Folder van de week

Film: AVATAR

Beste Jongelui,
Afgelopen zondag (of komende zondag) is er bij jullie in de kerk aandacht besteed aan het thema ‘media’. Ook op de catechisaties zal hier wel over gesproken worden of zijn. Wij willen met dit artikel eens wat dieper ingaan op films en dvd’s. Velen van jullie bekijken speelfims (dvd’s) of gaan naar de bioscoop. In onze tijd zijn we helemaal gehecht aan de beeldcultuur; we kunnen niet meer zonder. Boeken lezen is er veelal niet meer bij, want we willen vermaakt worden door snel en mooi entertainment. Vaak wordt er dan een dvd-tje gehuurd, want dat is immers gezellig op de lange avond?Maar is een filmpje echt wel zo gezellig en onschuldig als we denken? Denk maar eens aan de gebruikelijke ingrediënten van een film: geweld, echtscheiding, vrije sex, vloeken, enz. Hoe moeten we dit zien in het licht van Gods Woord? Wat zou de Heere van zulke dingen vinden?

Films en DVD's
   
Als je een film bekijkt, dan zie je feitelijk wat de regisseur je wil laten zien. Hoe vaak is het niet zo dat bij een hele populaire film er DVD’s op de markt komen met daarbij de extra’s om commentaar van de regisseur te beluisteren. Hiermee wil men aangeven dat over een film goed wordt nagedacht en dat er een boodschap meegegeven wordt. Vaak zijn de boodschappen van hele grote en populaire films dat het goede wel van het kwade wint: Gladiator, Lord of the Rings en Avatar. Dit goede wint echter altijd op onbijbelse manieren: geweld, magie of het aanroepen van een moedergodin… Dit staat haaks op hetgeen wij zondags in de kerk horen, als het goed is.

De speelfilm Avatar was het afgelopen jaar de duurste film aller tijden, maar bracht ook verreweg het meeste op. Een nieuwe techniek werd gebruikt om deze film aan het grote publiek te tonen, namelijk in 3D. Dit zorgt er feitelijk voor dat men nog meer wordt opgenomen in de film. Normaal gesproken heeft een bioscoopavond al heel veel impact als men een film kijkt, denk aan de veel betere geluidskwaliteit en de grootte van het scherm.

3D en de Film Avantar
Maar met 3D techniek wordt je helemaal opgenomen in de film, nu kun je immers ook nog eens diepte waarnemen. Het wordt steeds realistischer gemaakt om de mensen beter te kunnen beïnvloeden. Jazeker, de beelden zijn adembenemend. De computeranimaties zijn fenomenaal. Maar is deze film, Avatar van James Cameron, wel zo onschuldig?

Een korte weergave van het verhaal:
In de film draait het om een fictief volk, de Na’vi, op een fictieve planeet, Pandora. De Na’vi zijn een stam van mensachtige blauwe wezens die in volmaakte harmonie met de natuur leven, die letterlijk en figuurlijk ‘on speaking terms’ zijn met alle flora en fauna op de planeet, en die hun prooi beleefd bedanken alvorens er een dolk in te jagen. Kortom: de Na’vi voldoen helemaal aan de typisch westerse idylle van de bon sauvage, de nobele wilde. Dat blijkt ook uit hun religieuze opvattingen: deze stam houdt er een vriendelijke en harmonieuze natuurgodsdienst op na. De film geeft aanleiding te denken dat dit Na’vi-geloof een primitief soort monotheïsme (=ééngodendom) is, want er wordt maar over één god gesproken, de moedergodin Eywa.

       
Die moedergodin valt tegelijkertijd samen met de gehele toverachtige natuur van Pandora. Alles is er met alles verbonden, op heel fysieke wijze zelfs. Dat wordt ontdekt door de door Sigourney Weaver gespeelde dr. Grace Augustine. Zij is, anders dan haar ultiem christelijke naam doet vermoeden, een rationalistisch ingestelde natuurwetenschapper, die een soort van zenuwstelsel ontdekt waarmee alle organismen met elkaar verbonden zijn. Pandora is dus feitelijk één groot levend organisme, Eywa zelf… Cameron flirt hier duidelijk met de omstreden natuurwetenschappelijke Gaia-theorie die zoals de naam al doet vermoeden doordrenkt is van pantheïstische noties. (Pantheïsme wordt 6 alinea’s verderop toegelicht)In de film wordt deze harmonieuze, zelfregulerende planeet bedreigd door hebzuchtige mensen, die nadat ze hun eigen aarde uitgeput hebben hun zinnen hebben gezet op de kostbare bronnen van Pandora. De ex-marinier Jake Sully wordt ge-upload in een Na’vi-lichaam om te infiltreren bij de inboorlingen van de planeet, maar uiteraard keert hij zich uiteindelijk tegen zijn opdrachtgever en mobiliseert hij de Na’vi in een epische strijd tegen de boze binnendringers. Dat Eywa haar innerlijke balans uiteindelijk weer herstelt en de booswichten een koekje van eigen deeg geeft.

Wat moeten we hier nu van denken:
We moeten de Bijbel hanteren als onze leidraad als we deze film willen onderzoeken. In de eerste plaats wordt het in de film normaal gevonden om te communiceren met geesten. Men kan spreken met de natuur omdat deze zou “leven” en onderdeel zou zijn van de moedergodin Eywa.

Volgens de Bijbel moeten we ons verre houden van de geestenwereld en mogen we alleen spreken met de Schepper van hemel en aarde. Hij is tenslotte de Enige God en hij is een jaloers God. Hij heeft volkomen recht op ons leven en daartoe zijn we ook geschapen: om God te eren en met Hem te leven. Nu zijn we allen gevallen in Adam in het paradijs, maar dat neemt niet weg dat we tot Gods eer moeten leven. Dit kan alleen in Jezus Christus, en we mogen niet de gemeenschap zoeken met duivels. Want dat is wat we doen als we met geesten gaan praten, of dat nu bosgeesten of afgoden zijn, dat maakt niet uit. Het zijn duivelen volgens de Bijbel (Openb. 9:20, 1 kor 10:20, Psalm 106:37, Deut. 32:17).

Hoe moeten we dan denken van een film die het niet meer dan normaal vindt om met bosgeesten en de natuur te praten alsof dat een levende godin zou zijn?

Pantheisme de Leugen
Dit denken is puur pantheïstisch. Dat wil zeggen dat het goddelijke samenvalt met het natuurlijke. Alles wat bestaat is een onderdeel van of heeft een gedeelte van iets goddelijks. Dat dit pure Godslastering is, moge duidelijk zijn. Maar dit is wel de boodschap die James Cameron ons wil geven met zijn film Avatar.

Want kijk maar eens hoe Eywa beschreven wordt: “a network of energy” dat “flows through all living thing”. Zij is dus een netwerk van energie dat door alle levende dingen vloeit…. Zij geeft dus levenskracht…

Wie doet dat ook alweer volgens de Bijbel? Wie maakt levend en Wie doodt er? Wie is de Schepper en zorgt voor alle levende ziel? Wie geeft de adem en zorgt dat het hart klopt?

Deze hele film is puur heidens en zit vol met rituele magie, gemeenschap met geesten, shamanisme en pure Godslastering. De mensen die hier naar kijken worden eigenlijk zo beïnvloed dat ze sympathie krijgen voor de arme Na’vi en hun levenswijze. Zelfs de wetenschapper die meedoet wordt aan het einde overtuigd en geeft aan dat Eywa echt is, en dat ze bij haar zal zijn als ze sterft……

Zeg eens, vriend of vriendin, bij wie wil je zijn als je komt te sterven? Is dat bij de Heere Jezus of bij de Melecheth des hemels (Jeremia 44:19) (de koningin van de hemel, de moedergodin?) Wie is je enige troost in dit leven en sterven? Als het niet de Heere Jezus is, dan lig je nog voor eigen rekening en in de macht van satan.

De film Avatar is niets meer en minder als een grote en van God vervloekte New Age leugen die sympathie wil opwekken, ja zelfs mensen bekeren tot het geloof van het Pantheïsme. En let er goed op dat men spreekt van een moedergodin, maar dit is een teken van de eindtijd waar wij in leven. De wereld zal één worden via die moedergodin. We haalden al even Jeremia 44 aan, maar ook in Jeremia 7 wordt gesproken over de moedergodin. In Handelingen lezen we van de Efeziers die Diana aanbaden. En let er eens op wat men daar uitspreekt: “Diana …. aan welke gans Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst”. Handelingen 19: 27.

En in Openbaringen wordt ook gesproken dat de wereld één zal worden onder de antichrist. Deze film is slechts om mensen voor te bereiden op die regering van de antichrist. Want het maakt voor de duivel niet uit hoe en op welke manier hij aanbeden wordt, zolang de Heere maar niet aanbeden wordt. En of de duivel nu via de moedergodin aanbeden wordt, of via het geld, of …. wat dan ook, is voor hem niet belangrijk. Want als we geloven dat we God kunnen aanbidden in iedere vorm die er bestaat (pantheisme), dan maakt het toch voor satan niets uit of we nu een luis, paard, paus of beeld aanbidden? Dan wordt ten diepste satan aanbeden zoals de Bijbel ons dat leert. Het is trouwens een zeer verkeerd beeld wat Avatar schetst van de natuurgodsdienst. Want als we de geschiedenis nagaan en de volken opzoeken die zulke godsdiensten hadden, dan sidderen we als we zien wat zij allemaal deden ter ere van hun god. Mensenoffers waren zeer gewoon en het slachtoffer werd vaak eerst gemarteld of zelfs, zoals bij de Azteken, levend opengesneden om hun hart nog kloppend te kunnen grijpen.En dat is nu de meester die we aanbidden als we genieten van de film Avatar. Ten diepste eren we er de satan mee als we meedoen aan het succes van deze verderfelijke film.

Conclusie:
Lezers en lezeressen, laten we ons verootmoedigen voor de Heere, de God van hemel en aarde. Hij heeft ons geschapen en heeft recht op ons gehele leven. We reizen allemaal naar de eeuwigheid en hier in dit leven zal de beslissing vallen of we bij God mogen leven of de eeuwige dood moeten sterven. We kunnen hier geen spelletjes spelen. Onze ziel, jullie ziel, staat op het spel. Haast je toch om je levens wil! Er is nog tijd, tijd voor goddelozen, voor zondaren om gereinigd te worden door het bloed van onze Heere Jezus Christus. En Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat wij allen tot bekering komen. (2 Petr 3:9).Het is niet dat we onze medemensen niets gunnen, want zo zal er door verschillende mensen gedacht worden. Maar we spreken in opdracht van onze Heere om jullie de waarheid te vertellen. En zijn we dan uw vijand geworden u de waarheid zeggende (Galaten 4:16)? Nee toch!?Heden indien gij Zijn stem hoort, verhardt u niet maar laat u leiden. De Heere is het die mild vergeeft en niet verwijt. Valt Hem te voet en je zult van Hem Zijn wegen leren. Ja dan mogen we zingen van Die Heere: Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden”. Kunt u, kun jij dit al van harte meezingen?

www.barjona.nl