Folder van de week

Zuiderzee Festival

Jeugd en ouders van Urk,

Vorig jaar om deze tijd werd er voor het eerst een Rockfestival georganiseerd op ons Dorp. De gemeente heeft hier een vergunning voor afgegeven, zodat men naar hartelust kon spelen en juichen tot eer van de duivel op het sportpark van SVU.

Toen is er een waarschuwing uitgegaan van alle oprechte predikanten op Urk om hier niet aan mee te doen en het ook niet te bezoeken. Het moge duidelijk zijn dat deze herders hun kudde hebben willen bewaren voor de verzoekingen van de vorst der duisternis. Echter waarvoor gevreesd werd is werkelijkheid geworden: het is een jaarlijks terugkerend evenement geworden.

Ook nu heeft de gemeente Urk weer een vergunning afgegeven om deze goddeloosheid toe te staan. En of men het nu wil geloven of niet, hier zal men verantwoording voor moeten afleggen bij de Heere. Tenslotte zijn zij onze overheid en dus Gods dienares. Echter men verzaakt haar plicht om het rijk van de duivel af te breken en het rijk van God op te bouwen.

Fest
Wat is dat Fest nu eigenlijk. U kunt hiervoor het beste even op hun site kijken: www.zuiderzee-festival.nl. Daar geeft men zelf wel aan wat het allemaal behelst en voorstaat. In ieder geval wordt ook de start van Fest beschreven: in een kroeg…. Zoals u wel weet ligt de kroeg op de brede weg van het verderf, zoals deze door de Heere Jezus wordt beschreven. Dat is in het rijk van de duivel. En zouden daar goede ideeën vandaan komen die tot bekering van uw onsterfelijke ziel leiden? Of juist tot verderving van uw ziel en de zielen van onze jeugd?

De vraag stellen is hem beantwoorden.

Fest wil graag een podium bieden aan allerlei bandjes zodat zij hun “kunsten” ten gehore kunnen brengen. Zonder uitvoerig stil te staan bij iedere band, zullen we een aantal zaken kort benoemen.

De naam van de eerste band op de site is Riot Van. Het woord Riot betekent in het Engels zoveel als: rel, relletje, roerigheid, getier, herrie, uitgelatenheid. En men zingt versjes als “One night stand”, dat zoveel betekend als een los vluchtig seksueel contact voor één keer.

Hier hoeven geen woorden verder aan vuil gemaakt te worden. Wie meer wil weten over deze bands, kan zelf zien wat ze voorstaan. En dat is niet het eeuwige leven met God voor uw onsterfelijke ziel.

Tevens is er een band genaamd Jericho Pie. Een of andere duister groepje uit Lelystad dat zelf muziek maakt maar ook muziek van anderen naspeelt. Een zogenaamde cover uitvoert.

En in hun repertoire staat onder andere een nummer genaamd “paper Jesus”. Iedereen die dit nummer eens kort onderzoekt en de Bijbel er naast legt, kan maar één conclusie trekken.

Gods eer en Naam wordt ten hoogste gelasterd door deze duivelarij.

Urk
De strijd blijft maar doorgaan. En de duivel slaapt nooit, want hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En aangezien hier nog een redelijk gedeelte van het dorp ’s zondags naar de kerk gaat, heeft hij nog wat werk te doen. En zoals altijd valt hij de jeugd aan.

Waar zijn de ouders? En de dominees? En de kerkenraden? Waar is de gemeenteraad? Waar zijn wij? Er moet een strijd gevoerd worden tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6 is hier duidelijk in. Waarom verheft niemand zijn stem met macht tegen dit soort ongerechtigheid?

Of geldt het al voor ons dat dit een boze tijd is, en dat de verstandige zal zwijgen? Amos 5.

Laten we ons goed beseffen dat we te maken hebben met een rechtvaardig God Die de zonde niet kan verdragen. Zijn ogen zijn te rein dat ze het kwade zouden zien. God haat de zonde en zal deze ook straffen. Hoe zal het dan met ons zijn als we niet geborgen zijn in het dierbaar bloed van de Heere Jezus?

Eeuwigheid
De eeuwigheid is eindeloos. En hier in dit leven valt de beslissing voor ons allen, ook voor de organisatoren van Fest en de bezoekers en bandleden. Ook voor ons als kerkmensen.

De Heere is nog genadig, er is nog tijd om verlost te worden. Laten we ons allen verootmoedigen voor God de Heere, wie weet Hij mocht nog in genade aan ons gedenken.

We hebben allemaal gezondigd en verdienen Gods oordelen, maar er is er Één geweest die de vloek en de straf gedragen heeft. De Heere Jezus heeft geleden aan het kruis, is gestorven en begraven en op de derde dag weer opgestaan.

Er is genade te krijgen in Zijn dierbaar bloed! Bekeert je toch, bekeert je toch, want waarom zou je sterven?