Folder van de week

Erfzonde

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.(Rom 5 : 12).

Erfzonde? het was toch Adam zijn schuld. En trouwens pasgeboren baby’s zijn toch niet zondig?
Romeinen 5 laat zien, dat Adam voor heel zijn nageslacht dezelfde beslissende plaats als verbondshoofd innam, zoals Christus dat doet voor al de Zijnen. Adam stond niet voor zichzelf in het paradijs. In hem stond heel zijn nageslacht voor het aangezicht van God. Deze positie werpt tegelijk licht op het feit, dat God Eva schiep uit de rib van Adam. God heeft dat niet alleen gedaan om de meeste intieme relatie tussen man en vrouw af te beelden, maar ook om heel het menselijk geslacht in Adam te kunnen begrijpen. God schiep ons niet als de engelen los en onafhankelijk van elkaar, maar als eenheid uit 1 bloed En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning(Hand 17:26). Zelfs Eva stond daar niet buiten, omdat God haar nam uit de zijde van Adam. Zo is Adam ons aller geslachtshoofd en verbondshoofd. En daarom kan Christus later als de tweede Adam enkel door de plaats van Adam in te nemen, de plaats innemen van heel het menselijk geslacht.

Maar hoe kan God ons de schuld van Adam ons toerekenen?
Wij waren er toch niet bij in het paradijs en wij hebben Hem er niet om gevraagd. Toch zegt de Bijbel in Romeinen 5:12 dat wij allemaal in Adam gezondigd hebben. Hoe kan dat? Omdat God ons in Adam begrepen heeft. God structureerde een bijzondere samenhang tussen het hele menselijke geslacht als een eenheid. Daarom kan datgene wat van Adam gezegd word, van heel zijn nageslacht gezegd worden en omgekeerd. Er is van meet af aan sprake van 1 voor allen'. Deze structuur werd door God gekozen. Wie daartegen protest wil aantekenen, die moet bedenken: a) dat hij Gods soevereiniteit aantast. God is God en daarom mag Hij de structuur bepalen; b) dat Adam goed geschapen is; c) dat hij ook protest moet aantekenen tegen 1 voor allen van Christus. Bij de tweede Adam volgt God dezelfde samenhang. Wat van Christus geldt, geldt aan allen die Hem toebehoren. Enkel door het zijn in Christus ontvangen degenen die van Christus zijn, vrijspraak, gerechtigheid en eeuwig leven.

Andere teksten van uit Gods woord met betrekking op de erfzonde en de kracht van de smet daar van. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.(Psalm 51:7) Dus ook baby,s. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.(Genesis 6:5). Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? ( Jeremia 17:9). Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.(Rom 8:7)

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; (Efeze 2 : 2 en 3).

De kracht van de erfzonde is zo groot, dat we daardoor van moeders buik aan zondaar zijn. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan; de leugensprekers dolen van moeders buik aan.(Psalm 58:4).