Folder van de week

De roeping tot het Geloof (3)

De inhoud van de Prediking
Christus, de Gekruisigde. Een andere weg om tot het geloof te komen is er niet en een ander geloof dan het geloof dat zich overgeeft aan Christus de Gekruisigde, is er niet. Hij is de enige weg tot God. De prediking van het Evangelie roept gevallen en verloren zondaren op om zich onvoorwaarlijk over te geven aan Hem. Wie dat door genade mag doen, is niet alleen gered, maar die mag ook in deze gekruisigde Zaligmaker, als de weg tot de Vader, zien hoe God hem al van eeuwigheid heeft lief gehad.

Tot geloof komen heeft dus alles te maken met de prediking.

In Romeinen 10:14 staat letterlijk: Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

Het gaat er in de prediking niet om dat wij iets 'over' Jezus horen, dat ook, maar het gaat erom dat wij in de prediking Jezus Zelf gaan horen en ontmoeten. Waar het Woord mag opengaan in de kracht van de Geest, staat Jezus voor ons in Zijn priesterlijke bewogenheid en met Zijn lokkende liefde. En daar gaan zondaren zich voor Hem buigen. Werd jij zo wel eens door Hem aangeraakt en brak je hart toen niet onder de betoning van Zijn liefde?

Zo roept God door de prediking mensen tot het geloof in Christus, de Gekruisigde. Dat is tegelijkertijd de norm voor de prediking. Het gaat niet om wat mensen graag horen, maar om de opdracht van Christus. Kijk eens hoe Jezus Zelf preekte! Hij heeft op het loofhuttenfeest een hoge plaats opgezocht, waar iedereen Hem kon horen en zien en Hij heeft allen hartelijk genodigd om te komen tot Hem: “Zo iemand dorst, hij kome tot Mij en drinke” (Joh. 7:37). En weet je wat er gebeurt als je als het ware zo bij Hem in de kerk mag zitten? Door Gods genade gaan we dan onder de prediking Christus Zèlf horen. De prediker valt weg en er vindt een ontmoeting plaats met de levende Christus. En daar werkt de Heilige Geest het geloof. Zo komen mensen tot het geloof.