Folder van de week

Gedoopt? En dan?

Ongeveer 90% van de Urker jeugd heeft een gedoopt voorhoofd.
Wat betekent dat voor jou?
Een predikant uit de 17e eeuw schreef hierover het volgende:

Van de kerk naar de kroeg
Ben je gedoopt, zo bedenkt, hoe je de doop beleeft. Leef je goddeloos, natuurlijk, zorgeloos, aards en werelds, je hebt met verschrikking aan je doop te denken; want je bent van je ouders naar de gemeente Gods gebracht, daar openlijk aan de Heere Jezus overgegeven, daar ontving je als een bondgenoot het zegel, en werd je gedoopt in de naam Gods, des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, en je werd als een mede-bondgenoot der gemeente Gods ingelijfd. Dat alles verplicht je als een waar bondgenoot heilig te leven, en zo te wandelen gelijk Christus gewandeld heeft. Maar ziet, je bent een afvallige, een overloper tot de vijanden, je hebt God verlaten, Christus versmaad, de heilige doop verachtelijk verworpen: men achtte je voor een waar kind des verbonds, zo lang je het tegendeel niet vertoond; maar nu vertoon je het tegendeel, dus moet ik tot je zeggen, je hebt nog lot nog deel aan Christus, noch aan al de beloften van het genadeverbond; 't zal je verschrikkelijker zijn in de dag des oordeels en in de hel, dan of je nooit gedoopt was geweest. Met je leven maak je dat de gemeente Gods, dat de waarheid lasterd, en Christus onteerd wordt, alsof de gemeente, alsof Christus zulke goddeloze leden zou hebben.

 Dubbelhartig of niet!
Is het je niet genoeg voor jezelf goddeloos te leven en je eigen straf te dragen, en daarnaast de gemeente tot lastering, en Christus tot versmading te zijn? Daarom: Kiest één van beide, of leef godzalig, en wandelt naar het Evangelie; of zo niet, ga weer voor de preekstoel en herroep openlijk in de gemeente je doop en verklaar dat je er geen genoegen in neemt dat je ouders je hebben laten dopen en gaat dan heen en leef zo goddeloos als je wilt, dan zul je de kerk niet meer tot oneer zijn, maar wat zal dan je einde zijn?

Hebr. 10:29, Hoe veel te zwaarder straf, meent gij, zal bij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?
Lukas 10:14, Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden.

Ds. W. á Brakel (Redelijke Godsdienst)