Folder van de week

Niet komen...

Ja, maar...als ik eerlijk ben, wil ik eigenlijk helemaal niet tot Christus komen, ik heb er geen zin in.

Alle mensen
Van de bijna zeven miljard mensen op deze aarde denkt inderdaad maar een klein aantal mensen werkelijk na over het feit dat we twee keer leven. De rest leeft als een dier voor het hier en nu. Ze denken alleen maar aan hun eigen kleine wereldje. 'De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan (1 Kor. 2:14).

Hij komt wel
Onthoud dit goed. Ondanks dat je eerlijk toegeeft dat je weigert tot Hem te komen, komt Hij wel naar jou toe en geeft Hij wel om jou. Als er in de hemel tranen waren, dan zou Hij om jou wenen. Toen de Heere Jezus op aarde was, weende Hij en zei vol bewogenheid tot de schare en daarmee ook tot jou: 'Hoe menigmaal (vaak) heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt het niet gewild' (Math. 23:37). Wie weet, leef je volgende week niet meer en zul je door je welbewuste weigering voor eeuwig verdoemd worden door de Redder van deze wereld. En dat alles omdat jij nog zo graag vast wilt houden aan een leven zonder God.

Geen zin
O, hoe verschrikkelijk zal het zijn als jij straks voor die heilige witte troon van God zal staan. Wees er van overtuigd dat de Heere terug zal komen op het lezen van dit boekje. De woorden 'ik heb er eigenlijk geen zin in' zullen eeuwig in je hoofd nadreunen. Als er in de hel nog één keer het aanbod van genade gepreekt zal worden, dan zullen de verdoemden rennen om tot Christus te komen. Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen je op dit moment tot geloof. Jij, die niet tot Jezus Christus komen wil: 'Wij bidden u van Christus wege, laat u met God verzoenen.' (2 Kor. 5:20).

Dit komt uit het boekje: Ja, maar…. (verontschuldigingen, excuses en tegenwerpingen die er kunnen zijn bij het komen tot Christus)