Folder van de week

De roeping tot het Geloof (1)

Een vraag van levensbelang voor ons allen is: ben ik een ware gelovige?
Weet ik zeker dat ik straks niet bedrogen uitkom als ik voor de rechterstoel van Christus sta? Is mijn leven nu tot eer van God? Hoe kom ik tot het geloof? Als je mag weten dat je een gelovige bent, wordt de vraag belangrijk of er ook groei is in het geloof. Over deze onderwerpen willen wij een aantal artikelen schrijven. Deze week het eerste artikel De roeping tot het geloof. De Bijbel vertelt ons immers duidelijk dat er niemand is, die van huis uit God zoekt (Rom. 3:11) en dat niemand geboren wordt met een waar geloof. Daarom moeten we bij het begin beginnen.

Dood óf Levend
Alle mensen zijn van God afgevallen in Adam en zijn geestelijk dood. Maar God is genadig. Hij roept in de Bijbel jou tot de zaligheid. Deze roeping komt tot allen die onder het Woord van God leven. Op die roeping van God wordt door jullie verschillend gerageerd. Velen wijzen die roeping af en zijn daar voor honderd procent verantwoordelijk voor en schuldig aan. Dat anderen gehoorzamen en komen tot God dat is alleen te danken aan de ontferming van God. In de mens valt dus niet te roemen. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door misdaden en de zonden. God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme (Ef. 2:1,4,5,8,9)

Als het woord krachtig en onweerstaanbaar doordringt in jouw hart en daar blijft haken, blijkt daarin dat God door Zijn overmachtige genade jouw hart opent (Hand. 16:14).

Als dat gebeurt, mondt de roeping door het Evangelie uit in de wedergeboorte. Door de genade van God, Die met Zijn Heilige Geest binnendringt in jouw hart. Dan wordt de roeping tot de zaligheid beantwoord en sta je op uit de geestelijke dood tot het leven. Dat wonder noemt de Bijbel de wedergeboorte.

Wedergeboorte
Als we over wedergeboorte spreken, raken we de kern van ons bestaan. We zijn immers wedergeboren of niet. We zijn dood of levend. Er is geen tussenweg. Het gaat om een zaak van levensbelang, want we zijn een kind des toorns of een kind van God. Van nature zijn we allen kinderen des toorns (Ef. 2:3) We moeten van dood levend gemaakt worden, anders blijven we voor eeuwig buiten het Koningkrijk Gods. Dit wonderlijke werk rust op het fundament van de dood en opstanding van Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1 Petr. 1:3). De Heilige Geest verricht dit werk en Hij deelt het leven mee dat Christus verworven heeft. Dat nieuwe leven kan niet verborgen blijven. Het juiste ogenblik van de wedergeboorte kan meestal niet worden vastgesteld. Maar de wedergeboorte komt wel in de vruchten openbaar, namelijk in geloof en bekering.

Het allerbelangerijkste middel om tot geloof te komen is het Woord van God. Petrus noemt dat het zaad van de wedergeboorte (1 Petr. 1:23) Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (Rom 10:17). Om tot het geloof te komen moet je dus onder het Woord zijn, onder de verbondsopenbaring van God, zoals bijv. Mozes en Daniel. Of je moet eronder gebracht worden vanuit het heidendom, zoals Lydia en de stokbewaarder uit Filippi (Hand. 16).

Als er nog vragen zijn mail ons gerust we zullen al je vragen proberen te antwoorden van uit Gods Woord.

Volgende week tweede artikel: Hoe wordt (jij) tot het geloof gebracht.