Folder van de week

ALCOHOL

BARRENTOCHT
Elke zaterdagavond gaan de leden van Barjona, samen met enkele broeders ouderlingen van verschillende kerkverbanden uit Urk op barrentocht. Er wordt gesproken met de jeugd en soms ook met ouderen over het “stappen” in het uitgaansleven. Bijna altijd horen wij dezelfde motivatie om te stappen. Lekker samen uitgaan met de “Moas”, oftewel je vrienden. Daar is toch niets verkeerds aan? Een ander vaak gehoorde uiting is dat het drinken van een pilsje toch niet verkeerd is? En menigeen komt met het verwijt dat Barjona over de stappende jeugd zou oordelen. Barjona wijst in de gesprekken naar de keuze die door ons allen gemaakt moet worden. Kiest heden wie gij dienen zult! De Bijbel is ons fundament, en wat komen wij daar veel antwoorden op onze vragen tegen.Lees bijvoorbeeld maar eens Galaten 5 de verzen 19, 20 en 21.
 19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Deze verzen spreken duidelijke taal! Het is Gods Woord wat ons wijst op de gevolgen van de werken des vleses, namelijk dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. En deze boodschap moet verkondigd worden. Waarom, zult u zeggen? Onze Heere Jezus Christus is de reden. Hij is onze Zaligmaker, Hij heeft de straf voor onze zonden gedragen. Er is reeds door Hem betaald! Niet voor een enkeling maar voor iedereen! Lees maar Titus 2 vers 11; Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Met een opdracht in vers 12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Wij staan allen voor de keuze, de smalle weg naar de eeuwige zaligheid, of de brede weg naar het eeuwige verderf. In 2 Corinthiërs 7 vers 1 staat; Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. De leden van Barjona oordelen niet, maar wijzen op het Woord van God. En eens zal God oordelen. Daarom vergooi niet de genade van God, maar kiest heden wie gij dienen zult!