Folder van de week

C. Everett Koop

Eerste hoofdstuk c.everett Koop.

 

"To those who were robbed of life, the unborn, the weak, the sick, the old, during the dark ages of madness, selfishness, lust and greed for which the last decades of the twentieth century are remembered."

"Dat het kwaad niet ongeremd zijn gang kan gaan is te danken aan een paar moedige mensen die op grond van hun persoonlijke levensovertuiging campagnes hebben geleid tegen mishandelen en misbruik maken van mensen."

"Zij die mensen louter als een vervangbare grondstof beschouwen - die men kan kneden, uitbuiten en vervolgens afdanken - strijden op vele fronten met degenen die ieder mens als uniek en bijzonder waardevol en onvervangbaar beschouwen."

"Op een humanistische grondslag drijven mensen stuurloos voort van generatie tot generatie en naarmate de jaren verstrijken wordt het moreel ondenkbare denkbaar." Met humanistische grondslag bedoelen we de fundamentele gedachte dat mannen en vrouwen van zichzelf kunnen uitgaan en aan zichzelf kunnen uitgaan en aan zichzelf de normen kunnen ontlenen waarmee alle zaken worden beoordeeld. Er bestaan voor zulke mensen geen vastaande gedragsnoremn, geen normen die niet kunnen worden uitgehold of vervangen door wat noodzakelijk, wenselijk of zelfs modieus lijkt. Misschien wel de meest opvallende en frappante trek van de tijd waarin wij leven is de snelheid waarme de tijdperken elkaar opvolgen. Kijken we terug in de geschiedenis, dan bemerken we dat culturen als bijvoorbeeld de Indus- beschaving (deHarappa-cultuur) meer dan duizend jaar bleven bestaan. Tegenwoordig gaan de tijdperken zo snel voorbij dat de jaren zestig in scherp contrast staan tot de jaren zeventig. De jonge mensen van de jaren zeventig begrijpen niets meer van hun oudere broers en zusters van de jaren zestig. Wat ondenkbaar was ind e jaren zestig is nu niet langer ondenkbaar meer.

Pasen

Wat nut jou de opstanding van Christus? Omdat Christus is opgewekt kunnen wij ook opgewekt worden uit het graf van de zonde en van de dood. Want wij liggen van nature allemaal in het graf. In het graf van de zonde. De Bijbel noemt ons dood in de misdaden en zonden. Wij moeten levend gemaakt worden. En dat is mogelijk, omdat Christus is opgestaan. Als Hij niet was opgestaan uit de dood, zou er nooit iemand opgewekt kunnen worden uit het zondegraf, zou er nooit iemand bekeerd kunnen worden. Maar nu mag het jullie worden toegeroepen, dat je nog zalig kunt worden; dat je het geestelijke leven nog kunt ontvangen in je dode hart, omdat Christus is opgestaan.

Lees meer...

Weet wat je zegt!

Er staat niet wat er staat. Daar hoor je ‘Bijbelaanpassers’ vaak over. Het is een andere manier van zeggen dat je niet wilt buigen onder Gods openbaring.

Karaktertrek
Wij hebben God niet bedacht. Nee, God komt naar ons toe met Zijn openbaring. Vastgelegd in de Bijbel. Steeds belaagd door knagende twijfel. Is het ook….? We weten hoe dat komt. Door de zondeval. Daardoor is niet willen buigen onder het gezag van Gods Woord een eigenschap van ons allemaal geworden. Toch blijft er iets dat ons oproept om te buigen. We weten waar de Waarheid te vinden is. Vandaar de christelijke nuchterheid dat we onszelf steeds ter controle aanbieden. We zijn niet te vertrouwen. Soms wel. Maar niet altijd. Ieder spiegelt zich aan de Waarheid.

Lees meer...

Leven in 10 werelden

Jongeren leven in misschien wel tien werelden. Ze gaan naar de kerk en naar de bioscoop, ze volgen trouw de catechesatie en doen daar mee, maar komen ook frequent in het café, ze lezen geregeld een goed boek maar bekijken ook dvd’s met een inhoud die op zijn minst discutabel is, ze zijn overtuigd van de Bijbelse waarheden maar luisteren met genoegen naar popmuziek, ze gaan naar een kerkelijke jongerensamenkomst, maar vinden het geen probleem om regelmatig naar een soapserie te kijken.

Lees meer...

Kerst 2012

Wat betekend Kerst voor jou.

Gezellige sfeer, kerstboom voor sfeer in huis, lekker eten enz.

Is dat écht Kerst?

Weet je nog wat Kerst werkelijk betekent?

Lees meer...

Niet van de wereld

Als je de Heere lief krijgt, gaat er een streep door wat de wereld je te bieden heeft (1 Johannes 2). Daar wil je niet langer voor leven. Het heimelijke verlangen om gezien te worden en belangrijk te zijn, wordt je vijand. Je eindeloze hunker naar meer en mooier, naar spullen en bezit, wordt je tot last. Of je heimelijke fantasieën over mooie meisjes, je seksuele drift die je haast niet in de toom kunt houden, je gaat er onder gebukt. Als de Heere je hart inneemt voor Hem, zul je de woorden van de Heere Jezus beamen ‘ik ben niet meer van de wereld’. In de klas voel je je een buitenstaander. De holle praatjes over sport of winkelen, ze kunnen je niet schelen. 

Lees meer...

Zondag

Weet je, wij kunnen zo neerzien op al die mensen, die nooit naar de kerk gaan.
Die daar gaat één keer per zondag naar de kerk; die ander nooit, behalve met Kerst en Oudejaarsavond.
Je hebt gelijk: dat is heel erg. Maar is de andere kant niet net zo erg? Wat bedoel je?

Lees meer...

Zaterdagavond

Afgelopen zaterdagavond waren we op bezoek bij struners van zodrekt. We stonden nog maar net ter hoogte van het zwembad om wat flyers uit te delen en een gesprekje aan te knopen met de jonge jeugd (12 t/m 16 jaar). Of we werden al bedreigd door de organisatie om weg te gaan, ophoepelen ga naar de ouders zelf toe.

Wat is het toch op ons dorp dat ze onze jonge jeugd zo graag willen vermaken met een avond disco (met thema's als glitter party, The white edition, bubbel feest) En ze zo snel mogelijk uit huis zien te krijgen op zaterdagavond. Aanstaande zaterdagavond is er bubbelfeest in de soos (de soos is een jeugd disco van 12 t/m 16 jaar) deze is er om de twee weken.

Lees meer...

Total loss

Een auto in de prak gereden. Total loss: niet meer te repareren. Dus niet meer te gebruiken. Afvoeren naar de sloper. “t Is zonde”, zeggen we dan. Zonde betekent letterlijk: het doel missen. Inderdaad: de auto is niet meer te gebruiken voor het doel waarvoor hij is gemaakt.

Precies zo is het met de mens: total loss. Niet meer op te knappen. “O.K.,” zegt iemand, “ik ben een mens met gebreken, misschien met veel gebreken, maar total- loss, totaal bedorven...?”

Lees meer...

Zacheüs

Nog is er Genade tijd!

....Ik moet heden in uw huis blijven. (Lukas 19:5b)

Jullie herinneren zich die kleine man te Jericho nog wel, Zacheüs. Jezus ging door Jericho naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Het was de laatste keer dat Hij die weg zou passeren. Het was de laatste keer dat Zacheüs de Zaligmaker kon zien. Toen Jezus zou voorbijkomen, klom hij in een wilde vijgenboom, uit vrees dat hij vanwege de schare Hem niet zou kunnen zien.

Jezus ging voorbij, keek omhoog en zei: 'Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.' O, was hij op dat moment niet uit de vijgenboom gekomen, hij zou er eenmaal uitgekomen zijn en in de hel zijn terechtgekomen. Was hij toen niet met Jezus verenigd, hij zou naar die plaats gegaan zijn waar geen stem der genade meer wordt gehoord, want Jezus ging daar voor de laatste keer voorbij!

Lees meer...

Zuiderzee Festival

Jeugd en ouders van Urk,

Vorig jaar om deze tijd werd er voor het eerst een Rockfestival georganiseerd op ons Dorp. De gemeente heeft hier een vergunning voor afgegeven, zodat men naar hartelust kon spelen en juichen tot eer van de duivel op het sportpark van SVU.

Toen is er een waarschuwing uitgegaan van alle oprechte predikanten op Urk om hier niet aan mee te doen en het ook niet te bezoeken. Het moge duidelijk zijn dat deze herders hun kudde hebben willen bewaren voor de verzoekingen van de vorst der duisternis. Echter waarvoor gevreesd werd is werkelijkheid geworden: het is een jaarlijks terugkerend evenement geworden.

Ook nu heeft de gemeente Urk weer een vergunning afgegeven om deze goddeloosheid toe te staan. En of men het nu wil geloven of niet, hier zal men verantwoording voor moeten afleggen bij de Heere. Tenslotte zijn zij onze overheid en dus Gods dienares. Echter men verzaakt haar plicht om het rijk van de duivel af te breken en het rijk van God op te bouwen.

Lees meer...

Memo

Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt (2 Tim2:8a).

Je kent ze wel, een memo briefje ‘niet vergeten’.

Op 14 april 2012 is er weer een nieuwe uitvoering van Struners van Zodrekt.  Het is bedoeld voor de jeugd van 12 tot 16 jaar en het is alcoholvrij.

Op 28 april zal er weer een tent op de haven staan met optredens van diverse urker bands.

Lees meer...

Welke kerk?

Als je verkering hebt, moet je soms heel wat keuzes maken. Als je van een verschillende kerk bent, sta je voor een heel belangrijke keuze. Ieder naar een eigen gemeente, is geen optie. Bij welke kerkelijke gemeente moet je je dan aansluiten? Hoe beslis je dat?

Dit dilemma is een van de vele gevolgen van kerkelijke verdeeldheid. Kerkmuren door mensen opgetrokken houden je dan gescheiden. Niemand kan zeggen dat zijn kerkverband dé ware kerk is. De Kerk met een hoofdletter, de bruid van Christus, is in ons dorp verdeeld over verschillende kerkgenootschappen. Dat heeft God niet gewild. Hij wilde dat de kerk één was, ook naar de wereld toe (Joh. 17).

Lees meer...

Niet komen...

Ja, maar...als ik eerlijk ben, wil ik eigenlijk helemaal niet tot Christus komen, ik heb er geen zin in.

Alle mensen
Van de bijna zeven miljard mensen op deze aarde denkt inderdaad maar een klein aantal mensen werkelijk na over het feit dat we twee keer leven. De rest leeft als een dier voor het hier en nu. Ze denken alleen maar aan hun eigen kleine wereldje. 'De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan (1 Kor. 2:14).

Lees meer...

Niet meer naar de kerk?

 Zij/Hij koos voor de wereld die geen zaligheid bood.

Zij/Hij koos voor de wereld en de eeuwige dood.

Zij/Hij koos voor de wereld met haar leugenvermaak.

Zij/Hij koos voor de wereld boven`s hemelse zaak.

Lees meer...

Schatten

Wat zijn jou schatten: geld, kleding, auto, huis, vriend(din), iphone(pad)pod),sport, eer/aanzien, carrière, familie, vakantie
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de moet en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;
Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
(Matth. 6:19t/m21)
Schatten.
In deze tekstwoorden gaat het niet alleen over geld, maar het steekt dieper. Dit zijn tekstwoorden uit de bergrede in Matth. 5-7.
Dit is een lange preek van de Heere Jezus op een berg dicht bij het meer van Galilea. Voor Zijn voeten zitten Zijn discipelen en daar omheen een groep mensen. De Heere Jezus is pas begonnen op te treden in het openbaar. Vele wonderen heeft Hij verricht. Als teken dat Hij de ware Messias is.
Hier op deze berg houdt Hij Zijn eerste preek en zet Hij het volgende uiteen: Voor wie is het Koninkrijk der Hemelen, Daar begint Hij Zijn preek mee. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Konikrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren enz...
Dit heeft allereerst betrekking op Zijn discipelen, maar ook op alle mensen die in Hem geloven. (de ware christenen).
Maar hoe staat een christen in deze wereld? Hoe moet hij omgaan met zijn bezittingen?
Aansporing.
Daarom begint Hij in deze tekstwoorden met een aansporing, een gebod.
'Vergadert u geen schatten op de aarde... maar vergadert u schatten in de hemel'. Dat is het gebod, dat is de aansporing. Ziet u, de rest van de tekst geeft de uitleg over het hoe en waarom. 'Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven noch doorgraven noch stelen'.  Maar laten we eerst naar de aansporing kijken. Ze is tweeledig – Hij geeft een negatieve en een positieve omschrijving van Zijn gebod. Onze Heere geeft ons de waarheid op een zodanige manier dat we geen uitvluchten meer kunnen verzinnen. Als een christen tijdens het grote oordeel slechts een karig loon krijgt, kan hij de schuld alleen bij zichzelf zoeken.
Negatieve zin.
In Zijn negatieve omschrijving van het gebod zegt Jezus dus, 'Vergadert u geen schatten op de aarde'. Wat bedoelt Hij daarmee? In de eerste plaats moeten we dit niet alleen in zaken die betrekking hebben op geld interpreteren. Velen hebben dat wel gedaan; ze zagen deze tekst als een uitspraak die uitsluitend tot rijke mensen gericht was. Ik zeg u dat dit dwaasheid is. Deze uitspraak is gericht tot alle mensen. Hij zegt niet, Vergadert u geen geld', maar 'Vergadert u geen schatten'. Het woord 'schatten' is een veelomvattende term en sluit niets uit. Geld hoort daarbij, maar het gaat hier zeker niet alleen om geld. Het gaat hier om iets dat veel belangrijker is. Het gaat onze Heere hier niet zozeer om onze bezittingen, maar meer om onze houding ten opzichte van onze bezittingen. Het gaat hier om iets dat veel belangrijker is.Het gaat niet om wat de mens bezit, maar om wat hij van dat bezit denkt, om zijn houding ten opzichte van dat bezit. Rijkdom is op zichzelf niet verkeerd; wat wel verkeerd kan zijn is de verhouding van de mens tot zijn rijkdom. Hetzelfde geldt voor alles wat met geld gekocht kan worden.
Ja, we moeten nog dieper graven. Het gaat hier om heel de levenshouding van de mens in deze wereld. Onze Heere heeft het hier over mensen die hun grootste genoegen, ja al hun genoegen in dit leven scheppen uit dingen die van deze wereld zijn. Met andere woorden, onze Heere waarschuwt hier de mens die als zijn ambities, verlangen en hoop alleen op de dingen van deze wereld vestigt. Dat is waar het de Heere hier om gaat en als we dit op deze manier bezien, wordt het onderwerp van Zijn woorden veel omvangrijker dan alleen de kwestie van geld. Arme mensen hebben evenveel behoefte aan het gebod geen schatten op de aarde te vergaren als rijke mensen. We hebben allemaal in de één of andere vorm wel schatten. Dat hoeft geen geld te zijn. Het kan ook een echtgenoot zijn, of een vrouw en kinderen; het kan wel een geschenk zijn dat in geld uitgedrukt maar weinig waarde heeft. Voor sommige mensen is een huis hun grootste schat. Ook het gevoel van trots een eigen huis te bezitten wordt hier dus aan de kaak gesteld. Wat het ook is, hoe klein ook, als het voor u van onschatbare waarde is, als het voor u alles betekent, dan is dat uw schat, dan is dat hetgene waarvoor u leeft. Dat is het gevaar waar onze Heere ons in deze tekst voor waarschuwt.
Dit geeft ons dus een indruk van wat de Heere bedoelt als Hij voer 'schatten op de aarde' spreekt. U ziet, er zijn talloze mogelijkheden. Er is hier niet alleen sprake van gehechtheid aan geld, maar ook aan eigen eer, positie, status, een verkeerde gehechtheid aan het werk dat u doet, of wat dan ook; alles dus wat niet verder reikt dan de grenzen van dit leven in deze wereld. Dat zijn de dingen waar we voor moeten oppassen, want als we dat niet doen worden ze ons tot schatten.
Positieve zin.
Wat is het dan wel? Hoe sta ik in het leven en hoe kan ik mijn bezittingen tot eer van God gebruiken? Ze zijn niet van mij, ik heb ze ook slechts gekregen. Als het daar alleen bij blijft zijn het geen schatten in de hemel. Ook mijn auto kan gestolen worden, mijn iphone kan ik verliezen.(waar dieven doorgraven)  Alle aardse bezittingen houdt zijn waarde niet. Nu is de 4s iphone het nieuwste, maar voor hoelang? Playstation 2 is al ouderwets, je moet 3 hebben en straks komt 4 en 5 enz.(roest en mot). We kunnen niets meenemen als we sterven. Wat heb ik dan met al mijn bezittingen gedaan? Was het alleen op mezelf gericht? Als dat zo is dan zal ik ook vergaan. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.(want aardse schatten vergaan)
'Daarom', zo zegt de christen in zichzelf, 'Moet ik oppassen hoe ik deze dingen gebruik, ik moet zorgvuldig mijn houding bepalen. Ik moet alle dingen die Hij me wil laten doen, ook inderdaad doen, opdat ik Hem mag behagen'.
Ziedaar de manier waarop we schatten in de hemel kunnen vergaderen. Het hangt allemaal af van mijn visie op mezelf en op mijn leven in deze wereld. Vertel ik mezelf dat iedere dag die voorbijgaat slechts een mijlpaal is die ik passeer, een mijlpaal die nooit terug zal komen? Ik zet elke avond mijn tent dichter bij Huis op. Dit is het grote beginsel waar ik mezelf voortdurend op moet wijzen: ik ben een kind van mijn Vader en ik ben tot Zijn eer hier op de aarde gezet, niet voor mijn eigen eer. Ik heb niet zelf die keus gemaakt, ik heb mezelf niet op deze aarde geplaatst; alles heeft een doel. God heeft mij het voorrecht gegund in deze wereld te leven en als Hij me met bepaalde gaven gezegend heeft, moet ik beseffen dat, hoewel deze gaven mij in zekere zin toebehoren, ze uiteindelijk, zoals Paulus in 1 Korinthe 3 aantoont, God toebehoren. Omdat ik mezelf dus zie als iemand die het grote voorrecht heeft een zaak waarnemer, een beheerder en een rentmeester voor God te zijn, hecht ik me niet aan deze dingen. Ze worden niet de kern waar de rest van mijn leven en bestaan omheen draait. Deze gaven en bezittingen zijn niet de dingen waar ik voor leef, ze zijn niet voortdurend in mijn gedachten, mijn leven wordt er niet door in beslag genomen. Integendeel, ik heb er slechts een vluchtige band mee; ik ben in de gezegende omstandigheid dat ik er afstandelijk tegenover sta. Ik word er niet door beheerst; integendeel, ik heb deze dingen onder controle. En omdat ik daartoe in staat ben, kan ik voor mezelf nu al voortdurend een veilige schat in de hemel vergaderen.
'Maar dat is toch een egoïstische opvatting', zegt dan iemand. Mijn antwoord luidt dan dat ik slechts het gebed van de Heere Jezus Christus opvolg. Hij zegt dat we schatten in de hemel moeten vergaderen en alle godvruchtige mannen door de eeuwen heen hebben dat gedaan. Zij geloofden in de realiteit van de heerlijkheid die hen te wachten stond. Ze hoopten dat doel te bereiken en ze verlangden alleen die vreugde in al haar volheid en volmaaktheid te kunnen smaken. Als wij graag hun spoor willen volgen en ook die vreugde willen smaken, kunnen we maar beter aan de oproep van onze Heere gehoorzamen. 'Vergadert u geen schatten op de aarde... maar vergadert u schatten in de hemel'. Waar is jou schat?