Folder van de week

Safe Sex

 

Laura was een 16 jaar oud meisje en ze was nog maagd. Ze had daar drie goede redenen voor: Ze wilde geen SOA (seksueel overdraagbare aandoening), ze wilde nog niet zwanger worden en bovenal wilde ze geen AIDS oplopen.

Op zekere dag op school gaf de leraar voorlichting en hij sprak over “safe sex”. Haar leraar overtuigde de klas ervan dat zolang je maar een condoom gebruikte je kon genieten van sex zonder dat je daar ernstige ziektes mee kreeg of het risico liep om zwanger te worden.

Na de les deelde de leraar gratis condooms uit aan de klas. Snel stopte Laura de condoom in haar tas en rende naar de volgende les toe.

In de weken die volgden hoorde Laura steeds meer en meer over “safe sex” en waarom dat zo fantastisch was. De angst die ze eerst gekend had over SOA’s verdween langzaam maar zeker en werd vervangen door een gevoel van opwinding. Nu kon ze immers een actief seksleven gaan leiden met haar vriend?

Na verloop van tijd kreeg Laura de indruk dat iedereen het deed. Overal werd er over gesproken en ook in de tijdschriften en op tv werd die indruk bevestigd.

Op een Vrijdagavond reed ze naar haar vriend toe. Zijn ouders waren een weekendje weg en ze hadden het rijk alleen. Toen ze samen alleen op de bank zaten viel al haar angst van haar af over SOA’s en de lessen over “safe sex” vervingen die angst door een vals gevoel van zekerheid. Haar hand gleed in haar tas en greep de condoom. Haar zekerheid werd er nog groter door.

Die nacht had Laura voor het eerst sex met haar vriend. Ze voelde zich vrij en was erg dankbaar voor die fijne “safe sex” lessen op school. Ze hoefde zich niet langer zorgen te maken over de preken die haar ouders haar gaven over sex voor het huwelijk. Dat was allemaal zo ouderwets en achterhaald! Nu kon ze sex hebben wanneer ze maar wilde.

Het onverwachte gebeurt:

Ongeveer zes maanden later werd Laura verkouden. De dagen verstreken, maar in plaats van verbetering verslechterde haar toestand. Uiteindelijk ging ze naar de dokter want dit ging niet goed. De dokter onderzocht haar en deed verschillende tests met haar.

De week daarop kwam Laura weer bij de dokter om de uitslagen te horen. Zo goed en zo kwaad als hij kon vertelde de dokter haar dat ze HIV-positief was. “Dat is onmogelijk!!!” schreeuwde ze! “Ik heb altijd een condoom gebruikt en met maar één persoon sex gehad!!”

Haar vriend die in de wachtkamer zat te wachten werd door de dokter binnen geroepen. Hij bekende dat hij ook HIV-positief was. “Ik ben zolang wij al samen zijn al HIV-positief, maar ik heb niets gezegd omdat ik dacht dat de condooms je wel zouden beschermen. Het spijt me”.

Toen vertelde de dokter dat condooms helemaal niet beschermen tegen het AIDS virus. Het virus is zo klein dat het door de poriën van de condoom glipt, waardoor je alsnog geïnfecteerd wordt. Laura was helemaal van de kaart, ze dacht: “dit kan niet waar zijn, dit kan niet met mij gebeuren”.


Met twee jaar werd haar ziekte steeds erger. Ze kwam op bed te liggen, haar pijn groeide en haar krachten werden minder. In deze omstandigheid vervloekte Laura de lessen over “safe-sex” die ze had geloofd. Één jaar later overleed Laura.

Laura is slechts een van de miljoenen tieners die ook besmet zijn met HIV.

Duizenden en duizenden komen er elke maand bij:

het aantal AIDS besmettingen onder tieners verdubbeld iedere veertien maanden”

En geloof het of niet:

“AIDS besmettingen onder tieners en jongvolwassenen is met 77% gestegen in de laaste twee jaar”.

Vaak als deze dingen besproken worden op school, worden de leerlingen verteld dat ze dit niet thuis hoeven te bespreken. Ouders zijn immers ouderwets en misschien staan ze je geluk wel in de weg. Met de moderne wetenschap weten we immers wel beter!

Op het moment dat een leerling zoiets hoort, moeten alle alarmbellen al gaan rinkelen en een RED ALERT afgaan! Ze willen je nu namelijk niets leren, maar je bekeren! Ze zijn bang dat je anders dingen leert waarvan ze niet willen dat je dat leert.

Afgelopen woensdag was het bid dag op ons dorp.

Misschien erken je wat in dit verhaal.

Hoever is dit nog van je vandaan?

 

Gebed

“Heere Jezus, hier is mijn hart; ik kan mezelf niet bekeren. Hier zijn al mijn zonden; ook de zonden; die ik aan niemand durf te vertellen, zoals drank, porno, drugs, gokken en diefstal. Ik denk alleen maar aan mezelf. In het begin van de avond wil ik uitbundig feesten met mijn vrienden of vriendinnen, daarna neem ik even tijd voor mijn vriend(in) en meestal eindigt het met sex. Morgen zit ik in de kerk. Ik moet me diep schamen als ik zie hoeveel zonden ik doe, ik ben helemaal zondig. Helaas heb ik er niet altijd last van. Wilt U, Heilige Geest, in mijn hart komen en daar het oprechte berouw over mijn zonden wekken? Ik heb soms zo weinig behoefte aan Uw hulp. Wilt U mijn hart veranderen? Er staat toch in de Bijbel dat U gekomen bent om het verlorene te zoeken? U hebt toch alle machten en krachten overwonnen, Heere Jezus!? Wilt U die kracht ook in mijn hart brengen, zonder U kan ik niets, ga ik verloren. Wil mij verhoren uit genade om Jezus wil? Amen.”

 

Geen plaats

 

Toen Jozef en Maria in Bethlehem aankwamen, werden ze door niemand opgewacht. Er was zelfs geen plaats voor ze in de herberg. De herbergier wist natuurlijk ook niet wie Jozef en Maria waren en we kunnen hem dat ook moeilijk kwalijk nemen. Jozef en Maria zagen er immers maar heel gewoon uit. Mogelijk hebben Jozef en Maria geprobeerd ergens anders onderdak te krijgen, maar zonder succes. Geen wonder, het was aan niemand verteld wie Jozef en Maria waren. Als de mensen hadden geweten dat Maria de moeder van de Messias was, hadden ze misschien anders gereageerd en hun deuren wijd opengezet. Of juist niet?

De Heere Jezus vertelde jaren later precies Wie Hij was, maar ook toen bleven de deuren dicht. De mensen waren even onder de indruk, maar de stemming sloeg algauw om in 'kruis Hem, kruis Hem, weg met Deze.' En hoe is het met ons? De Heere Jezus klopt misschien al jaren op onze deur en ook wij doen zomaar niet open. Ook al weten we Wie er roept en klopt, we hebben een natuurlijke tegenzin om uit genade zalig te worden. Ook al smeekt de Heere ons om met Hem te laten verzoenen, toch weigeren we, tenzij God ons gewillig maakt.

De herbergier uit Bethlehem kan niet verweten worden dat er geen plaats was in de herberg. Hij wist niet beter. Wij weten echter maar al te goed Wie er aan ons hart klopt. Is de deur al opengegaan? Hebben we de Zoon van God verwelkomd in ons hart? We lezen in de brief aan Laodicea dat als iemand de stem van de Zoon van God hoort en de deur opendoet, Hij binnen zal komen en avondmaal houden. Weten we al wat dat betekent? We hebben de Heilige Geest nodig om van binnenuit de deur open te doen!

Zie, ik sta aan de deur en Ik klop, indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. (Openbaring 3:20)

Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. (2 Korinthe 5:20)

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doekecn, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. (Lukas 2:7)


 

Vreugde!

 

Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE. (Jesaja 54:1)


Vreugde bij de geboorte

Onvoorstelbaar hoe blij vaders en moeders zijn als ze hun kindje vast mogen houden. Vooral als we lang op een huwelijk en lang op een kind hebben moeten wachten, of als er zorgen geweest zijn tijdens de zwangerschap. Het leed van de bevalling is weer gauw vergeten en de vreugde overheerst alles. Je kijkt naar je kindje en langzaam dringt het tot je door dat dit jouw kind is. Je bloedeigen kind! Het is emotioneel om een kindje te krijgen!

 

Meer Vreugde

Toch is er een nog grotere vreugde. We kunnen ons geluk niet op als God Zijn Zoon openbaart,(bekent maakt in je hart) nadat we erachter gekomen zijn hoe onbekeert, hoe verloren en hoe schuldig we zijn. Misschien kenen jullie het wel: het gevoel totaal onvruchtbaar te zijn en dingen alleen maar te kunnen bederven. Je zou de moed opgeven als je op jezelf ziet. Maar dan doet God je ogen open voor het Kind van Bethlehem en je hart stroomt over van blijdschap. Is Hij voor ons geboren? Geldt het ook voor mij: 'U is heden geboren de Zaligmaker'? Wat een wonder als het tot ons doordringt dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken en, als je naar het Kind kijkt en de Heilige Geest het op je hart bindt, dat Hij voor ons gekomen is. Als je moest kiezen tussen de vreugde van een kind te krijgen, of de vreugde van het Kind te ontvangen, zouden we het laatste kiezen, of niet? Het Kind in ons hart te krijgen geeft een allesoverheersende vreugde. We moeten die vreugde vooral niet verwarren met aangeprate en ingepompte kerstvreugde of de leege vreugde  in het uitgaans leven. De vreugde die God geeft is echt, spontaan en niet geforceerd. Deze geestelijke vreugde gaat samen met het gevoel dat we dit niet verdiend hebben.

Je vraagt je af wat God bewogen heeft om Zijn Zoon te geven. Wat voelen we ons klein en arm, maar ook zielsgelukkig met het Kind van Bethlehem. Je zou wel mee willen zingen met de engelen en het bruist op in je hart: 'Ere zij God in de hoogste hemelen!'

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. (Lukas 2:10,11)

Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah! (Psalm 113:9)

 

Seksualiteit en Intimiteit

Schepping

In Gods Woord lezen we dat Adam werd geschapen na de dieren. Adam vond geen hulp tegenover zichzelf. In tegenstelling tot het scheppen van de dieren, waarbij de Heere zowel mannetje als vrouwtje uit niet liet voortkomen, legde de Heere op Adam een diepe slaap. Nam de ribbe en bouwde daaruit Maninne. Wonderlijk, een plaats van dicht bij het hart, vanuit het lijf van Adam, schiep God het vrouwelijke deel van de mens. Daarna zag de Heere Zijn schepping “en zie, het was zeer goed”. Adam en Eva beide naakt. Volmaakt intiem. Geestelijk een in God hun Schepper. Naar Zijn beeld voortgebracht. Zowel mannelijk als vrouwelijk en juist die samen. Aan hen samen de opdracht gegeven (Gen 1:28) om uit te breiden in menigte. Samen gemeenschap te hebben en intiem zijn(Gen2:24) Samen beheerden ze het dierenrijk en de aarde. Het was zeer goed. Zo bedoelde God het.

 

Huwelijk is afspiegeling

Adams huwelijk was niet het eerste! Lang voor Adam en Eva waren geschapen, had God besloten tot een huwelijksverbond met Zijn Kerk en de verbintenis tussen Adam en Eva was daar een schaduw van. Sterker nog: Adam en Eva geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis kon zo mooi tot uitdrukking komen in het huwelijk. De huwelijksrelatie is onderdeel van het beeld van God.

Geen andere samenlevingsvormen mogelijk

Het huwelijk is dus niet een gedachte van God, alsof Hij net zo goed andere samenlevingsvormen had kunnen scheppen. Nee, het huwelijk tussen man en vrouw drukte het beste uit wie God zelf is en daarom zijn alle andere samenlevingsvormen strijdig met het wezen van God. Het huwelijk is een heilige instelling van God. Wie het huwelijk niet respecteert , zegt daarmee ook dat we niet geschapen zijn naar Gods gelijkenis. Daarom houdt de wereld ook op te bestaan als de laatste van Zijn bruid is binnengehaald. Dan is er geen afbeelding van het huwelijk tussen Christus en Zijn kinderen meer nodig. Het eeuwige huwelijk is dan in vervulling gegaan.

 

Huwelijk Gods beeld

Samen mochten Adam en Eva God dienen en loven, samen mochten ze laten zien wat een goed huwelijk is, samen de aarde bewerken, bewonen en kinderen krijgen. Het huwelijk gaf een goede gelegenheid om te laten zien wat heiligheid en rechtvaardigheid waren, trouw en liefde. Dus Adam en Eva samen binnen het huwelijk toonden Gods beeld.

De zondeval

Direct na die peilloze val komt er verdeeldheid tussen Adam en Eva. Adam geeft Eva de schuld. Eenmaal uit het paradijs gedreven, gaat de Heere in Zijn wijsheid extra regels geven, om toch richting te geven hoe te leven op de aarde. Hoe de houding van de man tot de vrouw moet zijn. De begeerte van de vrouw moet tot de man zijn, hij moet over haar heerschappij hebben. De juiste sexualiteit en intimiteit was verwoest. De oorzaak is helder. Het is jou en mijn zonde. Het gevolg is schaamtegevoel, het heersen van de man over de vrouw, vanaf toen onrein geworden in gedachten, woorden en werken.

Wij leven in die, door ons kapot gemaakte schepping. Het is een wonder dat de Heere Zijn kerk uit de ze zondige aarde verzamelt. Het huwelijk is gebleven, als afspiegeling, maar niet meer zonder zonde. De duivel doet er ook alles aan om dit heilige huwelijk op alle manieren te laten struikelen.

De duivel en de samenleving om jou heen probeert sexualiteit en intimiteit uit het huwelijk te trekken. Waarom? Het is een gruwelijk zonde, die rechtstreeks tegen een heilige instelling van God ingaat en tegelijk als zonde heftiger is dan andere zonden, omdat het met je lichaam zelf gebeurt.

 

De vraag komt boven, hoe moeten we dan hiermee omgaan. Is Sexualiteit zonde? Is intimiteit zonde? Waarom die vraag? Gods Woord leert ons dat dit niet zo is. We moeten nadenken over; waarom Sexualiteit en waarom intimiteit en vooral ook wanneer? Herken je die vragen bij jezelf?

 

Wat betekenen die woorden sexualiteit en intimiteit eigenlijk? Dit zijn twee verschillende begrippen. Ze hoeven niets met elkaar te maken te hebben, maar in de meeste gevallen gaat Sexualiteit samen met intimiteit

A) Sexualiteit heeft twee kanten. Lichamelijk en geestelijk

1. Een lichamelijke kant : Deze heeft betrekking op het lichamelijke opgewonden zijn en de handelingen die verricht worden om tot seksuele bevrediging te komen, alleen of samen

2. Een geestelijke kant: Deze heeft betrekking op hoe mensen seks beleven, hun gevoelens, fantasieën en sexuele voorkeuren

B) Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meer personen. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.

 

Eerst geestelijk een en pas daarna lichamelijk een . Let goed op wat er bijv. staat in Genesis 2:24. Eerst aankleven en daarna een vlees zijn. Eerst geestelijk een zijn en daarna lichamelijk een. Je zou kunnen zeggen. Vanuit de geestelijke eenheid, lichamelijk een worden. Niet andersom, zoals je om je heen hoort. Deze route van een man naar een vrouw is in het paradijs gegeven en daarom bepalend hoe wij ons leven dienen in te richten.

Heb je vragen over dit onderwerp. Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bronnen

Gods Woord

Elkaar begrijp (ds P. van Ruitenburg)

Omgaan met elkaar (uitgave Jeugdbond)

Over liefde gesproken (uitgave Jeugdbond)

 

Het Einde

...en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

(Openbaring 13:3b)


Wonderlijk bewaard, al is het buiten de legerplaats

Het gaat hier over een man die zal optreden als een beest, een werelddictator, die in de Bijbel ook wel de antichrist wordt genoemd. Geïnspireerd door de draak (de satan) zal hij proberen zich aan God gelijk te maken. Zijn verschijning op het wereldtoneel zal alle media beheersen. Net als Obama zal hij een 'nieuwe man' zijn. En al snel zal hij door zijn briljante en daadkrachtige optreden in de vele crises die de wereld tergen, door bijna heel de mensheid bewonderd worden. Eindelijk zal er een leider zijn die vrede op aarde brengt en water, energie en voedsel voor iedereen! Plotseling zal het echter lijken of hij een gewelddadige dood gestorven is. Maar dit zal de reden zijn dat de aarde idolaat van hem zal zijn. Hij zal als een god vereerd worden in de dan inmiddels herbouwde tempel te Jeruzalem en zich presenteren als de Christus, ja als God Zelf (2 Thess. 2:3-4). Hij zal zeggen, dat niet de Heere Jezus in het vlees gekomen is, maar dat hij zelf waarachtig God en mens is (1Joh.2:18-22).

Hij zal maken, dat de volgelingen van het Lam de toegangscode tot de wereldnetwerken niet meer zullen krijgen. Het vereiste teken aan hun rechterhand of voorhoofd zal hen geweigerd worden. Ze zullen dus niet kunnen kopen en verkopen en daarmee zullen ze buiten de legerplaats, dat is buiten de samenleving, komen te staan. Zal het nog lang duren voordat deze dingen beginnen te geschieden?Hoe is dat in ons land in ons dorp?Wanneer zul jij verdrukt of vervolgd worden?

Of heb je daar helemaal geen last van.

En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering.

(Openbaring 17:6b)

Het feministische ideaal is al zo oud als de weg naar Babel

De komende wereldleider zal een nieuwe religie nodig hebben, om zijn macht te ondersteunen en om alle godsdiensten te verenigen, als de baleinen van een paraplu. Het is een vrouw die samen met het beest de top van de paraplu zal vormen. Deze vrouw wordt de moeder van de hoererijen genoemd. Dit betekent dat ze de herleefde 'oermoeder van alle afgodische religies' zal zijn. Ze zal zich presenteren als de opnieuw verschenen: 'Semiramis of Isthar', destijds de vrouw van Nimrod, die Babel stichtte (Gen. 10:9-10), waarna de volken begonnen 'de vrouw aan te roepen'. Zij was de 'icoon' voor al de godinnen – moeder, maagd en hoer tegelijk – onder de namen Isis, Astarte, Venus enz. Vanuit Babel begon haar wereldwijde victorie. Ook tegenwoordige wordt 'moeder aarde' weer vereerd in sommige 'groene' en heksenkringen. Daarom zal de komende wereldreligie ook 'Babylon' genoemd worden. Waarom zal deze religie zo snel succes hebben? Vanwege het breed levende verlangen om een einde te maken aan alle godsdiensten die oorlog veroorzaken... Maar ook vanwege het verlangen terug te keren naar de tijd van voor deze godsdiensten, 'terug naar de wortel' de aanbidding van 'de zachte religie' van de moedergodin. Johannes verwonderde zich over deze absurde dwaasheid, vlees geworden in deze vrouw. Haar schoonheid zal ongeëvenaard zijn, haar uitstraling zo vol liefde en meedogen, dat men zich nauwelijks zal kunnen indenken dat ze het hart van een serpent heeft. Hij was verbaasd over dit 'wonder der leugen' van de antichrist (2 Thess. 2:9).

Naar wie luister jij??

Uit onderzoek blijkt dat 90% van refojongeren bewust naar pop luistert, de duivel
gebruikt muziek hiervoor zie (Jes 14).
Afgelopen zaterdag onder de poplezing van: jij daar kwamen jongeren huilend naar
buiten.
Ze voelden zo aan we leven zo,n dubbel leven kunnen we nog naar God bidden.(hier van
lees je niks van in een krant)
Zo werd er gewezen op het gebed van de tollenaar en konden we naast de jongeren staan.
Heere wilt u ze bekeren(was ons gebed in het hart) en we mochten wijzen op het Lam
Gods.
Ook in de pauze goede gespreken kunnen voeren met jongeren, maar ook met ouders.
Wat is popmuziek toch een machtig wapen van satan.(om jongeren zo,n dubbel leven te
laten leiden)
En als je dan bedenkt dat afgelopen koninginnenacht dezelfde muziek word gedraaid op
kosten van onze gemeenschap.
En dat er op 23 juli een rock concert(zuiderzee festival) op sportpark de vormt
wordt gehouden.
Dat de vegunning door wethouder visser is verstrekt en dat het festival door de
burgemeester wordt geopend.
Wist u dat deze muziek stijl veel erger is dan wat je afgelopen zaterdag op de
poplezing van jij daar hebt gezien.
Ook op urk staan we niet stil denk eens aan de rockbands, Roadcrew, Anderand, Tranquil.
En de muziek evenementen op Urk Koninginnedag(nachts drive in shows) overdag
optrendens Nick en Simon, Thomas Berge, rock en lolband enz.  Night of the Bult,
Leuster (symfonika in boatjen) Zuiderzee festival.
Kijk hieronder eens het is het logo van de Urkerband Roadcrew die gaat optreden op
het zuiderzee festival.Muziek is één van de machtigste wapens waarmee satan via onze oorpoort binnen komt.
Vooral in het uitgaans leven, en evenementen.
Wilt u meer weten over muziek op urk of informatie of lezing bij u in de kerk of
waar dan ook mail ons!
Ook lezingen over ocultisme, sexualiteit. www.infobarjona.nl


Popmuziek.

Stop met pop.
Popmuziek isvan de duivel. Dat is heftig voor wie regelmatig 538 heeft aanstaan. Uit
een recent onderzoek blijkt dat zelfs 90% van 'christen'jongeren bewust naar pop
luistert. Allemaal onder invloed van de duivel dus...? Er zijn maar twee werelden:
die van het Koninkrijk van God en die van het koninkrijk van satan. We zijn dat
denken wat kwijtgeraakt, maar de Bijbel is daar duidelijk over. Wie de zonde doet is
uit de duivel (1Joh. 3:8).


Inhoud van een popsong.

Teksten van popsongs moedigen gewoonlijk aan om te gaan genieten van wat God zonde
noemt: ontrouw, drank, idolen, feesten als beesten, seks buiten het huwelijk,
verlangen naar rijkdom. Dat lijkt erg op wat de duivel wil met mensenlevens.
Bovendien ziet de hele popscène er niet uit als horend bij het koninkrijk van het
licht. Je hoeft de popmagazines maar door te bladeren om te zien dat deze wereld een
eeuwigheid verwijderd is van wat God bedoelde in het paradijs en wat God gaat
realiseren op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Gods Woord.

Van zo'n wereld zegt God in 1 Korinthe 6:14 vv.: Wat heeft gerechtigheid
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en
duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt
een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en
de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal
in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen
Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere.
Raak niet aan wat onrein is!

Dat lijkt me heel duidelijk. Weggaan. Afzonderen. Afblijven. Wie een vriend van de
wereld wil zijn, is een vijand van God. Bekering is nodig. Als je nog geen kind van
God bent, is er juist alle reden om de zonde te verlaten en Christus te zoeken. Wie
popmuziek bewust aan de had houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt.
Het is allemaal redelijk radicaal. 'Als dan uw rechteroog - of je rechteroor - u
doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een
van uw lichaamsdelen te gronde gaat en nietheel uw lichaam in de hel geworpen wordt'
(Matth. 5:29).
Michael Jackson.

Is dat een triest verhaal? Ik dacht het niet. Het verhaal van de wereld is triest.
Grote beloften van geluk en het loopt uit in een verworden leven. Kijk naar Michael
Jackson. Wat een fantastisch kereltje was dat om te zien toen hij nog teenager was.
En moet je kijken hoe afzichtelijk zijn leven geworden is. En dan hebben we het nog
niet een over wat de Bijbel zegt over het vervolg.

Dan het leven met de Heere: dat wordt steeds beter. Lees even verder in 1 Korinthe
6:17: 'Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader
zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.' Dan ga
je ook zingen!
En jij?

Hoe sta jij tegenover popmuziek? Hoe komt het dat zoveel 'christen'jongeren naar
popmuziek luisteren? Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van de duivel?
Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van God? Waar kies je voor?

Koninginnedag 2011

Aan alle inwoners van Urk.

Vanaf vrijdagnacht 29 april start op ons dorp een feestelijke week. We mogen herdenken dat de koningin haar verjaardag viert, dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetter, maar ook onze gevallenen mogen we gedenken.

Vele zaken die ons dankbaar dienen te stemmen en zo dienen we deze week dan ook door te brengen, namelijk in dank aan de Heere voor Zijn grote weldaden en onderhouding van ons leven. We mogen nog in redelijke vrijheid Gods Woord openen en in vrijheid leven. Dat zijn zaken die toch van onschatbare waarde zijn.

Hoe vreemd moet het ons dan niet lijken dat op ons dorp deze week wordt geopend met een optreden van DJ Jan. Hij zal in de nacht zorgen voor swingende klanken, aldus verwoordt in het Urkerland op 21 april. En als afsluiting van deze week wordt wederom de band “n keer wat anders” uitgenodigd en tevens de bekende zanger Thomas Berge. Maar deze zaken getuigen niet van dankbaarheid jegens de Heere die ons iedere dag nog onderhoudt en ons in vrijheid laat leven en Zijn Woord nog geeft aan ons. Wat een ontstellende goddeloosheid wordt hiermee in het aangezicht van de Heere geslingerd. Over de band “n keer wat anders” hebben we vorig jaar al uitgebreid geschreven. U kunt dit terugvinden in het archief op deze site. Jammer dat ze toch weer worden uitgenodigd. 

Wie even bij google kijkt, en bovenin op “nieuws” klikt, daarna de naam ‘Thomas Berge’ invult, ziet daarmee wat voor zanger wij uitnodigen op ons dorp. Hij is geen vreemde in de 'drugswereld', voelt zich thuis in de porno industrie en speelt daartegenover een rol als Petrus in een seculiere musical. Van zichzelf zegt hij dat hij 'bekeerd' is, maar aan de vruchten is dat niet te herkennen. Oordelen doen we niet, maar oordeelt u zelf maar. God zegt in Zijn Woord: "oordeelt een rechtvaardig oordeel". Dat wil zeggen oordeel op grond van Mijn Woord. In de figuur die Thomas nu is, is hij niet echt een voorbeeld zoals u uw eigen kinderen zou willen zien!

 

Iemand kan door problemen etc aan drugs verslaafd raken, laten we dat goed voorop stellen. Maar is hij geen voorbeeldfiguur? En daar komt gewoon bij dat drugsgebruik verboden wordt door God. Zie Galaten 5:20. Wie de Statenbijbel leest, ziet daar het woord “venijngeving” staan. In het Griekse grondwoord staat daar een woord dat zich in onze dagen het best laat uitleggen door “Pharmacie”. Dat houdt in onze dagen de apothekerskunst in, maar in de dagen van Paulus was dat het gebruik van drugs om in contact te komen met de geestenwereld. En dat is wat drugs nog steeds met je doet. God verbiedt dit uitdrukkelijk in Zijn Woord.

 

Hij bekijkt ook graag pornoprogramma’s. Hier hoeven we verder geen woorden aan vuil te maken. Hoereerders zullen het koninkrijk van God niet beërven zegt de Bijbel, tenzij ze zich van harte tot God bekeren en hun zonden laten afwassen in het dierbaar bloed van Christus. In het nieuwsbericht lijkt het daar niet op bij Thomas Berge. Tenslotte speelt hij de rol van Petrus in een opvoering over het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Los van de vraag of een opvoering hierover Bijbels is, heeft Thomas Berge niets gemeen met Petrus, behalve dat ze beiden in zonden ontvangen en geboren zijn. Het is lasterlijk en goddeloos om hem Petrus te laten spelen, een geliefd kind van God.

 

Hoe zou God over deze zaken denken? Dat is de vraag die wij ons stellen moeten. Is dit een manier om Hem dank te zeggen over de grote weldaden die Hij ons dag aan dag bewijst? Is dit een feest dat de goedkeuring van de Heere kan wegdragen?

 

Laten we ons allen verootmoedigen en het aangezicht van de Heere zoeken in ootmoedig gebed om vergeving van onze zonden en smeken om genezing van ons dorp. Als we hiermee doorgaan dan doen we niets anders dan de oordelen van God over ons en ons dorp uit te roepen. En de Heere is geen ledig toeschouwer in deze, maar Hij is een God Die recht en gerechtigheid liefheeft. Hij laat Zich niet bespotten, want wat de mens zaait dat zal hij ook maaien.

 

Mede-inwoners van Urk, we roepen u van harte toe om niet heen te gaan en uw stem in protest te laten horen. Laten we de Heere zoeken en het Leven bij Hem vinden, want Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft!

 

Barjona.

Komen betekend.. afscheid nemen

 

Bent u echt tot Jezus Christus gekomen? Dan vraag ik u in de eerste plaats: Wat hebt u achtergelaten? Waar kwam u vandaan, toen u tot Jezus Christus kwam? Toen Lot uit Sodom ging, liet hij de Sodomieten achter. Toen Abraham uit Chaldea ging, verliet hij zijn land en zijn verwanten. Toen Ruth haar toevlucht kwam zoeken onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël, verliet zij haar vader en moeder, haar goden en het land van geboorte. Toen Petrus tot Christus kwam, liet hij zijn netten achter. Toen Zacheüs tot Christus kwam, verliet hij het tolhuis. Toen Paulus tot Christus kwam, liet hij zijn eigen gerechtigheid achter. Toen degenen die zwarte kunsten uitoefenden, tot Jezus Christus kwamen, namen zij hun toverboeken en verbrandden ze, hoewel ze in de ogen van andere mensen wel vijftigduizend zilverstukken waard waren. Wat zegt je,  vriend? Hebt je je boezemzonden, je uitgaans genoegens, je 'vrienden' en het ijdel gezelschap waarin je verkeerd, je afgoden, je eigengerechtigheid al achtergelaten? Als één van deze dingen nog bij je is en je in je hart en in je levenswandel hun gezelschap zoekt, dan ben je nog niet tot Jezus Christus gekomen.

 

 

Sterven2

                                               HEMEL EN HEL 

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.(Matth. 25:31t/m34)


 Er was een vreselijke droom, die een christelijke moeder ooit had en ze vertelde het aan haar kinderen. Ze droomde van de dag des oordeels die was aangebroken.  De grote boeken werden geopend. De mensen stonden allemaal voor God. En Jezus Christus zei: "Haal het kaf van het koren, leg de bokken aan de linkerkant, en de schapen aan de rechterkant." De moeder droomde dat zij en haar kinderen stonden in het midden van de Grote Vergadering van de mensen. En er kwam een engel en zei: "Ik moet de moeder nemen, ze is een schaap: ze moet naar de rechterkant. De kinderen zijn geiten: Ze moeten aan de linkerkant." Terwijl ze ging, hielden haar kinderen haar vast en zeiden: "Moeder, hebben we een deel? Moeten we worden gescheiden?" Ze had haar armen om hen heen, en leek te zeggen: "Mijn kinderen, ik zou, indien mogelijk, jullie met mij nemen."

Maar in een moment dat de engel haar aanraakte, de tranen op haar wangen droogde, overwonnen van de natuurlijke genegenheid, gesmolten door het bovennatuurlijke en verheven, onderdanig aan de wil van God, zei ze, "Mijn kinderen, ik leerde jullie goed, ik heb jullie getraind, maar jullie verlieten de wegen van God. En nu is alles wat ik te zeggen heb:  Amen op uw veroordeling. Ze werden vervolgens weggerukt en zij zag hen in eeuwigdurende kwelling, terwijl ze in de hemel was. Jonge man, wat zijn uw gedachten, wanneer de laatste dag komt, om te horen dat Christus zegt: "Vertrek, jullie die zijn vervloekt?"  En er zal een stem vlak achter Christus zijn, zeggende: Amen. En, zoals u vraagt wiens stem was dat, zul je merken dat het je moeder was.

Waneer dacht jij voor het laast na over de Hemel of de Hel?

Kerstboodschap

Een Kerstboodschap voor jou!

 

CHRISTUS ARM GEWORDEN VOOR ZONDAREN

 

 

 

 

„Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden.” (2 Cor. 8 : 9).

Met welk doel? „Om uwentwil opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden. ”Merk op de personen voor wie: „Om uwentwil.” Korinthe was een van de goddelooste steden, die ooit op de aardbodem geweest zijn. Zij lag tussen twee zeeën, zodat de prachten de weelde van het oosten en het westen met volle stromen binnen haar muren stroomden.

 

Deze Korintiërs waren uit de diepste poel van de zonde verlost geworden, zoals wij lezen in 1 Cor. 6 : 11: „En dit was u sommigen;” en nu was het om van de zodanigen wil, dat de Heere van de heerlijkheid arm geworden was „om uwentwil.” zo ook zegt Paulus tot de Romeinen: „Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is op Zijn tijd voor de goddelozen gestorven.” (Rom. 5 : 6). Zie toch eens welke namen gegeven worden aan hen voor wie Christus is gestorven: „krachteloos, niet in staat om te geloven of zelfs één goede gedachte te denken; ,„goddeloos,” levende alsof er geen God was; „zondaars,” die Gods heilige wet verbraken; „vijanden,” haters van en opstandelingen tegen de heilige en liefderijke God.

Mijn barbezoekers, welk een blijde boodschap voor de meest goddeloze zondaar. Zijn er sommigen onder u die het voelen dat zij als een beest zijn voor God en dat zij niets dan zonde zijn, de duivel gelijkvormig? Sommigen van u hebben gewandeld in de afschuwelijke zonde van Korinthe. Sommigen van u zijn gelijk aan de Romeinen krachteloos, goddeloos, zondaars en vijanden; om uwentwil is Christus arm geworden. Hij verliet Zijn heerlijkheid voor zielen zo onrein als u bent. Hij verliet de lofzangen van de engelen, de liefde van zijn Vaders, de heerlijkheid des hemels voor zulke verdoemelijke zondaren als u en ik. Hij stierf voor de goddelozen. Wees niet bevreesd, zondaars, tot Hem te komen en aan Hem vast te houden. Om uwentwil is Hij gekomen. Hij wil u, Hij kan u niet uitwerpen.

Zondaars! U bent arm inderdaad, maar Hij zal u rijk maken. Al de rijkdommen, welke Hij heeft verlaten, wil Hij u schenken. Hij wil u rijk maken in de liefde Gods rijk in die vrede, die alle verstand te boven gaat, indien u werkelijk tot Hem komt. De toorn van God zal van u worden weggenomen en Hij zal u uit vrije genade liefhebben. De liefde waarmee God Christus liefheeft, zal uw deel zijn. Hij zal u rijk maken in heiligheid. Hij zal u vervullen met al de volheid Gods. Hij zal u rijk maken in eeuwigheid. U zult Zijn heerlijkheid aanschouwen u zult ingaan in Zijn vreugde u zult met Hem zitten in Zijn troon.

Sinterklaas en Kerstman

Wie kent hem niet?

Het is een bekend versje uit de Sinterklaastijd: “sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, sinterklaas en natuurlijk zwarte piet”…..

Het valt echter te vrezen dat zeer velen, ook op Urk, niet weten wie Sinterklaas is, en niet weten wat zijn achtergrond is. Maar toch doen velen aan sinterklaas en worden de gebruiken die erbij horen klakkeloos overgenomen en de kinderen met de paplepel ingegoten.

De vraag komt echter op ons af: wie is Sinterklaas en wat zegt Gods Woord over Sinterklaas? Is het wel een onschuldig kinderfeest vol gezelligheid en vrolijkheid of steekt er meer achter? We hopen met dit artikel een handvat te geven aan ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden.

In de Bijbel lezen we van een zekere Nicolaus, die met zijn leer door Christus vervloekt is geworden. Zij leerden dat hoererij geen zonde was en dat men rustig het afgodenoffer kon eten. De toenmalige kerk in Efeze heeft deze dwalingen echter doorzien en veroordeeld en worden daarom door de Heere Jezus geprezen in Openbaringen 2. Of deze Nicolaus wat te maken heeft met Sint Nicolaas is niet duidelijk, wel is de naam opvallend uiteraard.

De eigenlijke sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw voor Christus en was de meest vereerde onbijbelse heilige gedurende de Middeleeuwen. In Frankrijk, Duitsland en de Lage Landen waren 2137 kerken aan hem gewijd voor het jaar 1500(1). Dat zegt nogal wat over de populariteit van deze Sint Nicolaas.

Deze Sint Nicolaas werd door de Roomse kerk (de anti-christ, zie openb 17 ea.) geintroduceerd om de heidenen sneller over te doen gaan tot het christendom. Men plaatste hem op de godheid die het meest op hem leek: Wodan. Wodan had namelijk ook een lange baard, mantel en staf. En dat hij populair werd bij de heidenen bleek wel uit het aantal gebeden dat naar hem opgezonden werden. Hij werd namelijk tijdens het hoogtepunt in de middeleeuwen zo veel aanbeden, dat alleen Christus en de maagd Maria meer aanbidders hadden(2).

Het vreemde aan Sint Nicolaas is echter dat er maar weinig echt bewijs bestaat voor de historische figuur. We weten eigenlijk niets van zijn leven en hij wordt in geen enkel historisch document genoemd(3). En dan toch de meest populaire heilige van de middeleeuwen worden, dat is wel een hele prestatie. Of zou er iemand achter zitten? Veel van zijn populariteit heeft hij natuurlijk te danken aan het feit dat hij in plaats van Wodan kwam. Wodan is echter dezelfde als de Noorse godheid Odin. Deze Odin is direct gelinkt aan de god Adon in het Midden-Oosten, maar daar staat deze god ook bekend als de Moloch.

Jawel, dezelfde god als de god die in het dal van Hinnom werd aanbeden met kinderoffers. Geeft dat ons niet te denken? Offeren wij ook onze kinderen aan deze Sinterklaas/Moloch? Want wat gebeurt er eigenlijk tijdens Sinterklaas? En wat betekenen al die gebruiken eigenlijk? Want tenslotte kun je iemand herkennen aan hoe hij zich presenteert en welke gebruiken hij heeft. Laten we eerlijk zijn: een Urker is vaak makkelijk te herkennen in de vreemde: zweedse klompen, oorbellen, etc. Welnu, zo zullen we de gebruiken van Sinterklaas eens onder de loep nemen en kijken waar ze vandaan komen.

Uiterlijk
Eerst zijn uiterlijk maar eens. De Sint draagt een mijter op zijn hoofd, en dat komt voort uit de Roomse kerk, die zoals gezegd, de anti-christ belichaamt. Die mijter komt oorspronkelijk van de vissengod Dagon af(4).

Het symboliseert zijn vissenbek en geeft uiting aan zijn goddelijkheid. Het is dus een puur heidens en goddeloos symbool dat we nergens terugvinden in de Bijbel, laat staan dat de Bijbel leert om een muts van een afgod op je hoofd te zetten. Dat riekt naar afgoderij en het prijzen van de nietige afgoden.

En dan zijn kromstaf. De paus heeft deze gestolen van de Romeinse afgod Augur. Dit was een “lituus” die gebruikt werd om de hemel te bestuderen en zo de toekomst te kunnen voorspellen(5). De Bijbel leert echter dat dit ten strengste verboden wordt door God. Hij alleen voorspelt de toekomst en doet dat voor 100% zuiver (Jesaja 46) en daarmee toont hij aan God te zijn. Echter de duivel wil dit ook graag kunnen en probeert het zijn helpers en dienaren ook te leren.

Gebruiken
Als we nu proberen enkele gebruiken onder de loep te nemen, dan moet de schrik ons  wel om het hart slaan. Het aanbieden van een wortel in de schoen om zo een kadootje te krijgen, is niets anders als een offer brengen om gezegend te worden.

Tijdens sinterklaas wordt er veelvuldig met pepernoten gestrooid, dit komt voort uit het vruchtbaarheidsfeest dat rond 5 december werd gehouden. De noten die tijdens dit vruchtbaarheidsfeest werden uitgedeeld, symboliseerden het nieuwe leven dat ontwikkelt moest worden.

De schoen wordt gezet bij sinterklaas, maar Wodan was de beschermheer van de schoenmakers.....

Het is ook gebruikelijk om verlanglijstjes te maken voor sinterklaas om daarin je wensen aan te geven. De kinderen maken daar uiteraard grif gebruik van, en om sint een beetje in een goed humeur te brengen, moet je ook nog even een mooi gedicht maken.

Maar de Bijbel leert toch dat je alleen bidden mag tot de Heere? Dat je al je bekommernis op Hem moet werpen en dat al je bidding en smeking voor Zijn aangezicht moet komen? Dat Hij de bron is van alle goed? Dat God alleen de eer wil krijgen?

En hoe zit dat met de roe? De roe heeft twee betekenissen: er wordt straf mee gegeven, maar ook was het een teken van de vruchtbaarheidscultus. Kinderen die te oud werden kregen met de roe, en daarmee werd aangegeven dat ze vruchtbaar waren...

Afgoderij
Sinterklaas heeft een groot boek voor hem liggen waarin alles staat. Namelijk wie er lief was en wie stout. Maar van Wie wordt dit nu gekopieerd? En Wie oordeelt de mensen naar alles wat ze gedaan hebben, goed of fout? In Wiens plaats komt deze afgod nu eigenlijk te staan?

En wat te denken van zwarte Piet? Wist u dat in de middeleeuwen men zo de duivel noemde? Later is deze hulp aan Sinterklaas toegewezen om hem te helpen om stoute kinderen te straffen. Op deze manier wordt er op vreselijke wijze de spot gedreven God en Zijn Woord, want hierin zou Sinterklaas de Heere Jezus voor stellen en de Zwarte Piet de duivel.

Daar komt nog bij dat ouders hun kinderen ijskoud voorliegen over het bestaan van deze Sinterklaas. En willen deze zelfde ouders hun kinderen ook nog leren om niet te liegen? En wat moet een kind denken als zijn ouders hem vertellen dat sint niet bestaat, bestaat dan God wel, die toch feitelijk ook een boek heeft en alles weet?

U ziet nu duidelijk de gevaren van deze hele sint-cultus voor uw ogen geschilderd. Er valt uiteraard nog veel en veel meer over te zeggen en uiteraard ook te bewijzen, echter dan zullen we een heel boek moeten gaan schrijven en dat voert veel te ver.

Maar zeg nu eens eerlijk ouders die dit lezen: hebt u uw kinderen over voor de duivel? Wilt u ze voor eeuwig verloren laten gaan? Nee toch? Waarom dan meedoen met een duivels feest dat alleen is ingesteld de aanbidding van uw kinderen weg te halen van de enige ware God, Die het zo waard is om aanbeden te worden?

Hoeveel kinderen stonden er laatst niet op de haven te zingen om de duivel binnen te halen? En hoeveel ouders deden daar aan mee? Ja zelfs onze plaatselijke overheid danste mee naar de pijpen van de duivel om onze arme jeugd een afgod te laten aanbidden.

Maar de Heere Jezus leert dat we de kinderen tot HEM moeten laten komen!

En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve. Markus 10: 13-16

Ook leert Diezelfde Heere Jezus: En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Mattheus 18:5-6

Het woord ergeren moeten we lezen als: tot zonde verleidt. Zie hiervoor ook de kanttekeningen die bij deze teksten horen.

Oordeel!
Welk een oordeel zet Christus hier over de mensen die hun kinderen het Sinterklaasfeest leren! Wat een ontzaglijk woord uit de mond van de Zaligmaker!

Geliefde ouders laten we afzien van dit goddeloze en van de Heere vervloekte Sinterklaasfeest! Laten we ons verootmoedigen voor Zijn aangezicht en Zijn genade nog afsmeken over onze zonden. Want ook wij zullen eenmaal moeten verschijnen voor Zijn aangezicht, en dat aangezicht is zo schrikkelijk dat aarde en hemel voor hetzelve wegvlieden! Hoe zouden wij dan bestaan indien wij de kinderen, met gedoopte voorhoofden zo verleid hebben?

O land, land, land, hoort des Heeren Woord!

1 (Jones, Charles. W. "Knickerbocker Santa Claus." The New-York Historical SocietyQuarterly, October 1954, Volume XXXVIII Number Four, p.357)

2 Del Re, Gerard and Patricia. The Christmas Almanack. New York: Random House, 2004,p. 131

3 "Nicholas, Saint" Encyclopaedia Britannica 99

4 The Two Babylons van Alexander Hislop, pag 215. eng. Vert.

5 Gradus ad Parnassum, samengesteld door G. Pyper, sub vocubus Lituus Episcopus etPedum, Pag 372 & 464.

Films

Informatie over diverse films

Gebed 1

Veel jongeren bidden niet meer, of af en toe...bid jij nog?

     EEN GEBEDSWORSTELING

'Barmhartige God en Vader in de hemel,

Als ik niet wist dat U barmhartig en genadig was, dan zou ik niet meer durven bidden. Als ik zie wat er om me heen gebeurt, hoe de mensen elkaar bedriegen en huichelachtig vriendelijk zijn. Als ik zie hoe de ene mens de andere vernedert en doodt. Als ik hoor hoe zelfs mensen, die zeggen dat ze Uw kinderen zijn, elkaar veroordelen en in ruzie met elkaar leven. Als ik zie hoe de kerk op veel punten de jeugd en ook wel ouderen in de steek laat. Als ik merk hoe de worsteling om U te leren kennen door de ouderen wordt gehouden voor vals activisme. Als ik aan den lijve ondervind dat de polarisatie in de kerk toeneemt en dat sommige ouderen en ambtdragers de jongeren niet meer begrijpen omdat er zo'n groot verschil is in de beleving en de verwoording van het geloof. Als ik zoveel dingen zie, die met elkaar in strijd zijn, dan heb ik zo'n moeite om te geloven dat U er bent en dat U Zich iets van al deze dingen aantrekt.

Als ik ook merk in mijn eigen hart dat er zoveel tegenstrijdige gedachten zijn met betrekking tot U en Uw Woord. Als ik gevoel dat er in mijn hart zoveel zondige gedachten opkomen en dat ik nog zoveel verkeerde dingen doe. Als ik zie dat mijn hart nog zo vaak allerlei wereldse vermaken uitgaat. Als ik al deze dingen bij mezelf waarneem, dan heb ik geen enkele moed meer om te bidden en Uw aangezicht te zoeken. Dan moet U mij verstoten.

 

En toch kan ik U niet missen. Zonder U kan ik niet gelukkig zijn. Tot wie moet ik dan anders heengaan, U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ik kan het niet laten om te bidden, al twijfel ik soms aan alles. Een ding blijft staan: Uw Woord, waarin U zegt dat U genade bewijst aan zondaren in Christus. Uw kruis, Heere Jezus, heeft toch niet voor niets op Golgotha gestaan? Uw liefde, die zo oneindig groot is, houdt mij toch vast? Heere, bekeer me tot U, zo zal ik bekeerd zijn.

En nu mag ik U toch danken voor het vele goede, dat ik begin te zien. Dat ik ouders heb, die me lieten dopen en een christelijke opvoeding gaven. Dat ik op school werd onderwezen in de Bijbel.

Dat er vrienden en vriendinnen zijn, met wie ik over het geloof kan praten. Dat er mensen om me heen zijn, die toch iets van de liefde van Christus uitstralen. Dat ik in een gemeente leef waar de prediking me aanspreekt. Dat ik diep in mijn hart naar U verlang. En dat er ook momenten zijn waarop ik Uw nabijheid mag ervaren.

Wat is er als ik aan al deze dingen denk nog veel goeds. Door Uw goedertierenheid leef ik nog. Door Uw barmharigheid wilt U mijn zonden vergeven. In Uw trouw zorgt U iedere dag voor mij. Geprezen zij Uw Naam, lieve Heere. Ik dank U, dat ik uit de diepte van de vertwijfeling weer omhoog mag klimmen tot U. Dank U, dat U er bent. Voor mij en voor mijn vrienden, voor mijn ouders en mijn gemeente, voor Uw kinderen en voor deze wereld. Laat Uw Koninkrijk komen, Heere. En laat al de worstelaars in de gebeden U vinden, Heere. U zij de glorie. U zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.'

Night of the Bult

Night of the Bult

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. – Matth 6: 24


Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben. Ps 119:171


….weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. – Jak 4:4


Zaterdag 9 oktober wordt wederom de  zogenaamde “Night of the Bult” georganiseerd. Dit evenement is al verschillende malen gehouden op ons dorp en iedereen weet wat er ongeveer te verwachten valt. Het is een groot muzikaal evenement waarop verschillende artiesten en talenten hun muzikale gaven ten gehore kunnen brengen.


Nu is muziek een gave die ons gegeven is van God. Wij moeten en mogen ook muziek maken, echter met maar één doel, namelijk God verheerlijken. Dat is tenslotte ons scheppingsdoel en daartoe dient ons gehele leven ingericht te worden. Nu zijn wij allen zondaars geworden door de van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Zondaar betekent: doelmisser.


Wij zoeken namelijk niet langer Gods eer, maar onze eigen eer en de eer van de duivel. Dit zien wij in alle aspecten van de samenleving terugkomen. Ook in de muziek wereld! We lezen namelijk van de val van de satan in Jesaja 14, waarin de duivel uit de hemel wordt gegooid mét al zijn muziekinstrumenten.


En wat een macht spreid deze hellehond hiermee ten toon. Zie eens naar de muziek zoals onze samenleving deze naar voren brengt! Wat een opstand tegen Gods geboden wordt ons getekend en wat een ongerechtigheid wordt er niet bezongen! Overspel, drank, drugs, eigen eer, enzovoorts.


Ja de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Een van zijn wapens is de muziek waarmee hij de oorpoort van ons lichaam wil binnendringen om zo zijn verdoemende boodschap door te geven. De moderne artiesten zelf spreken hier ook van, zoals bijvoorbeeld David Bowie:


"Rock has always been THE DEVIL'S MUSIC . . . I believe rock and roll is dangerous . . . I feel we're only heralding SOMETHING EVEN DARKER THAN OURSELVES." (Rolling Stone, Feb. 12, 1976)


Indien dan de moderne muziek zo in handen van de satan gebruikt wordt tot het verleiden en vernietigen van mensenzielen, hoe kunnen we dan een Night of the Bult organiseren, erheen gaan, het toestaan? We kunnen hierin geen spelletjes spelen, want het gaat om mensenzielen.


Maar, zult u vragen, hoe weet je nu al welke muziek daar zal komen? Welnu dat is niet moeilijk te stellen. Als we naar voorbijgaande jaren zien wat er ten gehore werd gebracht, maar ook wat we gezien hebben tijdens de “Bult-Factor” moeten we het ergste vrezen. Bijvoorbeeld het nummer van John Lennon “Imagine” waarin hij een wegbereider van de Anti-christ is.

 

Enkele optredens tijdens de Bult-Factor zijn uitgekozen om ook tijdens Night of the Bult hun muziek ten gehore te brengen. We noemen u bijvoorbeeld Bert-Jan van Slooten, die zichzelf begeleidde op de piano en zeer lovende kritieken ontving van zowel de zaal als het Jury-panel. Echter het lied dat hij zong was “have a little faith in me” van John Hiatt.


Dit nummer zingt echter niet van de Enige Naam onder de hemel gegeven waar we vertrouwen in moeten hebben. Nee men moet vertrouwen hebben in de persoon die daar zingt, maar leert de Bijbel niet dat wij niet op prinsen moeten vertrouwen en dat de mens vervloekt is die zijn vertrouwen op het vlees stelt?


Hoe kan deze boodschap nu tot Gods eer zijn? De Heere Jezus leert immers dat wie met Hem niet vergadert, die verstrooit de kudde. En wee degenen door wie de ergernissen komen, dat wil zeggen, de zonden, want het ware beter dat hij met een molensteen verdronken zou worden in de diepte van de zee.


Let op! Niet onze woorden, maar de woorden van God. En “ben ik dan uw vijand geworden u de waarheid zeggende?” mag Paulus vragen onder inspiratie van de Heilige Geest.

We willen iedereen dan ook oproepen om deze avond niet te bezoeken en de organisatoren om de avond af te blazen. Laten we ons allen verootmoedigen voor de Heere en Zijn Aangezicht zoeken om vergeving en genezing van ons door problemen verscheurde dorp en land!

 

O land, land, land, hoort des Heeren Woord!

www.barjona.nl

Stop met Pop

Stop met pop

Popmuziek is van de duivel. Dat is heftig voor wie regelmatig 538 heeft aanstaan. Uit een recent onderzoek blijkt dat zelfs 90% van 'christen' jongeren bewust naar pop luistert. Allemaal onder invloed van de duivel dus...? Er zijn maar twee werelden: die van het Koninkrijk van God en die van het koninkrijk van satan. We zijn dat denken wat kwijtgeraakt, maar de Bijbel is daar duidelijk over. Wie de zonde doet is uit de duivel (1Joh. 3:8).

Inhoud van een popsong
Teksten van popsongs moedigen gewoonlijk aan om te gaan genieten van wat God zonde noemt: ontrouw, drank, idolen, feesten als beesten, seks buiten het huwelijk, verlangen naar rijkdom. Dat lijkt erg op wat de duivel wil met mensenlevens. Bovendien ziet de hele popscène er niet uit als horend bij het koninkrijk van het licht. Je hoeft de popmagazines maar door te bladeren om te zien dat deze wereld een eeuwigheid verwijderd is van wat God bedoelde in het paradijs en wat God gaat realiseren op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Gods Woord
Van zo'n wereld zegt God in 1 Korinthe 6:14 vv.: Wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. Raak niet aan wat onrein is!Dat lijkt me heel duidelijk. Weggaan. Afzonderen. Afblijven. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Bekering is nodig. Als je nog geen kind van God bent, is er juist alle reden om de zonde te verlaten en Christus te zoeken. Wie popmuziek bewust aan de had houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt. Het is allemaal redelijk radicaal. 'Als dan uw rechteroog – of je rechteroor – u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en nietheel uw lichaam in de hel geworpen wordt' (Matth. 5:29).

Michael Jackson
Is dat een triest verhaal? Ik dacht het niet. Het verhaal van de wereld is triest. Grote beloften van geluk en het loopt uit in een verworden leven. Kijk naar Michael Jackson. Wat een fantastisch kereltje was dat om te zien toen hij nog teenager was. En moet je kijken hoe afzichtelijk zijn leven geworden is. En dan hebben we het nog niet een over wat de Bijbel zegt over het vervolg.Dan het leven met de Heere: dat wordt steeds beter. Lees even verder in 1 Korinthe 6:17: 'Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.' Dan ga je ook zingen!

En jij?
Hoe sta jij tegenover popmuziek? Hoe komt het dat zoveel 'christen'jongeren naar popmuziek luisteren? Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van de duivel? Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van God? Waar kies je voor?

Wederomgeboren?!

Jij moet wederom geboren worden.....

 

14 Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.

15 Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin (Ruth 1:14,15).

 

 

 

Wedergeboorte

Wanneer weet je of je wederom geboren bent? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.(Joh 3:3) Onze gevoelens zijn niet gestorven, onze kennis is niet compleet weg, het probleem is dat onze wil dood is. We hebben geen vrije wil meer. Er kan tot op zekere hoogte een verlangen zijn naar God, maar een oprechte en totale keuze doen voor de Heere en zijn dienst is er niet bij. Vandaar de halfslachtigheid bij een barbezoeker. Denk eens aan het artikel in de krant van afgelopen maandag over die barbezoeker die rustiger is geworden.

 

Hartelijke keuze

Als je wederom geboren wordt, geeft de Heere zaligmakende kennis van zijn Woord en die gaat natuurlijk dieper dan de kennis die we daarvóór hadden. Er komt een sterk verlangen naar de levende God, maar vooral werkt God een allesbeslissende keuze in het hart. Die keuze was er niet van tevoren, althans niet de echte en hartelijke keuze. Denk eens aan het verschil tussen de schoondochters van Naomi. De geschiedenis van Ruth, die ken je vast wel, lees het in de bijbel (Ruth 1). Ruth verlaat de afgoden, denk eens aan het verlaten van het uitgaansleven, het verlaten van je vrienden(innen) die daar blijven, alles verlaten. Ruth kleefde Naomi aan en kon niet buiten de God van Naomi. Maar Orpa huilde toch ook? Ze had Naomi ook lief, maar keerde toch terug tot haar afgoden. Ruth was wedergeboren en Orpa niet. Hoe kan ik weten of ik werdergeboren ben?

 

 

 

 

 

 

 

 

Het varken en de poes

Dit kun je vergelijken met het volgende voorbeeld: stel je voor, we komen op een boerderij. Daar zien we een varken in de modder rond lopen. Als we dat varken uit de modder zouden halen dan is hij vies en smerig. Maar we wassen hem helemaal schoon. Maar als je dit varken weer loslaat, wat denk je waar dat varken als eerste weer naar toe gaat? Hij gaat direct weer terug naar de modder, want daar voelt hij zich thuis. Zo is het ook met ons. We gaan 's zondags naar de kerk, hebben belijdenis gedaan, lezen dagelijks uit de Bijbel. Maar toch kunnen we niet loskomen van de wereld, onze aard, onze natuur gaat telkens weer uit naar die modderpoel, net als dat varken. 's Zaterdags in de kroeg, 's Zondags in de kerk...Herken je jezelf hierin? Dan ben je onwedergeboren.Stel je voor als je een poes oppakt en die gooi je in die zelfde modderpoel, wat denk je wat die gaat doen? Hij springt er direct uit en begint zich schoon te likken. Zo is het ook met wedergeboren mensen, ze kunnen nog wel in de zonden vallen, maar hun aard is totaal veranderd, ze willen niet meer terug naar de zonden. Denk aan de keuze van Ruth.Denk ook eens aan de keuze van de verloren zoon, die tussen de varkens leefde en zag het draft de wereld, het uitgaansleven tot de dood leidde en toen indachtig werd en de keuze maakte: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen: ik heb gezondigd tegen de Hemel en voor u. Hij werd wedergeboren.

Wat is jou keuze?