Folder van de week

De roeping tot het Geloof (2)

Opdat jongeren tot het geloof worden gebracht
De Heilige Geest (Pinkster Geest) maakt gebruik van de prediking van het Evangelie om jongeren tot het geloof te brengen. In de Bijbel staat in Romeinen 10:8:het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Dat wijst erop dat God door middel van de prediking van het Woord jongeren tot het geloof brengt. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (vers 17).

Wat heeft God er veel voor over om jongeren tot het geloof te brengen. Om van Hem afgevallen, onwillige en vijandige jongeren te redden. Hij zond daarvoor Zijn Zoon naar deze wereld en Hij zendt daartoe predikers van het Evangelie. En dat allemaal opdat we niet verloren zullen gaan, maar behouden worden. Het is een groot wonder als je onder de prediking van het Evangelie mag verkeren.

Bekering en geloof
Om persoonlijk deel te mogen krijgen aan het door Christus verworven heil moeten we beide kanten van de boodschap van het Woord aanvaarden. Enerzijds dat we van nature verloren zijn en anderzijds dat we gered kunnen worden door het geloof in Christus, de Gekruisigde. En door de prediking worden we geroepen tot bekering en geloof. Niet zonder reden zet de belijdenis hier de bekering voorop. De prediking van de Heere Jezus Zelf was ook: “Bekeert u en gelooft het Evangelie” (Mark. 1:15).

Bekering is breken met het oude denken en het oude leven van zelfhandhaving. Het is bukken voor God en schuld belijden om zo Christus te omhelzen als de Zaligmaker. Bekering begint altijd met de bekering van het hart. Er komt een haat tegen de zonde en een liefde tot God en Zijn dienst. Daaruit volgt de bekering van je leven. Maar tegelijkertijd roept de prediking op tot het geloof, dat met die waarachtige bekering verbonden is. Bekering en geloof komen voort uit één en dezelfde wortel, namelijk het Evangelie, Gods belofte, Gods woord, de prediking. De prediking is genademiddel bij uitstek. Daar heeft God voor gekozen en laten wij het maar niet beter willen weten dan Hij.

Volgende keer deel 3 (de inhoud van de prediking).