Folder van de week

Michael W. Smith

Geachte lezer,

Omdat wij nogal wat e-mailberichten ontvangen betreffende onze artikelen over popmuziek en de vragen omtrent Gospelmuziek, hebben we besloten een artikel te wijden aan de meest populaire Gospelartiest van onze tijd: Michael W. Smith.

We hopen en bidden dat u met een oprecht hart zult meelezen en ook zult onderzoeken wat we schrijven. Immers roept de Bijbel ons op om te zien of alles waar is en of alles wat we onder ogen krijgen ook waar is. (1 Joh 4:1) Want er zijn vele valse profeten opgestaan en uitgegaan, en het ergste is dat ze in de gedaante van een engel des lichts komen, maar de Bijbel is nuchter en waarschuwt ons duidelijk dat de duivel juist in die gedaante komt. (2 kor 11:13-15).

In dit geval willen we uw aandacht dus vestigen op Michael W. Smith, de meest beluisterde en opgehemelde Gospelartiest. Maar is het alles wel goud wat er blinkt? Ongetwijfeld zullen er veel gevoelens loskomen onder het lezen van dit stuk, maar we willen u dan allereerst bepalen bij het volgende stuk uit Gods Woord:

1 Korinthe 4: 5-6: “5 Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.
6 En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelven en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil; opdat gij aan ons zoudt leren, niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet, de een om eens anders wil, opgeblazen wordt tegen den ander.

Hier spreekt de Heere tot ons, door de apostel Paulus. Ik weet niet of u de beschikking hebt over de kanttekeningen die bij dit gedeelte passen, maar die spreken boekdelen. Als u die niet hebt, kunt u kijken op: www.statenvertaling.net, daar kunt u het juiste hoofdstuk erbij zoeken en de kanttekeningen lezen.

U ziet dat Paulus met een bepaalde bewogenheid wil preken, maar dit niet zomaar heeft, daarom vraagt hij om veel gebed voor hem. Ook zie je continu dat het draait om Gods eer en Zijn weldaden.

Tevens zien we hier een oproep om niet in emotie te schrijven of te reageren. We hopen en bidden dat de Heere daarin wil voorzien, ook bij de lezers van onderstaande artikel.

Alles dient gericht te zijn op Gods eer en de verheerlijking van zijn Naam en weldaden. Dit komt alleen tot uiting indien Zijn Woord op de juiste wijze verkonkigd wordt en Hij op de juiste wijze aanbeden wordt. Als wij een voorbeeld nemen uit de muziek van MWS:“Grace”, dan zien we dat het toch ontbreekt aan de juiste verhouding betreffende het vereren van God. Daar wordt zelfs maar 1 keer de naam “Lord”, dwz Heere, gebruikt. Waar is Christus en al Zijn weldaden? Er is toch maar Één Naam onder de hemel gegeven? Dit versje zou moeten dienen tot verheerlijking, want het is immers een aanbiddingslied. Echter als we daar de Bijbel naast leggen, en we zien hoe de Heere de geïnspireerde psalmen heeft gegeven tot Zijn aanbidding, komt daar op zijn minst een iets andere verhouding in naar voren.

Het gaat in genoemde bijbelteksten om valse leraars die Christus niet prediken, maar meer om hun eigen eer preken. Hier staat dat wij niet over het hart hoeven te oordelen als we dat niet kunnen inzien, wat wij wel moeten doen is oordelen naar de vruchten van iemand. De Heere Jezus leert immers dat de boom aan de vruchten wordt gekend. (Matth 7: 15-20)

Dan zullen we nu verdergaan met het onderzoek naar de vruchten van Michael W Smith. We willen u erop wijzen dat alles wat we aangeven duidelijk onderzocht is en gedocumenteerd is. We hebben de bronnen erbij vermeld, dus u kunt het alles controleren. Ga er rustig voor zitten want het is niet niks, en vraag de Heere of hij uw hart wil openen om de waarheid te kunnen herkennen.

Ook zullen overal de Bijbel bij gebruiken om alles in het juiste licht te stellen. De Bijbel is de Waarheid immers?

Als we het album van Michael W Smith bekijken van “Big Picture” dat zie je dat hij zogenaamde Runentekens gebruikt. En aan de binnenkant zien we dat hij zijn naam achterstevoren schrijft. Dit is een satanische manier van schrijven.

De occulte leraar Aleister Crowley leerde zijn volgelingen om:

walk backwards, talk backwards, think backwards, speak backwards,write backwards and even listen to phonografic records backward to gain insight in the future"
- Jeff Goodwin, whats wrong with Christian Rock? (Chino, CA, Chick Publications 1990, pag 47.)

". . .train himself to think BACKWARDS by external means, as set forth here following.
(a) Let him learn to write BACKWARDS. . .
(b) Let him learn to walk BACKWARDS. . .
(c) Let him. . . listen to phonograph records REVERSED
(d) Let him practise speaking BACKWARDS. . .
(e) Let him learn to read BACKWARDS. . ."
(Crowley, Aliester. Magick:Liber ABA, book four, 1994 Ordo Templi Orientis ediiton, p. 639)

Het is een van de eerste tekenen van satanisme als men dus dingen achterstevoren gaat schrijven.

Wie Aleister Crowley was, willen we nu niet op ingaan, alleen kort: hij was de leidende Satanist van zijn tijd. Hij is gestorven in 1947 en heeft het moderne satanisme op de kaart gezet. Hij was de mentor van vele Rockgroepen die zijn boeken verslonden.

U ziet dat Michael W Smith, een techniek van schrijven gebruikt die Aleister Crowley voorschreef.

Onderstaand plaatje vind je terug in een van zijn albums, nl.
The Big Picture.

Maar we gaan verder. Volgens de gezaghebbende Wall Street Journal gebruikte Michael W Smith “Marijuana, LSD en Cocaine at the same time he was penning gospelsongs.” Dit lees je in de Wall Street Journal, een van de grootste kranten van de Verenigde Staten op 11 september 1991.

Het wordt later aangehaald in een boek van Terrence Maclean : "whatever happened to Godly Music?" Christian News Quoting from the Wall Street Journal 11 september 1991.
Christian news: september 29, 1997, pag 4.

Een ware Christen moet heilig zijn (1 Petrus 2:9, 1 Petrus 1:16), rein (1 timotheus 5:22), gereinigd van de besmetting van het vlees (2 Kor. 7:1), geheiligd (1 Kor 6:11), gescheiden van de wereld (2 Kor 6:17). Maar volgens Michael W Smith hoeft dat allemaal niet, want hij zegt:

". . .you're always going to have those very very conservative people. They say you can't do this; you can't do that, . . . you can't drink; you can't smoke; . . . It's a pretty bizarre way of thinking." Michael W. Smith (The Birmingham News, Feb. 1993, p.1B)

Wel, dan zit hij er toch behoorlijk naast, want volgens Michael zijn dan alle Bijbelschrijvers (die geïnspireerd zijn door God de Heilige Geest), dan behoorlijk bizar.
Dan denken wij dat Michael behoorlijk bizar is en de plank flink misslaat. Michael W Smith is iemand waar Paulus over schrijft in Handelingen 20:

28 Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.
30 En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.
31 Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen."

Dat hij sommige dingen zingt en doet die lijken overeen te komen met de Bijbel is niet echt verwonderlijk. Want de Heilige Geest leert ons immers dat de duivel zichzelf verandert in een engel des lichts, en dat we daarom niet vreemd op moeten kijken dat zijn volgelingen er ook zo uit zien. Het kan dus heel wat lijken wat het toch niet is.

En heel eenvoudig: drugsgebruik komen we ook tegen in de bijbel, namelijk in Galaten 5:20. Daar staat een ouderwets woord “venijngeving”. Het Griekse grondwoord is hetzelfde als het woord dat wij gebruiken “pharmacie”. Dat zijn bijvoorbeeld apothekers, want die maken medicijnen. Kijkt u maar naar de Pharmaceutische industrie.

Maar in de tijd van de Bijbel waren dat heksen en tovenaars die drugs gebruikten om in contact te komen met de boze geesten om zo bijvoorbeeld de toekomst te voorspellen, of om te toveren, of wat dan ook. Lees maar eens van Simon de tovenaar of de waarzegster van Endor. Nu, de Heere God heeft deze praktijken ten strengste verboden in Zijn Woord. En wat zagen we? Michael W Smith gebruikt(e) drugs terwijl hij gospelsongs schrijft.

Nu dan is je inspiratie niet van de Heilige Geest, maar van de duivel zelf. Bijbels gezien is er gewoon geen andere conclusie mogelijk. Het is een bedrieglijke arbeider van de satan met zijn mantra’s in de muziek. Indien een leraar niet door God gezonden is, dan komt zijn ergens anders vandaan. (zie ook Deut. 18:20-22)

Nog even terugkomend op de Runentekens. Dat is een heidense manier van schrijven die bedoeld is om van God weg te gaan en de duivel op te zoeken. Wederom zullen we u alle bronnen tonen:

The Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult, says of the "rune", "From the German word raumen, meaning 'secret' or 'mystery'. . . For witchcraft a rune is a magical chant. There are various rune alphabets used by occult groups"..(Mather, George A. and Larry Nichols, The Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult, p. 235)

Hierboven staat dus: “de runen komen van het Duitse woord Raumen. Dat betekent geheim of mysterie”. (Occult betekent: verborgen, zie hiervoor ook openbaringen 17, die vrouw die het beest berijdt heeft een naam: verborgenheid, mystery in het engels). Voor de heksen zijn de runen een magische roep. Er worden verschillende runen alfabetten gebruiken bij occulte groepen.

Auteur en occulte symbolen onderzoekster, Dr. Cathy Burns, was zo geschrokken van dit Runen gebruik door Michael W Smith dat ze hem geschreven heeft om uitleg te krijgen. Hieronder is haar reactie:

"When I wrote to Smith about this, his manager responded. He denied that the record contained runic characters, but he did tell me that if I wanted to know more about runes that I should check out my library for more information! He may not be fully endorsing the runes, but he certainly didn't try to warn me that runes were occultic symbols."(Dr. Cathy Burns, Masonic and Occult Symbols Illustrated, p. 288)

Nou meneer Smith, we hebben je raad opgevolgd en gekeken wat die runen betekenen. En als u ontkent dat deze dingen op uw album staan dan bent u een leugenaar. Zie het plaatje hieronder. Voor iedereen te vinden die Google heeft:En nu volgt de voorkant van een kerst album van hem. Het is zeer duidelijk wat Smith hier laat zien:


Hij staat hier op een stoel, die de “M” vormt in Runentaal, En hijzelf vormt de “T”.

Over dit soort foto’s wordt altijd goed nagedacht voordat je ze op zo’n album zet. Immers een slechte foto verkoopt niet. Wel, met deze foto komt zijn ware aard wel naar voren, we moeten alleen ogen krijgen om het te willen zien. Want de Heilige Geest zal in alle waarheid leiden.

Op bijna al zijn albums staat hijzelf gefotografeerd. En dan moeten wij geloven dat hij niet zijn eigen eer zoekt? Hij is een afgod voor vele jonge christelijke tieners.

Inside Music, Jan/Feb 91, zegt:, "His concerts draw hundreds of thousands of fans each year, mostly teenage girls who scream out their affection for him non-stop throughout. . . . To his fans, Smith is the absolute greatest there is, BAR NONE . . ."

Dus Michael W. Smith is de absoluut grootste die er is, vergelijkbaar bij niemand? Kan iemand die de Bijbel eerlijk leest dan ook maar enigszins geloven dat de Heilige Geest betrokken is bij de afgodische muziek en aanbidding van Michael W. Smith?

Dit is een bespotting van de Heere Jezus Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. (Filippenzen 2:7). Vergelijk Smith nu eens met Johannes de Doper, waarvan de Heere Jezus zei dat er niemand die van vrouwen geboren is, meerder is dan Johannes de Doper (Matth 11:11). En deze Johannes zegt zelf dat Hij (Christus) moet wassen, en ik moet minder worden (Joh 3:30).

Zie ook eens wat de Apostel Paulus schrijft in 1 Kor 4:13: “Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe.”

Lijkt dit ook maar een klein beetje op de wijze waarop Michael W. Smith zich opstelt en presenteert? Op geen enkele wijze, hij laat zichzelf verheerlijk op vele podiums en zich aanbidden. Dan kunnen er allemaal vrome praatjes komen, maar ondertussen staat hij overal vooraan om DVD’s te maken, CD’s uit te brengen enzovoorts.

De Heere Jezus leert hierover: “Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God.” Joh 12:43

Zo zien we dat het allemaal rechtstreeks tegen de Bijbel ingaat op het moment dat we alles iets verder onderzoeken dan de eerste indrukken. Zo komt dan ook tot ons de vraag: wie hebben wij nu meer lief? Gods Woord of Michael W. Smith? De Bijbel leert dat God een jaloers God is betreffende Zijn eer, die gunt Hij aan geen ander.

Stel dat je altijd zijn muziek hebt geluisterd en dit leest en je hart komt in opstand. Leg het dan maar bij de Heere neer, en zoek grondig in Zijn Woord of je hier de Waarheid hebt gehoord. Want Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en het woord van mensen zal vergaan. Maar laat je nooit bedriegen door wolven in schaapskleren. En als je dit artikel als waarheid mag aanvaarden, gooi dan al die rommel overboord zoals de mensen in Efeze ook mochten doen, die verbrandden alle troep die ze hadden ongeacht de kosten daarvan. En gaven God de eer!

Hartelijke groeten,

Barjona