Folder van de week

De roeping tot het Geloof (3)

De inhoud van de Prediking
Christus, de Gekruisigde. Een andere weg om tot het geloof te komen is er niet en een ander geloof dan het geloof dat zich overgeeft aan Christus de Gekruisigde, is er niet. Hij is de enige weg tot God. De prediking van het Evangelie roept gevallen en verloren zondaren op om zich onvoorwaarlijk over te geven aan Hem. Wie dat door genade mag doen, is niet alleen gered, maar die mag ook in deze gekruisigde Zaligmaker, als de weg tot de Vader, zien hoe God hem al van eeuwigheid heeft lief gehad.

Lees meer...

De roeping tot het Geloof (2)

Opdat jongeren tot het geloof worden gebracht
De Heilige Geest (Pinkster Geest) maakt gebruik van de prediking van het Evangelie om jongeren tot het geloof te brengen. In de Bijbel staat in Romeinen 10:8:het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Dat wijst erop dat God door middel van de prediking van het Woord jongeren tot het geloof brengt. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (vers 17).

Wat heeft God er veel voor over om jongeren tot het geloof te brengen. Om van Hem afgevallen, onwillige en vijandige jongeren te redden. Hij zond daarvoor Zijn Zoon naar deze wereld en Hij zendt daartoe predikers van het Evangelie. En dat allemaal opdat we niet verloren zullen gaan, maar behouden worden. Het is een groot wonder als je onder de prediking van het Evangelie mag verkeren.

Lees meer...

De roeping tot het Geloof (1)

Een vraag van levensbelang voor ons allen is: ben ik een ware gelovige?
Weet ik zeker dat ik straks niet bedrogen uitkom als ik voor de rechterstoel van Christus sta? Is mijn leven nu tot eer van God? Hoe kom ik tot het geloof? Als je mag weten dat je een gelovige bent, wordt de vraag belangrijk of er ook groei is in het geloof. Over deze onderwerpen willen wij een aantal artikelen schrijven. Deze week het eerste artikel De roeping tot het geloof. De Bijbel vertelt ons immers duidelijk dat er niemand is, die van huis uit God zoekt (Rom. 3:11) en dat niemand geboren wordt met een waar geloof. Daarom moeten we bij het begin beginnen.

Lees meer...

Gedoopt? En dan?

Ongeveer 90% van de Urker jeugd heeft een gedoopt voorhoofd.
Wat betekent dat voor jou?
Een predikant uit de 17e eeuw schreef hierover het volgende:

Van de kerk naar de kroeg
Ben je gedoopt, zo bedenkt, hoe je de doop beleeft. Leef je goddeloos, natuurlijk, zorgeloos, aards en werelds, je hebt met verschrikking aan je doop te denken; want je bent van je ouders naar de gemeente Gods gebracht, daar openlijk aan de Heere Jezus overgegeven, daar ontving je als een bondgenoot het zegel, en werd je gedoopt in de naam Gods, des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, en je werd als een mede-bondgenoot der gemeente Gods ingelijfd. Dat alles verplicht je als een waar bondgenoot heilig te leven, en zo te wandelen gelijk Christus gewandeld heeft. Maar ziet, je bent een afvallige, een overloper tot de vijanden, je hebt God verlaten, Christus versmaad, de heilige doop verachtelijk verworpen: men achtte je voor een waar kind des verbonds, zo lang je het tegendeel niet vertoond; maar nu vertoon je het tegendeel, dus moet ik tot je zeggen, je hebt nog lot nog deel aan Christus, noch aan al de beloften van het genadeverbond; 't zal je verschrikkelijker zijn in de dag des oordeels en in de hel, dan of je nooit gedoopt was geweest. Met je leven maak je dat de gemeente Gods, dat de waarheid lasterd, en Christus onteerd wordt, alsof de gemeente, alsof Christus zulke goddeloze leden zou hebben.

Lees meer...

Hinken op 2 gedachten

Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord. (1kon 18:21)

Moraal
21 mei jongstleden waren ruim 700 mensen bij elkaar in sporthal de Waaiershoek ivm een lezing over hedendaagse popmuziek. Hierover is al meerdere keren geschreven in het Urkerland. Een avond waar heel duidelijk uiteen werd gezet hoe hedendaagse popmuziek in elkaar steekt. Wat de werkelijk teksten zijn van vele songs (deze zijn terug te vinden op: www.songteksten.net) was voor vele jongeren en ouderen heel schokkend. Zoals bv lady Gaga die zingt: Ik ben gewoon een Heilige Dwaas, oh schatje hij is zo wreed Maar ik ben nog steeds verliefd op Judas, schatje. Dit zingt zij vanuit de positie dat ze ”Jezus” is. Of Bruno Mars met de Lazy song: Morgen word ik wakker, Doe wat fitness oefeningen, Ontmoet een leuk meisje, En dan hebben we goede seks, En dan gilt ze uit, Dit is geweldig, (Oh mijn god, dit is geweldig).

Lees meer...

De hel

Al de moeite en vindingrijkheid, die ze aanleggen om de hel te ontsnappen, terwijl ze tevens Christus blijven verwerpen en dus in hun goddeloosheid blijven, beveiligt hen geen ogenblik voor de hel. Bijna ieder natuurlijk mens, die over de hel hoort, vleit zich dat hij ze zal ontgaan. Hij vertrouwt op zichzelf om zich te beveiligen. Hij vleit zich met wat hij heeft gedaan, met hetgeen hij nu doet, of wat hij voorneemt te zullen doen. Iedereen verzint bij zichzelf dingen, hoe hij het oordeel zal ontwijken en vleit zich, dat hij goede oplossingen uitdenkt en dat zijn voornemens niet zullen mislukken. Zij horen inderdaad, dat er maar weinigen zalig worden en dat het grootste deel der mensen, die vóór hen stierven, verloren zijn gegaan; maar iedereen verbeeldt zich, dat hij de zaken beter beraamt voor zijn eigen redding, dan zij deden die voor hem leefden. Hij is niet van plan in die plaats der pijniging terecht te komen. Hij zegt bij zichzelf, dat hij van plan is daadwerkelijk daarvoor zorg te dragen en alles zo voor zichzelf te schikken, dat hij niet faalt.

Lees meer...

Het gelovig gebed


James Fraser

De Heere heeft mij de laatste tijd veel geleerd ten aanzien van het geestelijk leven. Ja, mijn eigen geestelijke ervaring heeft gedurende de laatste twaalf maanden enkele diepgaande veranderingen ondergaan. Eén van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd houdt verband met het bidden in geloof. Ik ben gaan zien, dat ik de laatste jaren veel tijd verknoeid heb met een bidden, dat helemaal niet effectief was. Bidden zonder geloof is net als snijden met een bot mes; een moeizaam, ondoelmatig werk. Want het werk, dat bidden verricht wordt, is afhankelijk van ons geloof: 'U geschiede naar uw geloof' en niet: naar uw werken.

Lees meer...

De liefde van Jezus Christus

Elke zondag na de morgendienst, gingen de dominee en zijn zoon van 11 jaar de stad in om folders uit te delen met daarop het goede nieuws “het evangelie van Jezus Christus”

Maar deze zondagmiddag toen het tijd werd om naar de stad te gaan en de traktaten uit te delen, was het vreselijk koud en het stroomde van de regen.

De jongen deed zijn warmste kleren en laarzen aan , en zei “pap, ik ben er klaar voor”.
De dominee (zijn vader) zei “klaar, waarvoor”.
Pap, Het is tijd dat we de traktaten meenemen en op weg gaan.
De vader reageerde met , sorry jongen, het is vreselijk koud en het stroomt van de regen.
De jongen kijkt zijn vader verbaast aan en vraagt, “maar pap gaan er dan geen mensen naar de hel, als het koud is en regent?”
Vader antwoord, “Jongen, ik ga er niet uit met dit weer”
Een beetje moedeloos vraagt de jongen, “maar pap mag ik dan alleen gaan alsjeblieft?”
De vader aarzelt even , maar zegt dan, “ok jongen, ga jij maar, wees voorzichtig en vergeet de traktaten niet”
“Dank u pap”.

Lees meer...

De Ziel

De zaligheid kun je niet kopen
Mijn ziel, de zonde ligt op u. Neen, zij ligt niet alleen op u, zij woont ook in u en is rondom u. Zij is een deel van u. Zij groeit niet alleen op u, zoals het mos op de rots; zij rust niet slechts op u, zoals het mos op de rots; zij rust niet slechts op u, zoals het stof op de zomerbloem; zij zweeft niet enkel boven u, zoals de rook boven gindse stad, neen, zij woont in u. Zij woont in het binnenste van uw hart. Zij vervult u, zoals water de bron vervult. Zij dringt in u door, zoals de regen in de aardbodem. Zij springt uit u te voorschijn, zoals water uit een fontein. Zij heeft u geheel en al doortrokken, zoals zout de oceaan in al zijn diepte doortrokken heeft, of zoals modder de rivier doordringt en deze onder het voortstromen in een troebele massa verandert. Er is geen deel in u dat rein en heilig is. Wat kunt u doen, zeggen, gevoelen of denken wat goed is? Daden, die op zichzelf beschouwd naar hun aard goed zijn, zoals aalmoezen en werken van zelfverloochening, worden boos, zodra u ze doet. Uw hand besmet al wat zij aanraakt. Uw gebeden zijn zelfs zo vol zonde dat zij alleen voldoende zijn om u te verdoemen.

Lees meer...

De Weg

"Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij"
Johannes 14:6

Beste jongere, graag wil ik tot je spreken over de zaligheid. Laat mij proberen om je de weg van vrede, het pad tot het leven, te laten zien. Ik hoop dat de Heilige Geest je bij de hand zal nemen en je leiden langs die nieuwe en levende Weg!

Lees meer...

Brief uit de hel

"En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel" Hebreen 9: 27

Alle mensen, ook jij en ik zullen eens moeten sterven. Deze week zijn wij allemaal wakker geschud op ons dorp. Een jongen van 14 jaar is dood gevonden. Hoop jij nog 14 te worden of ben je die leeftijd al gepasseerd? Denk dan eens goed na wat er gaat gebeuren als je sterft. Dan kom je te staan voor de grootte witte troon van God. Je staat daar dan alleen. Geen vader of moeder die je kan helpen, geen vriend of vriendin die je hand vast houdt. Helemaal alleen..

Lees meer...