Folder van de week

Uitverkiezing

Ik ben toch niet uitverkoren dus!!!
Wat is uitverkiezing en verwerping??

In de Heilige Schrift lezen wij over Gods belangrijkste werk, namelijk dat Hij uit louter liefde zondaren, die niet naar Hem zoeken, opzoekt en zalig maakt (Lucas 19:10)

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. (Joh 3:16) Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Wat is de reden, dat Hij mensen die toch Zijn vijanden zijn, niet verdelgt, maar behoudt? De Bijbel leert ons: het is zonder enige reden in ons, maar louter en alleen omdat Hij het wil. Omdat God gunstrijk en zeer genadig is. Wat een wonder! Deze God is almachtig: wat Hij wil, doet Hij (Psalm 115:3) Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.

Nu worden niet alle mensen zalig: Psalm 147: 19, 20: 19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten. 20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah! of Romeinen 11: 17: Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. Ook blijkt dat zelfs binnen het verbondsvolk Israël (en binnen de kerk) velen niet zalig worden; Mattheus 7: 13,14 en 8:12 en 22:14; 7:13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. 8:12 En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Als je gedoopt bent ben je ook afgezonderd en toch loopt er een scheidslijn. Want velen zijn er die op de brede weg wandelen en weinigen die echt naar ons luisteren. Daarom staat Barjona bij de barren op Urk, omdat ze niemand over heeft voor de hel. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen; 1 Thimotheus 2 :4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Om hierop te antwoorden, moeten we bedenken: God maakt hier bekend, wat Hij wil dat wij doen zullen, namelijk ons bekeren en tot kennis der waarheid komen. Hij zegt hier niet, wat Hij doen wil/ zal. Toch gebeurt het niet; en dat is door onze onwil! Wie echter zo niet wil zalig worden, kan nooit God aanklagen dat Hij hem niet zalig maakt. Het is volledig onze eigen schuld.

Wie worden er wel zalig
Als we zien wie er in de Bijbel door God bekeerd en tot Jezus komen (wie dus zalig worden), dan blijkt dat het juist niet de besten zijn, maar soms juist de slechtsten. Zoals Jacob, die zijn vader bedroog (Gen 27 en 28); Mannasse, die gruwelijke afgoderij bedreef (2 Kron 33); Levi, die een tollenaar (NSB-er) was (Marcus 2:13-17); Paulus die een bloeddorstige moordenaar was (Hand 8:1-3 en 9:13-16); en denk eens aan de uitverkorenen van 1 Corinthe 6. 6:10: Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; (1 Cor 6:10 en 11). Dan kan het ook voor een barbezoeker, en dan mag je je niet meer verschuilen achter de uitverkiezing (om de zonde aan de hand te houden). Is er een reden voor, dat sommige mensen (soms zeer ijverige, keurige en enstige mensen) niet zalig worden en andere (soms zo buitengewoon slechte) mensen wel? De Bijbel geeft daarop een antwoord dat voor ons, hoogmoedige mensen-vol-zelfverbeelding, onaanvaarbaar is: God kiest wie Hij wil Romeinen 9: 18: Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

Slechte mensen
Waarom kiest God juist die mensen uit die wij voorbij zouden gaan en waarom gaat Hij die mensen voorbij die wij gekozen zouden hebben? Opdat geen mens zou roemen in zichzelf en in zijn eigen verdiensten, maar opdat de genade van God alle eer zou krijgen; 1 Korinte1:27-31: Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

Voor wie is deze leer een ergernis? Voor de oudste zoon uit Lukas 15:21: Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. En voor de Farizeeer in Lukas 18:11-12: De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. Voor wie is deze leer der onverdiende verkiezing een troost? Voor de tollenaar Lukas 18:13: En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! In wie van deze beiden herken jij je?

Wanneer heeft God Zijn volk uitverkoren?
Voordat de wereld werd geschapen, in de stilte der nooit- begonnen eewigheid; Jeremia 31:3: De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid; Efeze 1: 4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.. Wij noemen dit diepe geheim Gods vrijmachtig Welbehagen. Alles is in zijn raad besloten; Spreuken 16:4: De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads; Hand 15: 18: Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

Kunnen we weten of wij uitverkoren zijn?
Ja, want zij die uitverkoren zijn worden geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht: 1 Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; zij leren geloven: Hand 13:48b: en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven, en worden gerechtvaardigd en verheerlijkt/gezaligt: Rom 8:30: En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Uit deze geloofsbevinding kun je dus besluiten, dat je uitverkoren bent. Wij kunnen onze uitverkiezing dus herkennen aan wedergeboorte en geloof, waardoor onze ziel met Christus wordt verbonden: Joh 3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien; welke God in ons hart werkt: Efeze 2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; wanneer we gewaar worden dat onze wil verkeerd is en Gods wil volmaakt goed, bidden wij: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Als wij onze onmacht inleven, belijden we: ik heb nodig dat God mij zaligt.

Hoe Werkt God dit uit?
Door middel van de prediking van Zijn Woord: 1Korinte 1:21: Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven.

Onze taak is niet Gods geheim naspeuren of we uitverkoren zijn, maar getrouw en veel de middelen gebruiken (Bijbel lezen, bidden, naar de kerk,). Opdat we zo Hem zouden leren kennen en opdat we zo zalig zouden worden. En de predikanten van Urk hebben de opdracht om er alles voor over te hebben, dat de uitverkorenen zalig worden: 2 Timotheus 2:10: Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.

Verwerping
Wat betreft de verwerping: de Bijbel noemt het woord verwerping niet uitdrukkelijk, maar als God sommigen heeft uitgekozen, dan heeft Hij anderen niet uitgekozen, dan is Hij anderen voorbijgegaan. Zij zijn door God gesteld tot vaten des toorns (Rom 9:22) En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid en gesteld tot ongehoorzaamheid (1Petrus 2:8) Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Wij noemen dat de verwerping. Dit woord komt in de Bijbel dus niet voor als tegengestelde van verkiezing. Het komt alleen voor in de betekenis, dat God hen verwerpt die Hem eerst verwerpen (1 Samuel 15:23 en 26) Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Doch Samuël zeide tot Saul: Ik zal met u niet wederkeren; omdat gij het woord des HEEREN verworpen hebt, zo heeft u de HEERE verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Ga jij nog langer door in je uitgaansleven om Gods woord te verwerpen? Wij begrijpen niet, waarom God mensen heeft geschapen en hen vervolgens heeft verworpen. Maar omdat de Bijbel het ons zegt, belijden wij vol eerbiedige huiver dit ondoorgrondelijke oordeel. Wel weten we dat de straf der verworpenen, namelijk de eeuwige verdoemenis, hun eigen schuld is. Dus de verworpenen worden gestraft, omdat zij zondigen tegen God. Daarom staat er ook niet, dat bij het laatste oordeel mensen naar de hel verwezen worden, omdat ze verworpen waren, maar omdat zij gezondigd hebben (Mat 25:45) Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan; (Openbaring 20:13) En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. Maar de verkorenen, die net zo slecht zijn als de verworpenen, worden gezaligd, niet omdat hun werken meetellen, maar omdat God ze heeft geschreven in het boek des levens des Lams (Openbaring 21:27) En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams; (Jesaja 4: 3) En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem.