Folder van de week

De Ziel

De zaligheid kun je niet kopen
Mijn ziel, de zonde ligt op u. Neen, zij ligt niet alleen op u, zij woont ook in u en is rondom u. Zij is een deel van u. Zij groeit niet alleen op u, zoals het mos op de rots; zij rust niet slechts op u, zoals het mos op de rots; zij rust niet slechts op u, zoals het stof op de zomerbloem; zij zweeft niet enkel boven u, zoals de rook boven gindse stad, neen, zij woont in u. Zij woont in het binnenste van uw hart. Zij vervult u, zoals water de bron vervult. Zij dringt in u door, zoals de regen in de aardbodem. Zij springt uit u te voorschijn, zoals water uit een fontein. Zij heeft u geheel en al doortrokken, zoals zout de oceaan in al zijn diepte doortrokken heeft, of zoals modder de rivier doordringt en deze onder het voortstromen in een troebele massa verandert. Er is geen deel in u dat rein en heilig is. Wat kunt u doen, zeggen, gevoelen of denken wat goed is? Daden, die op zichzelf beschouwd naar hun aard goed zijn, zoals aalmoezen en werken van zelfverloochening, worden boos, zodra u ze doet. Uw hand besmet al wat zij aanraakt. Uw gebeden zijn zelfs zo vol zonde dat zij alleen voldoende zijn om u te verdoemen.

Mijn ziel, zie nog eens naar het kruis. Wie is die stervende Lijder? Is Hij niet schuldig? Nee, Hij is de enige op aarde, Die onschuldig is. Hij is DE RECHTVAARDIGE. Dat bloedende hoofd is het hoofd van de Rechtvaardige. Dat zeer geschonden aangezicht is het aangezicht van de Rechtvaardige. Die doorboorde handen en voeten zijn de handen en voeten van de Rechtvaardige. Van de lippen van de Rechtvaardige komt die bittere kreet: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? “Ja, mijn ziel, het is de Rechtvaardige, Die daar aan het kruis hangt, omdat Hij de plaats van de onrechtvaardigen heeft ingenomen. Hij is zonde voor ons gemaakt, hoewel Hij geen zonde kende. Jehova heeft onzer aller ongerechtigheden op Hem doen aanlopen. Hij nam al onze zonden en droeg ze op dat kruis, opdat Hij daar de gehele last van de toorn, die wij verdiend hadden, zou dragen. Hij heeft Zich voor de zondaar verantwoordelijk gesteld en om die reden werd Hij naar de schandplaats gevoerd, waar de zondaar had moeten zijn, opdat Hij alles wat de zondaar had moeten lijden, moest ondergaan. Zie dan het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Deze vergeving van zonden kan reeds nu je deel worden. Die haar ontvangen wordt ze niet gegeven, omdat zij minder goddeloos zijn dan anderen. Zij wordt alleen gegeven aan degenen die, omdat zij voelen dat hun zonden een vloek over hen hebben gebracht, waarvan zij zichzelf niet kunnen verlossen, op Jezus zien, als het Lam Gods, Dat de vloek van onze zonden wegdraagt.