van boven geboren worden. We zijn dood voor God. Als Hij onze ogen opent dan gaan we zien dat wij goed en naar Zijn beeld geschapen zijn. Het is de zonde, onze voetbal-afgod enz. waarmee we God op het hart trappen. Dit geeft een ware droefheid in het hart. En dat we de rode kaart hebben verdiend, om eeuwig buiten spel te worden gezet. Opdat er zo plaats mag komen voor die Koning Jezus, die de straf heeft gedragen voor goddelozen. In de Bijbel wordt er ook gesproken over sport, over de lopen in een loopbaan, om de prijs te bemachtigen. Hiervoor moest hij al zijn lichaamskrachten voor gebruiken. Als men wederom geboren wordt dan begint pas de strijdt voor jou. Breken met de voetbal, je vrienden en het goddeloze leven en op weg te gaan naar die prijs die door een ander is behaald, de vergeving der zonden en het eeuwige leven, door het bloed van Jezus Christus.

WK = Welke Koning?

Eén Koning, namelijk Koning Jezus!

Oranjeweek 2010

Open brief aan Urk

Jeremia 22: 29 “o land, land, land, hoor des HEEREN woord!” 

Ezechiël 2: 3-5 “En Hij sprak tot mij: Mensenkind, Ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE.
En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.”

Daniël 9: 5 “wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden en van Uw rechten”. 

Al vele jaren wordt in ons land en op ons dorp de verjaardag van de koningin gevierd met vele festiviteiten. Nu is het goed om een feest te houden voor onze koningin, want zij is over ons gesteld en zou hierdoor geeerd moeten worden. Echter nog hoger dan onze koningin is de Koning der koningen. Hij is de Schepper van hemel en van aarde en is al onze eer en aanbidding waardig.
Het zou daarom dan ook gepast zijn dat wij, als wij een feest willen houden, dit doen binnen de richtlijnen die Deze Koning ons gegeven heeft. Deze richtlijnen zijn zeer eenvoudig te vinden in Zijn heilig en onfeilbaar Woord: de Bijbel.

In het programma, zoals dat openbaar gemaakt is door de “christelijke” Oranje Stichting Irene, komt echter een geheel ander beeld naar voren. Hierin wordt aangegeven dat er zaken op het programma staan die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan. Wij duiden alleen maar op de verscheidene muziekbands die liederen ter ore zullen brengen. Dit zijn echter geen liederen tot eer van God, maar rook uit de put van de afgrond.

We lezen van een Roadcrew. Deze mensen hebben zelf een band opgericht met de volgende beschrijving: “Roadcrew is een hard swingende, bier drinkende, rock n roll makende band bestaande uit 4 leden: ”Hun muziekbeschrijving bestaat uit: “ onze muziek beschrijven is een beetje pittig… Het gaat om de lekkere gitaar riffs, de pakkende zang, en de geweldige solo’s. De muziek varieert van rustige ballads, tot swingende hardrock. Dit alles in onze geheel eigen stijl.” (op hun hyves pagina, op 10-03-2010 http://roadcrew.hyves.nl/
Trouwens, hebt u hun logo al bekeken? Een half naakte vrouw? Een doodskop? De slogan: “have another shot”? Hoe duidelijk moet het worden voordat we inzien dat we hier te maken hebben met (onwetende??) handlangers van satan.

Ze willen dus voornamelijk muziek maken, want dat vinden ze leuk. Wel, muziek maken is het probleem niet, zolang het tot Gods eer is. Het behoeft toch geen uitleg waarom hardrock van God vervloekt is? Het gaat hier puur om werelds vermaak waarmee zielen verleid worden tot zondigen en hun levenstijd verspillen op kermis IJdelheid. “Mag je dan geen plezier maken?” zal er gevraagd worden; mens het gaat om Gods eer! Mens bekommer je om je ziel!

Het gaat hier om de eeuwigheid. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar moeten we eenmaal rekenschap afleggen wat we met Zijn beeld gedaan hebben. Hoe zullen wij dan voor Hem, de Rechter van hemel en aarde, verschijnen als we ons leven hebben verspild en verzondigt door deze uitwassen toe te laten?

En dan lezen we van een Country trail band. Jazeker want het naamchristendom wil ook nog wel een beetje christelijk lijken om de kerken en de “zwaren” een beetje te paaien.Als ik zo vrij mag zijn om iets te citeren van de Country trail band: “een gedeelde passie voor evangelisatie en countrymuziek leidde in 1985 tot de oprichting van de Country Trail Band.” Dit schrijven ze als promotie van een album genaamd: “back to the Country”. http://www.countrytrailband.org

Ik ga u drie gedeelten citeren die onze God ons gegeven heeft in Zijn Woord:
“Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal de enen aanhangen en de anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon” – Matth 6:24. (onder de Mammon vallen ten slotte alle afgoden)
en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is” Judas: 23b
en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstelling heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige…..” 2 kor. 6: 14b-15

Als ze zeggen Christenen te zijn, zijn ze zacht gezegd, verschrikkelijk van hun plaats. God wil niet gediend worden door christenen die Zijn heilig Evangelie vermengen met de wereld. Er is namelijk een overste dezer wereld en hij is geoordeeld. Ik spreek hier over de duivel, lees uw Bijbel er maar op na.

Daarnaast zien we een optreden van Keep Fit: dansende jonge meisjes op harde muziek. Ik weet u een gedeelte uit Gods Woord te tonen waar een dansend meisje de dood veroorzaakte van een dienstknecht Gods! Wee dengene door wie de ergernissen komen. Zie bijvoorbeeld Markus 6.

Ook lezen we van nog een tweetal bands, een uit kampen genaamd “De Band.nl” en een band genaamd “nkeer wat anders”. Ach indien ik hier uit moest gaan weiden, de tijd zou me ontbreken. Zie hiervoor hun sites en doelstellingen en overtuig u zelf of dit naar Gods Woord is, of dat we hier te maken hebben met (onwetende?) handlangers van satan. Laat uw ziel toch niet vervoerd worden met zulk vermaak wat drankmisbruik promoot. Op de site van laatst genoemde band zien we een tekst: “half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen” 10-03-2010 http://www.nkeerwatanders.nl/fotos/2009-08-16/zomerfeestenwesepe6.html 

Dus het getuigt van gebrek aan doorzettingsvermogen als je jezelf niet in de klauwen van satan weet te zuipen? Arme mensen, arme mensen als je zo op weg bent naar die nimmer eindigde eeuwigheid. Denkt u werkelijk zo voor de Heere te kunnen verschijnen? Laat u toch met God verzoenen! Nog is het genadetijd! Straks is het te laat en zult u voor eeuwig verloren gaan! “Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient” Aldus de Heere Jezus Christus (Luk 19:42)

In de songs die gecoverd worden door “de Band.nl” vinden we vele goddeloze en Godtergende muziek. Muziek die lijnrecht tegen Gods Woord ingaat en inspeelt op de boze verlangens van de mens. U kunt uzelf hiervan overtuigen door op hun website te kijken naar de titels die ze zingen. http://www.deband.nl/repertoire/ 

Ten slotte willen we nog even kort ingaan op de hoofdact van de festiviteiten. Het is de Oranje Stichting gelukt om Nick en Simon, het befaamde zangersduo, te strikken. En dan heeft deze oranje stichting ook nog de naam “christelijk” in hun naam staan. Weet u dan niet, dan het verboden is om Gods naam ijdel te gebruiken? Hier misbruikt u de ambtsnaam van Christus om een duo wat zingt over overspel en allerhande ongerechtigheid op te laten treden. Denkt u dat God dit door de vingers zal zien? Zijn toorn zal verschrikkelijk zijn, indien wij ons niet allen heden tot Hem bekeren!

Nick en Simon, die zingen over een Rosanne, die continu vreemdgaat. En daar staan we dan op te dansen! Rosanne die geen rust vindt, nee natuurlijk niet als God Zelf zegt:
maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.”

Hiermee wordt vrede naar ziel en lichaam bedoelt. Ze zingen ook over “Pak maar mijn hand”. Ja want als je dat doet dan leidden ze je wel aldus de song. Waarheen dan? is mijn vraag. Naar het hemels Jeruzalem? Of naar de hel waar de goddelozen voor eeuwig gestraft zullen worden voor hun opstand tegen God!

Geliefde lezer, laat je toch alsjeblieft niet bedriegen voor de eeuwigheid. Met deze feesthoudende menigte kun je niet voor God verschijnen! Bekeer je toch, bekeer je toch want waarom zou je sterven? De Heere heeft geen lust aan de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft! 

We hebben u laten zien wat er gaat gebeuren op deze dag. Helaas mochten we onze advertentie niet plaatsen zoals we graag gezien hadden. Daarom is de advertentie in zijn oorspronkelijke vorm opgenomen op deze site onder het kopje 'Oranjeweek 2010'.

We hopen en bidden dat we een eenvoudig middel mogen zijn om de ogen van onze ouderen en jongeren te openen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En u kunt duidelijk lezen van welk pluimage de optredende artiesten zijn. Dit zijn geen arbeiders in dienst van de Heere der heirscharen, maar verleiders die het volk verleiden met hun muziek.

Ook middels dit schrijven is u de zegen en de vloek weer voorgesteld. De Heere wil nog zondaren zaligen, maar indien de zondaar zich verhard dan zal het hem vergaan zoals de farao. De Heere is een rechtvaardige God, Die niet met Zich laat spotten.

Nog is er plaats en vergeving bij Hem te vinden, want Zijn bloed reinigt ons van alle zonden.

Gode bevolen,

Barjona

Popmuziek

                                               Stop met Pop 

En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. (Rom.6:13).

 

Popmuziek is van de duivel. Dat is heftig voor wie regelmatig 538 heeft aanstaan. Uit een recent onderzoek blijkt dat zelfs 90% van christelijke jongeren bewust naar pop luistert. Allemaal onder invloed van de duivel dus...? Er zijn maar twee werelden: die van het Koninkrijk van God en die van het koninkrijk van satan. We zijn dat denken wat kwijtgeraakt, maar de Bijbel is daar duidelijk over. Wie de zonde doet is uit de duivel (1 Joh. 3:8). 

Teksten van popsongs moedigen gewoonlijk aan om te gaan genieten van wat God zonde noemt: ontrouw, drank, idolen, feesten als beesten, seks buiten het huwelijk, verlangen naar rijkdom. Dat lijkt erg op wat de duivel wil met mensenlevens. Bovendien ziet de hele popscene er niet uit als horend bij het koninkrijk van het licht. Je hoeft de popmagazines maar door te bladeren om te zien dat deze wereld een eeuwigheid verwijderd is van wat God bedoelde in het paradijs en wat God gaat realiseren op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

 

 

Van zo'n wereld zegt God in 1 Korinthe 6:14 vv.: Wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. Raak niet aan wat onrein is!

 

 

Dat lijkt me heel duidelijk. Weggaan. Afzonderen. Afblijven. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Bekering is nodig. Als je nog geen kind van God bent, is er juist alle reden om de zonde te verlaten en Christus te zoeken. Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt. Het is allemaal redelijk radicaal. 'Als dan uw rechteroog – of je rechteroor – u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt' (Matth. 5:29).

 

Is dat een triest verhaal? Ik dacht het niet. Het verhaal van de wereld is triest. Grote beloften van geluk en het loopt uit in een verworden leven. Kijk naar Michael Jackson. Wat een fantastisch kereltje was dat om te zien toen hij nog teenager was. En moet je kijken hoe afzichtelijk zijn leven geworden is. En dan hebben we het nog niet eens over wat de Bijbel zegt over het vervolg. Dan het leven met de Heere: dat wordt steeds beter. Lees even verder in 1 Korinthe 6:17: 'Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.' Dan ga je ook zingen!

Sterven

TROOST IN STERVEN

Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het behouden. (Lukas 9:24)

Laten we alvast aan de gedachte wennen dat wij straks ook gaan sterven om God te ontmoeten. De beste remedie tegen vrees voor de dood is immers de dood niet van ons af te schuiven, maar de werkelijkheid onder ogen te zien. De dood moet zo levensecht worden, dat de voorbereiding daarop boven alles voorrang heeft. Het is daarom goed om bijvoorbeeld te overdenken hoe we ons zouden voelen als we morgen met ademnood en met de dood voor ogen in het ziekenhuis zouden liggen. Uiteraard, dat zal moeilijk zijn, maar de grote vraag is of we kunnen sterven.

Kunnen sterven? Sterven is toch geen kwestie van kunnen? Wel, sommige mensen kunnen sterven in die zin dat ze hun leven rustig in Gods hand kunnen leggen en met vrede hun laatst adem kunnen uitblazen. Denk bij voorbeeld aan Stefanus, die bij zijn steniging riep: 'Heere Jezus, ontvang mijn geest.' Hij kon sterven. David dichtte dat hij in het dal der schaduw des doods geen kwaad zou vrezen. In Hebreeen 11 lezen we over mensen die in het geloof gestorven zijn en Paulus schreef dat het leven voor hem Christus was en sterven 'gewin' (Filippenzen 1:21). ' Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap moge volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods' (Handelingen 20:24).

We vragen ons misschien af wat het geheim is van dat 'kunnen sterven'. Ik zou willen zeggen, in de eerste plaats, dat ze al eerder gestorven zijn, gestorven aan zichzelf, aan eigen kunnen en goede werken. Wie zijn leven verliest, zal het immers behouden (Lukas 9:24). Anderzijds ligt het geheim in het sterven van Christus. Christus kon sterven omdat Hij de volle prijs van de zonde betaald had. Wie daar in het geloof op ziet, mag zien dat Christus ook voor hem de prijs heeft betaald en dat hij dus ook rustig kan sterven. Laten we onze eigen dood niet wegstoppen, maar troost zoeken in de kruisiging van Gods Zoon.

Dubbelhartig

                                      TEKEN VAN HET BEEST

Veel jongeren in het uitgaansleven leven dubbel, kerk en de wereld. Velen kunnen de godsdienst combineren met hun uitgaansleven.Ze denken de Heere te dienen maar dienen uiteindelijk twee beesten. Of het wel te weten maar moetwillig te buigen voor het eerste beest?

In Openbaring staat dat mensen een merkteken krijgen. Het merkteken van het beest. En als je dat teken niet hebt, kun je niet meer kopen en verkopen. Wat zou dat zijn? Een chip onder je huid? Of een streepjescode op je hand? De uitspraak over het merkteken staat in Openbaring 13. In Openbaring 13 gaat het over twee beesten. Het eerste beest komt op uit de zee. Dit beest lijkt erg op de draak(Openb. 12:3), van wie het macht krijgt. Het beest lastert God. De hele wereld loopt dit beest verwonderd achterna. Ze vereren het beest, en daarmee de duivel, als een god.

 

Het tweede beest is het beest dat uit de aarde opkomt. Dat beest lijkt niet op de draak, maar juist op het Lam, op Jezus Christus. Het doet grote tekenen en verleidt de hele wereldbevolking om een beeld te maken van het eerste beest. Daaraan kun je zien dat het beest uit de aarde wel op Christus lijkt, maar bij de duivel hoort. Het spreekt als de draak. Wat ontzettend verwarrend: het lijkt op Christus, maar verleidt tot de duivel! Het is de valse profeet. 

De ware aard van het tweede beest komt naar boven als het iedereen verplicht het eerste beeld te aanbidden. Wie niet buigt, wordt gedood. Wie het wel doet, krijgt een teken op de rechterhand of op   het voorhoofd. Zonder dat teken kun je niet kopen of verkopen. De naam van dit tweede beest is zeshonderd zes en zestig.

 

Openbaring is een boek vol symboliek. Ook dit merkteken moet je symbolisch opvatten. Het gaat dus niet om een chip, die onder de huid geimplanteerd wordt of zoiets. Het teken op de hand wijst op het handelen. Het teken op het hoofd op denken. Het gaat om arbeid doordat je iets maakt met je handen, of arbeid die meer met het hoofd wordt verricht.

 

Je kunt gissen wat dat concreet betekent, maar dit is duidelijk:wie het beest niet aanbidt, wordt uitgesloten van het economisch verkeer. Je zult niet meer meedoen, of je nu handwerk verricht of het met je hoofd verdient. Wegkruipen is er niet bij. Op een of andere manier zul je duidelijk herkenbaar zijn als christen.

Dat zal erg zijn! Stel je voor dat je niets meer kunt kopen.

 

Er is iets wat oneindig veel erger is: wel het teken hebben. Dan treffen alle plagen van Openbaring je. Dan zal de rook van je pijniging eeuwig duren en heb je geen rust meer dag en nacht.

 

Als je echter het zegel van Christus hebt, wacht je een toekomst van eeuwige vreugde en onuitsprekelijke blijdschap.Welk teken draag jij?

De Preek

Je kunt nog zo hard studeren op de Bijbel om te ontdekken wie Christus is, maar je blijft toch blind voor Hem als de Geest je ogen niet opent. Paulus had heel wat gestudeerd op de Bijbel en was een kind van God met diep inzicht, maar hij stond telkens weer voor een gesloten deur. Als hij Christus moest preken, voelde hij dat hij geholpen moest worden. Niet alleen om echt vrijmoedig te kunnen spreken, maar ook om de 'verborgenheid' van het evangelie bekend te maken. Paulus wilde met gloed en liefde preken, met diepe ernst en bewogenheid, maar hij kon dat niet maken. Je draait immers niet maar even een knop om. Vandaar dat hij de gemeente vroeg ook voor hem te bidden.

 

Een eenvoudige preek, helemaal niet mooi en bijzonder, kan door de Heilige Geest gebruikt worden om de 'verborgenheid' van het evangelie te laten zien. En een prachtig betoog, evenwichtig en bijbels, zelfs bevindelijk verwoord, doet misschien wel niets. Het kan zelfs zijn dat de prediker 'makkelijk heeft gestaan', maar dat Gods volk niet is gevoed. We moeten dus om de 'opening' van Gods Woord smeken, bidden of het zwaard uit de schede mag komen, vragen of we het Kind in de kribbe van het Woord mogen vinden. Wat een wonder als het Woord van God krachtig, zo onwederstandelijk op je hart werkt en het net lijkt of je alleen in de kerk zit. Wat mooi als je met blijde goedkeuring kunt luisteren en het zo hartelijk met de boodschap eens bent. Het Woord vindt dan weerklank en je weet dat God gesproken heeft. God heeft je weer klein gemaakt en je hebt Christus gezien in Zijn schoonheid. Je zou wel eeuwig willen zingen van Gods goedertierenheid. Geen wonder dat je dan 's avonds ook weer in de kerk wil zijn.

 

Vloeken..? 1

Vloeken een verkeerde gewoonte? 

Vloeken en vuile taal is vaak aangeleerd. Het is al een gewoonte geworden in het uitgaansleven.De meeste jongeren hebben het niet eens door of letten er niet op dat er zo gevloekt wordt.Een slechte gewoonte dus? Hoe onstaat zo iets? We worden allemaal dagelijks met verleidingen geconfronteerd. De duivel wil dat we leven voor het bevredigen van onze eigen begeerten en dus onafhankelijk van God. Stel dat we er welbewust voor kiezen toe te geven aan de verleiding. Als we die keus uitleven, hebben we in zo'n zes weken een gewoonte ontwikkeld. Als die gewoonte aanhoud, is er in ons denken een bolwerk opgeworpen, maar niet alleen met vloeken maar ook met te veel drinken, roken, popmuziek, drugs, sex voor het huwlijk, 1x naar de kerk, niet naar de kerk, films. Als er dan mensen op je pad komen die je waarschuwen voor deze verkeerde gewoontens en je luistert liever naar de leugenaar, dan raakt zo'n bolwerk verankert in je denken en denk je dat het gewoon is.

 

Hoe werkt het

De bijbel leert ons dat we een binnen en buiten kant hebben (lichaam en geest). Het is niet meer dan logisch dat God de uiterlijke mens zo aansluit bij de innerlijke mens. Onze hersenen horen bij het lichaam, als we sterven keren deze terug tot stof, maar onze geest(ziel)is eeuwig. Het functioneren van de hersenen is te vergelijken met een digitale computer. Miljarden hersencellen vormen de hardware van de computer. De hersenen kunnen niet anders functioneren dan zoals ze geprogammeerd zijn. De hersenen ontvangen externe gegevens en de geest interpreteert die. Dus als je er troep in stopt, komt er troep uit. We zouden de stroom kunnen tegenhouden door onze ogen dicht te doen, maar dan nog zou onze fantasie met ons op hol kunnen slaan, denk eens aan sex, porno, muziek, films, vloeken, drank, drugs. Het zit opgeslagen. Een vingerknip en we zien of horen het in onze gedachten.

 

 

 Het Goede nieuws

De gedachten zitten vol troep. Dit komt omdat we dood zijn. Onze geest is dood, terwijl ons lichaam leeft. Geestelijk dood noemt de Bijbel dat (Romeinen 5:12).

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.Hoe kan ik zo`n bolwerk omver werpen? Dit lukt nooit in eigen kracht.En toch zijn we verantwoordelijk wat we toe laten. Als de gedachte opkomt om te vloeken, of een andere verslaving, dan moeten we het niet toe laten om te zondigen. Want dan wordt de verzoeker altijd de aanklager. Als de gedachte komt, dan moeten we die gedachte krijgsgevangen nemen en brengen aan de voeten van Christus, want Hij alleen kan ons van deze gewoontes/verslavingen  verlossen.Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;(2 Korinthe 10:5).

De enge poort

Ga in door de enge poort! 

Het is een bekende plaat. Als we op zaterdagavond aan jou vragen of je die plaat kent van de brede en de smalle weg, zul je weten wat we bedoelen. Twee poorten, twee wegen. Op die beide wegen lopen mensen. Dat betekent twee soorten mensen.

Waar staat die bar, waar jij komt, eigenlijk getekend? Je antwoord is juist: op de brede weg. Aangrijpend dat je zelf vaststelt dat je op de brede weg loopt.  “Want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan” (Mattheüs 7:13).

Met vele vrienden en vriendinnen op weg naar de hel!  Is er dan nog een manier om van die weg af te komen? Om dat nare verderf te ontlopen? Ja! Terwijl je dit leest kun jij nog bekeerd worden. God is zo goed dat hij jou op een eerlijke wijze confronteert met de werkelijkheid. Voor eeuwig verloren.

Maar dat niet alleen. “Strijdt om in te gaan..” (Lukas 13:24).

Wat betekent dat voor jou? Nu stoppen en deze plaats verlaten. Je vrienden vaarwel zeggen, je verslavingen; drank, drugs uit je leven bannen. Weg met die goddeloze muziek die jou steeds verder de brede weg op leidt. 

Strijdt om in te gaan door de enge poort, zegt God in Lukas 13:24. Jij moet van de brede weg af door die enge poort. De poort is klein en smal, maar aan het einde van die weg is voor altijd vrede. Op die weg is het recht met God. God is goed en hij zoekt jou. Hij wil jou les geven.  “God is goed en recht, daarom onderwijst hij zondaars in de weg” (Psalm 25). 

Is het jouw worsteling hoe je van die brede weg afkomt? Horen we je zeggen: “dit is voor mij onmogelijk?”. De Heere Jezus zegt: “Ik ben de Deur, indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.” en ook ” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Door Zijn bloed alleen is verlossing mogelijk. Hoe staat het met jou op die brede weg?

Gewogen, gewogen

Mene, Mene, Tekel, Upharsin

Jullie kennen allemaal wel de geschiedenis uit de Bijbel van die koning, die een groot feest hield.

 

Veel drank en plezier, maar plotseling midden op het feest was daar die hand die ging schrijven op ie muur. Koning Beltsazar was een grote losbol. Hoewel hij wist wie God was, stoorde hij zich nergens aan.

 

Totdat God hem ging wegen op Zijn weegschaal. Hij schreeuwde het uit van angst. Hij voelde het: dit is de hand Gods! Dit is de hand van Degene, Die ik heb gelasterd.

 

En jij, die met veel vrienden of vriendinnen maar blijft doorgaan elk weekend. Zorgeloos, veel drank, Godslasterlijke taal, sex, muziek enz. enz. Je doet net alsof God niet bestaat, hoewel je weet Hij is er. Als God jou vanavond gaat wegen op Zijn weegschaal (je moet voor Hem verschijnen) dan worden je zonden geteld en niet één word vergeten.

 

Nu kun je nog behouden worden. Val toch Hem te voet, Christus, belijd je zonden en zeg: O, God verlos mij uit de nood. En red door Uwen Naam mijn leven (Ps. 54:1). Opdat Christus voor jou op de weegschaal gaat. En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden (1 Joh. 1:7b).

 

Het is erg, als we niet weten dat er een Zaligmaker is, Die Zijn bloed heeft gestort. Maar het is nog erger om dat wel te weten en Hem aan Zijn plaats te laten. Dat is duizendmaal erger.

 Laat deze geschiedenis je dan mogen waarschuwen. Lees het eens na in Daniël 5.

Koning Beltsazar wilde zich niet bekeren, nadat Daniël hem zo had gewaarschuwd.

 

En jij??

Gebed 2

Gebed voor een arme zondaar tot Christus, de Gekruiste, om vergeving van zijn zonden en genezing van zijn gebreken - Willem Teelinck

'Heere Jezus, de enige Hoop van alle bedroefde zielen, die over hun zonden bezwaard te neder liggen. Ik vind mijzelf geheel door de zonde ontsteld, en ik ben overtuigd in mijn hart en geweten dat ik menigmaal de hel en de eeuwige verdoemenis verdiend heb. Ik heb ook niemand in de hemel noch op de aarde die mij van mijn zonden en de straf kan verlossen dan U alleen, Heere Jezus, Die de bittere en de vervloekte dood des kruises gestorven bent om voor de zondaars het leven te verwerven.

Daarom, Heere Jezus, zo verheft zich ook mijn hart en gaat uit tot U, van Wie de hulp tot mij komen moet. Help mij dan ook, genadige Heere. Gij ziet mij hier liggen, jammerlijk verward in mijn zonden. Gij zijt immers gekomen, Heere Jezus, om zalig te maken wat verloren is, daartoe hebt Gij immers de bittere dood des kruises ondergaan? Het hoeft U ook nu, Heere Jezus, geen moeite meer te kosten, Gij hoeft niet meer Uw dierbaar bloed uit te storten, noch de dood te sterven, om mij, arm mens, van de dood te verlossen en voor mij het leven te verwerven. Spreek slechts een woord, o Heere, bij Uw hemelse Vader en ik zal geholpen zijn.

Heere Jezus, Gij hebt nooit in de dagen dat Gij in het vlees was, iemand die in zijn nood tot U om hulp kwam, verstoten of troosteloos van U laten gaan. Ook is Uw genade niet verminderd, noch Uw macht verkort, nadat Gij gescheiden zijt van de wereld naar het vlees, en opgevaren zijt ter rechterhand Uws Vaders almachtig. Wil dan toch genadigste Heere, U ook over mij ontfermen, die nu belast en beladen met zonden tot U kom om hulp. Ik erken wel, Heere Jezus, ik kom voor U niet zo het moet. Mijn geloof is klein of geen, mijn hart is zeer ontsteld en verward. Maar, Heere, Gij hebt Uzelf dikwijls laten vinden, ook zelfs van degenen die U in het geheel niet zochten. Ja, Gij hebt dikwijls zelfs de arme, behoeftige mensen gezocht, als zij van U afweken. Ben ik dan voor U, Heere Jezus, niet zo verslagen over mijn zonden, gelijk ik wel behoorde te wezen, honger en dorst ik niet naar mijn verlossing, zoals mijn nood het wel vereist, Gij zijt immers, Heere Jezus, tot dat einde gekomen, om ook dit alles te beteren. Beter dan toch dit ook, lieve Heere Jezus, beter al wat in mij ontsteld is. Gij ziet, Heere Jezus, het is al werk voor U. 0, Zaligmaker van de wereld, hier lig ik, een arme patiënt die door niemand anders geholpen kan worden, dan door U. Wanneer ik dan ook geholpen word, o Heere, zult Gij daarvan alleen de eer moeten hebben. Doe het dan genadige Heere.

En zoals Gij Uw dierbaar bloed hebt uitgestort om verloren zielen te behouden, zo wil nu toch ook een druppel van Uw genade storten in mijn hart en ik zal genezen zijn. Dan zal ook mijn hart en mond Uw lof verkondigen, altoos en eeuwig. Dan zal ik, Heere Jezus, niet langer voor mijzelf, maar voor U leven, Die voor mij gestorven en opgestaan zijt. Dan zal ik ook, Heere Jezus, niet langer leven tot lastering, maar enkel tot het grootmaken van Uw heilige Naam. Wees mij dan, genadige Heere Jezus, wees mij genadig naar Uw grote barmhartigheid. Laat mij door Uw wonden genezen worden en sterk mij dan ook genadiglijk Heere Jezus, opdat ik mij altijd geheel Christelijk mag gedragen. Laat niets mij behagen dat U mishaagt, laat mij alles wel bevallen wat U behaagt, Laat mij alle dingen achten en waarderen naar de winst die de dingen hebben in U, o Heere Jezus, Die alles in allen zijt, omdat ik zo nog machtig mag worden om Uw leven in mijn sterfelijk lichaam te openbaren tot de eer van Uw Naam, tot stichting van Uw kerk en tot troost van mijn ziel. Amen.'

Uit: 'Houweel des geestes om allerley boos oncruyt dat de vijandige mensche in het hofken onses herten ghesayt heeft uyt te roeyen; ende alsoo plaetse te maken voor de plantingen des Heeren, Rotterdam, 1624' Door Willem Teellinck (1579-1629), Middelburg.

(Samengesteld door L.J. van Valen)

(overgenomen van www.jongerenavonden.nl)

Dubbelhartig

Dubbelhartig leven.

Op aarde is een enorme strijd aan de gang. Geen gewone strijd maar een geestelijke strijd. Lees Efeze 6 maar eens. Het is een strijd van twee koninkrijken: die van de duivel en die van God. Nu heeft de duivel door zijn listsige verlijding in het paradijs het koninkrijk van God grote schade aangebracht. De mens, het pronkstuk van Gods koninkrijk, is door eigen schuld een slaaf en onderdaan van het koninkrijk van de duivel geworden.

Maar nu is Christus gekomen en Hij heeft het rijk van satan overwonnen, zijn kop ligt er af. Dit weet de duivel maar al te goed, hij gaat rond als een briesende leeuw om te verslinden of als een engel des licht om jou te verleiden. Omdat hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Het ergste vind hij als hij onderdanen verspeeld, die door wedergeboorte (bekering) een onderdaan van Christus worden. Ja zelfs een soldaat worden in Zijn leger. En die gaan strijden tegen het koninkrijk van de duivel. Lees het maar na in Efeze 6:12, zij hebben de beste wapenuitrusting die je kan bedenken.

Een zwaard, het welk is Gods woord. Dat boek lezen ze vaak.
Een schild, zij vertrouwen alleen op God.
Een borstwapen en een helm, zij leven tot eer van God.

Om te strijden tegen geestelijke boosheden in de lucht, de geest achter popmuziek, de geest achter drugs, drank, seks, internet, maar ook tegen dubbelhartigheid: zaterdag in de kroeg en zondags in de kerk. De geest achter schijn, godsdienst en kerk en wereld gaan prima samen. Films, bioscoop, evenementen, musicals in de kerk gaan ook prima samen.

Hoe dubbelhartig ben jij?

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den ene haten en de andere liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten, gij kunt niet God dienen en den Mammon.(Mat 6:24)

Als je denkt het wel te kunnen combineren lijkt je op die jonge soldaat in tijde van de Amerikaanse burgeroorlog (noord en  Hij wou niet mee vechten(was bang om te sterven) en hij dacht ik trek een jas van de noordelingen aan en een broek van de zuiderlingen. Na de slag vond men deze jongeman dood op het slagveld. In zijn broek zaten blauwe kogels van de noordelingen en in zijn jas grijze kogels van de zuiderlingen…

Een brief voor jou

Vriend / Vriendin,

Ik geef je een brief. Het is een brief geschreven door een hele jonge dominee (22 jaar). Hij schreef de brief aan een jongen die zijn ouderlijk huis verliet en het uitgaansleven was ingetrokken. Misschien herken je jezelf! Hij was met deze jongen begaan. Wij zijn ook begaan met jou en hopen dat je even de tijd wilt nemen om deze brief eens rustig te lezen…..

 

Waarde G,

" Je zult wel verwonderd zijn een brief van mij te ontvangen. Ik heb al vaak met de gedachte gespeeld kennis met je te maken, maar in deze uitgestrekte gemeente is het vrijwel onmogelijk een goed contact te leggen met iedereen met wie ik dat graag zou willen. Nu heb je het ouderlijk huis verlaten en sta je niet langer onder mijn toezicht.

Toch volgen mijn wensen je en nu ik niet meer tot je kan spreken, neem ik dit middel te baat om je mijn gedachten mee te delen. Ik weet niet hoe je mij ziet: Als een ernstige, sombere geestelijke of als iemand die je vriend en metgezel zou kunnen zijn.

Het is nog maar zo kort geleden dat ik even oud was als jij en plezier had in de dingen waarmee jij je nu vermaakt en de boeken las die jij nu leest, dat ik mijzelf nooit anders dan als een jonge man kan beschouwen. Dit is een van de voornaamste redenen waarom ik je schrijf. Hetzelfde jeugdige bloed dat in jouw aderen stroomt, vloeit ook de mijne en dezelfde bruisende hartstochten die in jouw hart wonen, leven ook in mijn gemoed.

Daarom probeer ik zeker niet je over te halen tot iets wat niet bij je leeftijd past, als ik probeer je te bewegen met mij tot één Zaligmaker te komen en het overige deel van je leven door de Geest van God ten einde te brengen. Ik ben geen oude, grijze man, want dan zou je alles wat ik nu tot je zeg kunnen beantwoorden door mij eraan te herinneren dat je nog een jonge man bent. Nee!, ik ben net zo’n vrolijke jongeling als jij en ik houd evenveel van het leven en geluk als jij! Ik beklim nog net zo graag als jij de top van de hoogste bergen om alles te zien wat het oog maar kan zien. Een andere reden die mij heeft bewogen te schrijven, beste vriend, is dat ik bij ervaring het gemis heb leren kennen van een vriend die mij raad kan geven en die mij terecht kan wijzen. Ik had een broer zoals jij en die heeft me veel dingen geleerd. Hij heeft me een Bijbel gegeven en me dringend aangeraden daar in te lezen. Hij heeft geprobeerd met te leiden zoals de tuinman de takken van de appelboom langs de muur leidt, maar alles tevergeefs.

Ik vond mezelf veel wijzer dan hij en wilde altijd mijn eigen weg gaan. Ik herinner mij nog goed, hoe ik hem vaak in zijn Bijbel zag lezen of zijn kamer sluiten om zich tot het gebed af te zonderen, terwijl ik mij gereed maakte om naar de een of andere vrolijke uitgaansgelegenheid, of bar, of disco te gaan. Welnu, deze dierbare vriend en broer stierf, en ofschoon zijn door een diepere indruk op mij heeft gemaakt dan zijn leven ooit heeft gedaan, heb ik toch goed gevoeld hoe treurig het is als je geen vriend hebt. Ik bedoel daarmee niet, dat ik geen kennissen of vrienden had, want die had ik veel, maar ik had geen vriend die met mij sprak over het bloed van Christus, dat van alle zonden reinigt.

Ik had niemand die met mij sprak over de Heilige Geest Die zo bereidwillig is om ons hart te vernieuwen en ons onze hartstochten te leren overwinnen. Ik had geen leraar die mij bij de hand nam en zij: "Kom met mij en het zal u welgaan". Ja, ik had een vriend en leraar, maar dat was Jezus zelf en Hij leidde mij op een zodanige wijze, die maakt dat ik Hem, en Hem alleen, alle lof en dank daarvoor toebreng. Hoewel Jezus dit nu nog doen kan, behaagt het Hem meer zich gewoonlijk door middel van mensen te bedienen. Hoe gelukkig zou ik zijn, als ik voor jou zo’n leidsman zou mogen zijn. Het enige wat ik wil zijn, is een wegwijzer die je het rechte pad wijst. Zie, wat ik zelf zo nodig had, behoef jij niet te missen, tenzij je dat zelf wil.

Zeg mij, waarde vriend, zou je je dagelijkse werk minder vrolijk uitvoeren en je dagelijkse brood met minder vreugde eten en minder gerust gaan slapen als je zonden zouden zijn vergeten? Dat wil zeggen: Als al je zondige gedachten en daden, je leugens, zondagsontheiliging, dronkenschap en uitspattingen, je s

chuine taal allemaal uit Gods gedenkboek zouden zijn uitgewist? Denk je dat je daardoor ongelukkig zou worden?

Dat durf jij niet te zeggen. Maar zou de vergeving van zonden je gelukkiger maken dan je nu bent? Wellicht zul je me antwoordden dat je in je tegenwoordige toestand ook heel gelukkig bent. Ik geloof het direct, want ik weet dat ik ook heel gelukkig was, hoewel mijn zonden niet waren vergeven. Ik weet dat ik in veel van mijn zonden, veel genoegen vond, bijvoorbeeld in het ontheiligen van Gods dag. Wat heb ik op de dag van de Heere veel zonden gedaan. Ik denk dat er weinig jongens gelukkiger waren dan ik in mijn onbekeerde toestand was. Geen zorgen drukten mij terneer, geen tranen drongen in mijn ogen, tenzij dan bij het lezen bij een of andere aandoenlijke roman.

Daarom weet ik zo goed dat je de waarheid spreekt, als je zeg dat je gelukkig bent zoals je nu leeft. Het droevigste van alles is echter dat je gelukkig kunt zijn, terwijl je een kind van de toorn bent en dat je je kunt verheugen, eten, drinken, uitgaan, vrolijk zijn en gerust slapen, terwijl je nog deze zelfde dag je ogen kunt opendoen in de hel. Gelukkig zijn zonder de vergeving van de zonden te hebben verkregen? Wat is dat een vreselijk geluk!!!

"….." Ja, je kunt op deze wijze zeer gelukkig zijn, tot je dood toe, maar als je uit van de rampzaligen daarop terugziet zul je moeten erkennen dat het een droevig geluk is geweest. Wil je dan niet geloven dat het je gelukkiger zou maken als je vergeving van je zonden zou hebben ontvangen en met de gerechtigheid van Jezus zou zijn bekleed en zou kunnen zeggen: De toorn van God is van mij afgewend? "……"

Deze vergeving van zonden kan reeds nu je deel worden. Die haar ontvangen wordt ze niet gegeven, omdat zij minder goddeloos zijn dan anderen. Zij wordt alleen gegeven aan degenen die, omdat zij voelen dat hun zonden een vloek over hen hebben gebracht, waarvan zij zichzelf niet kunnen verlossen, op Jezus zien, als het Lam Gods, Dat de vloek van onze zonden wegdraagt. Welnu, mij lieve vriend, het was niet mijn bedoeling je te vervelen. Als je slechts een beetje op mij lijkt, heb je waarschijnlijk tijdens het lezen van deze brief al zitten geeuwen.

Als de Heere echter naar Zijn genade met je handelt en je jeugdig hart beweegt, zoals ik bid dat Hij zal doen, en je leert te verlangen naar de vergeving van je zonden en om een kind van God gemaakt te worden, dan zul je mij niet ten kwade duiden wat ik je in grote haast heb geschreven. Omdat dit de eerste keer is dat je het ouderlijk huis hebt verlaten, heb je wellicht nog niet geleerd brieven te schrijven, maar als je dat wel hebt geleerd dan hoor ik graag van je, hoe je het daar maakt en welke indrukken je in je voelt. Als bepaalde moeilijke bijbelgedeelten je in verwarring brengen, dan zal ik doen wat in mijn vermogen is om die op te lossen. Natuurlijk lees je regelmatig in je Bijbel, maar probeer ook te begrijpen wat je leest, en wat nog belangrijker is, probeer de betekenis en de waarde ervan te voelen.

Leg dan de opengeslagen Bijbel op de stoel voor je, buig ervoor en bid: O, Heere, geeft dat de zegen van Uw Woord aan mij vervuld mag worden! Dat is de beste manier om de zin de Bijbel te begrijpen en biddend te leren. Belijd in het gebed de zonden die je in de afgelopen dag hebben aangekleefd en noem ze een voor een bij naam. Bid voor je vrienden en zeker ook voor je vader en moeder. Als je van hen houdt, zul je zeker ook bidden voor het heil van hun zielen. Doe het regelmatig. Als je in oprechtheid voor anderen bidt, zul je daardoor ook leren voor jezelf te bidden. Mijn tijd laat mij niet toe langer te schrijven.

Vaarwel, waarde vriend, hartelijke groeten, je oprechte vriend Robert M. McCheyne

 

(Ds. R.B.M. McCheyne was dominee in Schotland en werd slechts 29jaar oud. Deze brief is in 1836 geschreven, maar nog altijd zeer actueel)

Laat jij je naaste zomaar verloren gaan?

Verslag bezinningsavond met evangelist Bor 

De voorzitter opende de avond door te lezen uit Johannes 4: 28 t/m 30 over de Samaritaanse vrouw. Laat jij je naaste zomaar verloren gaan? Hoe is dat bij ons? Ouderen en jongeren? Op een preek van de Heere Jezus ging deze vrouw evangeliseren. Wat voor een vrouw? Een publieke vrouw.En vele geloofden in Hem, om het woord der vrouw. 

Lezing van evangelist Bor:

Hij opende de lezing met het lezen uit Lukas 15: 1 t/m 10. De gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren penning. Met name over de verloren penning, wat zegt dat nou en als ze die gevonden had, een groot feest gevierd met vrienden en buren om die ene penning, dat feest is toch veel duurder als die ene penning?

Die vrouw kun je vergelijken met de kerk. In het oude testament als je ging trouwen dan kreeg je een mooi hoofdversiersel (ketting) met 10 schakels als teken van liefde van de bruidegom. Maar wat gebeurde er nou na het trouwen, de ketting gaat in de kast, alles word weer gewoon, de zorgen van de dag komen, de irritaties komen. Op een zekere dag vraagt de man, vrouw hou je nog van me. De vrouw word een beetje beschaamd, o, ja wat heeft hij mij gegeven. Ze gaat naar de kast om de ketting te pakken, maar kijk een schakel ontbreekt. Wat nu, ze word zeer onrustig om die ene schakel, ze gaat net zo lang zoeken totdat ze die ene schakel gevonden heeft.

En nu de toepassing, het was haar eigen schuld, ze verwaarloosde de ketting en hoe is dat met de kerk? Hoe was de eerste kerk? Niet vol liefde? De uitstorting van de Heilige Geest, de kerk kreeg de bruidsketting om. En nu 2000 jaar verder, de kerk is er nog, maar hoe ziet ze eruit? Hebben ze elkaar lief? Maar ja, je kunt toch niet meer zo rekenen als vroeger? Waar hebben we het over als we de kerk uitgaan, wat doen onze ouderen en onze jongeren, jongeren die een dubbel leven leiden, ouderen die heel oppervlakkig leven? Wat moet de kerk doen?

 

Evangelist Bor maakt dit duidelijk door een voorbeeld. Een groot gezin zit aan tafel, zegt pa opeens, waar is Jantje? Dat jongetje is nog veel te jong om buiten te spelen, misschien heeft hij wel een ongeluk gehad, zal er dan iemand zijn die zegt, laten we eerst maar gaan eten? Nee het hele gezing gaat er opuit, die onrust is belangrijk dat die gevoelt wordt en dan te zoeken om verloren zielen, denk aan onze plek, verloren zielen in de uitgaans gelegenheden, zoek ze op!

Zoeken dat verloren is, God schakelt de kerk in. Als God in je leven komt dan begint dat met onrust, dan kun je niet meer verder leven als eerst.Dan drijft die onrust uit naar God, naar Zijn Kerk, naar Zijn Woord, maar ook tot de naaste. (zie de moordenaar aan het kruis). Toen hij werd gegrepen zag hij zichzelf, alles verknoeid, gelijk kreeg hij te doen met zijn naaste.

Kun je evangeliseren als je onbekeerd bent?  Je moet altijd goed van God spreken. Ook die verloren penning of schakel horen erbij, maar hij moet gevonden worden, dat spanningsveld moet er altijd blijven. Het moet uit de onrust en de liefde komen. Hoeveel verloren penningen zijn er niet? De opdracht van de kerk en van jou is: zoeken, zoeken... Ook in de vragen kwam dit spanningsveld telkens terug. We mogen niet eens onbekeerd leven! Zien we, als we de ander waarschuwen, ook ons eigen beeld terug? Daar moeten we wervend mee bezig zijn. Dat dat de vrucht van de lezing mag zijn, dat we onrustig worden, niet meer verder kunnen leven in onszelf, verloren gaan in onszelf, niet meer kunnen uit houden in onze laksheid, lauwheid, maar ook niet in onze 'goede' werken. Dat we het gaan zoeken net zolang tot we als verloren penningen gevonden worden en gaan getuigen, omdat we Hem hebben gezien!

Dat zo de evangelisatie stand van onze kerk op Urker dag tot rijke zegen moge zijn.

 

 

Herman Kramer, 23/05/09