Folder van de week

Sinterklaas en Kerstman

Wie kent hem niet?

Het is een bekend versje uit de Sinterklaastijd: “sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, sinterklaas en natuurlijk zwarte piet”…..

Het valt echter te vrezen dat zeer velen, ook op Urk, niet weten wie Sinterklaas is, en niet weten wat zijn achtergrond is. Maar toch doen velen aan sinterklaas en worden de gebruiken die erbij horen klakkeloos overgenomen en de kinderen met de paplepel ingegoten.

De vraag komt echter op ons af: wie is Sinterklaas en wat zegt Gods Woord over Sinterklaas? Is het wel een onschuldig kinderfeest vol gezelligheid en vrolijkheid of steekt er meer achter? We hopen met dit artikel een handvat te geven aan ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden.

In de Bijbel lezen we van een zekere Nicolaus, die met zijn leer door Christus vervloekt is geworden. Zij leerden dat hoererij geen zonde was en dat men rustig het afgodenoffer kon eten. De toenmalige kerk in Efeze heeft deze dwalingen echter doorzien en veroordeeld en worden daarom door de Heere Jezus geprezen in Openbaringen 2. Of deze Nicolaus wat te maken heeft met Sint Nicolaas is niet duidelijk, wel is de naam opvallend uiteraard.

De eigenlijke sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw voor Christus en was de meest vereerde onbijbelse heilige gedurende de Middeleeuwen. In Frankrijk, Duitsland en de Lage Landen waren 2137 kerken aan hem gewijd voor het jaar 1500(1). Dat zegt nogal wat over de populariteit van deze Sint Nicolaas.

Deze Sint Nicolaas werd door de Roomse kerk (de anti-christ, zie openb 17 ea.) geintroduceerd om de heidenen sneller over te doen gaan tot het christendom. Men plaatste hem op de godheid die het meest op hem leek: Wodan. Wodan had namelijk ook een lange baard, mantel en staf. En dat hij populair werd bij de heidenen bleek wel uit het aantal gebeden dat naar hem opgezonden werden. Hij werd namelijk tijdens het hoogtepunt in de middeleeuwen zo veel aanbeden, dat alleen Christus en de maagd Maria meer aanbidders hadden(2).

Het vreemde aan Sint Nicolaas is echter dat er maar weinig echt bewijs bestaat voor de historische figuur. We weten eigenlijk niets van zijn leven en hij wordt in geen enkel historisch document genoemd(3). En dan toch de meest populaire heilige van de middeleeuwen worden, dat is wel een hele prestatie. Of zou er iemand achter zitten? Veel van zijn populariteit heeft hij natuurlijk te danken aan het feit dat hij in plaats van Wodan kwam. Wodan is echter dezelfde als de Noorse godheid Odin. Deze Odin is direct gelinkt aan de god Adon in het Midden-Oosten, maar daar staat deze god ook bekend als de Moloch.

Jawel, dezelfde god als de god die in het dal van Hinnom werd aanbeden met kinderoffers. Geeft dat ons niet te denken? Offeren wij ook onze kinderen aan deze Sinterklaas/Moloch? Want wat gebeurt er eigenlijk tijdens Sinterklaas? En wat betekenen al die gebruiken eigenlijk? Want tenslotte kun je iemand herkennen aan hoe hij zich presenteert en welke gebruiken hij heeft. Laten we eerlijk zijn: een Urker is vaak makkelijk te herkennen in de vreemde: zweedse klompen, oorbellen, etc. Welnu, zo zullen we de gebruiken van Sinterklaas eens onder de loep nemen en kijken waar ze vandaan komen.

Uiterlijk
Eerst zijn uiterlijk maar eens. De Sint draagt een mijter op zijn hoofd, en dat komt voort uit de Roomse kerk, die zoals gezegd, de anti-christ belichaamt. Die mijter komt oorspronkelijk van de vissengod Dagon af(4).

Het symboliseert zijn vissenbek en geeft uiting aan zijn goddelijkheid. Het is dus een puur heidens en goddeloos symbool dat we nergens terugvinden in de Bijbel, laat staan dat de Bijbel leert om een muts van een afgod op je hoofd te zetten. Dat riekt naar afgoderij en het prijzen van de nietige afgoden.

En dan zijn kromstaf. De paus heeft deze gestolen van de Romeinse afgod Augur. Dit was een “lituus” die gebruikt werd om de hemel te bestuderen en zo de toekomst te kunnen voorspellen(5). De Bijbel leert echter dat dit ten strengste verboden wordt door God. Hij alleen voorspelt de toekomst en doet dat voor 100% zuiver (Jesaja 46) en daarmee toont hij aan God te zijn. Echter de duivel wil dit ook graag kunnen en probeert het zijn helpers en dienaren ook te leren.

Gebruiken
Als we nu proberen enkele gebruiken onder de loep te nemen, dan moet de schrik ons  wel om het hart slaan. Het aanbieden van een wortel in de schoen om zo een kadootje te krijgen, is niets anders als een offer brengen om gezegend te worden.

Tijdens sinterklaas wordt er veelvuldig met pepernoten gestrooid, dit komt voort uit het vruchtbaarheidsfeest dat rond 5 december werd gehouden. De noten die tijdens dit vruchtbaarheidsfeest werden uitgedeeld, symboliseerden het nieuwe leven dat ontwikkelt moest worden.

De schoen wordt gezet bij sinterklaas, maar Wodan was de beschermheer van de schoenmakers.....

Het is ook gebruikelijk om verlanglijstjes te maken voor sinterklaas om daarin je wensen aan te geven. De kinderen maken daar uiteraard grif gebruik van, en om sint een beetje in een goed humeur te brengen, moet je ook nog even een mooi gedicht maken.

Maar de Bijbel leert toch dat je alleen bidden mag tot de Heere? Dat je al je bekommernis op Hem moet werpen en dat al je bidding en smeking voor Zijn aangezicht moet komen? Dat Hij de bron is van alle goed? Dat God alleen de eer wil krijgen?

En hoe zit dat met de roe? De roe heeft twee betekenissen: er wordt straf mee gegeven, maar ook was het een teken van de vruchtbaarheidscultus. Kinderen die te oud werden kregen met de roe, en daarmee werd aangegeven dat ze vruchtbaar waren...

Afgoderij
Sinterklaas heeft een groot boek voor hem liggen waarin alles staat. Namelijk wie er lief was en wie stout. Maar van Wie wordt dit nu gekopieerd? En Wie oordeelt de mensen naar alles wat ze gedaan hebben, goed of fout? In Wiens plaats komt deze afgod nu eigenlijk te staan?

En wat te denken van zwarte Piet? Wist u dat in de middeleeuwen men zo de duivel noemde? Later is deze hulp aan Sinterklaas toegewezen om hem te helpen om stoute kinderen te straffen. Op deze manier wordt er op vreselijke wijze de spot gedreven God en Zijn Woord, want hierin zou Sinterklaas de Heere Jezus voor stellen en de Zwarte Piet de duivel.

Daar komt nog bij dat ouders hun kinderen ijskoud voorliegen over het bestaan van deze Sinterklaas. En willen deze zelfde ouders hun kinderen ook nog leren om niet te liegen? En wat moet een kind denken als zijn ouders hem vertellen dat sint niet bestaat, bestaat dan God wel, die toch feitelijk ook een boek heeft en alles weet?

U ziet nu duidelijk de gevaren van deze hele sint-cultus voor uw ogen geschilderd. Er valt uiteraard nog veel en veel meer over te zeggen en uiteraard ook te bewijzen, echter dan zullen we een heel boek moeten gaan schrijven en dat voert veel te ver.

Maar zeg nu eens eerlijk ouders die dit lezen: hebt u uw kinderen over voor de duivel? Wilt u ze voor eeuwig verloren laten gaan? Nee toch? Waarom dan meedoen met een duivels feest dat alleen is ingesteld de aanbidding van uw kinderen weg te halen van de enige ware God, Die het zo waard is om aanbeden te worden?

Hoeveel kinderen stonden er laatst niet op de haven te zingen om de duivel binnen te halen? En hoeveel ouders deden daar aan mee? Ja zelfs onze plaatselijke overheid danste mee naar de pijpen van de duivel om onze arme jeugd een afgod te laten aanbidden.

Maar de Heere Jezus leert dat we de kinderen tot HEM moeten laten komen!

En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve. Markus 10: 13-16

Ook leert Diezelfde Heere Jezus: En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Mattheus 18:5-6

Het woord ergeren moeten we lezen als: tot zonde verleidt. Zie hiervoor ook de kanttekeningen die bij deze teksten horen.

Oordeel!
Welk een oordeel zet Christus hier over de mensen die hun kinderen het Sinterklaasfeest leren! Wat een ontzaglijk woord uit de mond van de Zaligmaker!

Geliefde ouders laten we afzien van dit goddeloze en van de Heere vervloekte Sinterklaasfeest! Laten we ons verootmoedigen voor Zijn aangezicht en Zijn genade nog afsmeken over onze zonden. Want ook wij zullen eenmaal moeten verschijnen voor Zijn aangezicht, en dat aangezicht is zo schrikkelijk dat aarde en hemel voor hetzelve wegvlieden! Hoe zouden wij dan bestaan indien wij de kinderen, met gedoopte voorhoofden zo verleid hebben?

O land, land, land, hoort des Heeren Woord!

1 (Jones, Charles. W. "Knickerbocker Santa Claus." The New-York Historical SocietyQuarterly, October 1954, Volume XXXVIII Number Four, p.357)

2 Del Re, Gerard and Patricia. The Christmas Almanack. New York: Random House, 2004,p. 131

3 "Nicholas, Saint" Encyclopaedia Britannica 99

4 The Two Babylons van Alexander Hislop, pag 215. eng. Vert.

5 Gradus ad Parnassum, samengesteld door G. Pyper, sub vocubus Lituus Episcopus etPedum, Pag 372 & 464.